โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน

ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ

เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

 

มิถุนายน ๒๕๕๕

 

ดาวโหลดเนื้อหา