ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18  ประจำปี 2558

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สี ลำดับ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษา
เขียว 1 ณัฐวุฒิ  คำร้อยแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เขียว 2 ภาคิน  โพธิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขียว 3 ฮาซัน  ดอเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
เขียว 4 ณัฐสุดา  พิพัฒฐาดร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เขียว 5 ทราย ขานน้ำคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขียว 6 นริศา  นาคราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เขียว 7 นิสา  ฤทธิบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เขียว 8 ปัทมนิภา  ศิริรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เขียว 9 พิริศา  หล่อเจริญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขียว 10 วัลวิชา  แก้วบุบผา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เขียว 11 สุพัตรา ชุ่มผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เขียว 12 อารีรัตน์  คุมสุข สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชมพู 13 เกียรติพงษ์  อัคคะรัสมีโย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ชมพู 14 นภ  สุทธสุวรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ
ชมพู 15 วิสิฐ ตั้งสถิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมพู 16 เอกชนก วิริยะพรพล มหาวิทยลัยกรุงเทพ
ชมพู 17 กุลธิดา สาธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชมพู 18 ขวัญเรือน  ช้างเดช มหาวิทยาลัยสยาม
ชมพู 19 จุฬาลักษณ์ ภูมิดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชมพู 20 ชญาณี  ลำเจียก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชมพู 21 ทิพย์นภา  คำคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชมพู 22 พีรณัฐ วงศ์มะเซาะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชมพู 23 มนัสวี ใจซื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมพู 24 สุนารี  จันทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
แดง 25 ชัยสวัสดิ์ สินธุเดชากุล มหาวิทยลัยกรุงเทพ
แดง 26 พิทักษ์ จันทร์พลงาม มหาวิทยาลัยบูรพา
แดง 27 อัษฎางค์ อินแป้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แดง 28 กุลกนิษฐ์ เซ็นสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แดง 29 จรรยา  สำนักบ้านโคก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แดง 30 จันทร์ลดา หารอ่อนตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แดง 31 ธนาภรณ์ วังคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
แดง 32 ปพิชญา  กันทาสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แดง 33 ปิยะพร  ค่ายไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แดง 34 สุวินันต์  ปัญญาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แดง 35 แสงรัตน์ สะสมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฟ้า 36 ไชยวัฒน์ ไชวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ฟ้า 37 ฐิรพงษ์ คงแย้ม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฟ้า 38 อภิสิทธิ์  ดุจดา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฟ้า 39 เอกลักษณ์  แสงเดช มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟ้า 40 พัชชากุล  แซ่น่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟ้า 41 พัชรลักษณ์ เชื้อผกา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฟ้า 42 พัชราวดี  ชูมี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ฟ้า 43 พัชรี โอเจริญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฟ้า 44 ละอองดาว  อาจหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ฟ้า 45 สุจิตรา ไล้ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฟ้า 46 อภิญญา พวงมณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส้ม 47 ธนรัชต์  สีดาทัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้ม 48 สรวิศ ชมปรารภ มหาวิทยาลัยสยาม
ส้ม 50 อรรคพงษ์  พวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ส้ม 51 ขวัญนภา น้อยตำแย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ส้ม 52 ธิดากานต์ อภัยภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ส้ม 53 ภัทรพร เมฆมรกต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส้ม 54 มาเดียร์  อาแวอีแต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
ส้ม 55 สุทธิดา อ่องคล้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส้ม 56 หนึ่งฤดี  บำเพ็ญดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ส้ม 49 อภิกานต์ คุ้มเพชร มหาวิทยาลัยรังสิต
ส้ม 57 อรุณรัตน์ ประพฤทธิ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส้ม 58 อักศร  สดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
เหลือง 59 กิตติกานต์ บุญเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหลือง 60 จิรายุุ พลอยดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เหลือง 61 พชรพล เกตุจินากูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหลือง 62 รัฐธิติ เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เหลือง 63 เบญจพร คูณวัฒนาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เหลือง 64 พรทิพย์ อุทัศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เหลือง 65 เพ็ญนภา บุญเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เหลือง 66 ภัทริยา  รุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เหลือง 67 เยาวเรศ  แก้วกอเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เหลือง 68 ราเชล  เกตุบุญเรือง มหาวิทยาลัยพายัพ
เหลือง 69 ศศิประภา สิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

คัดเลือกจากนักศึกษาที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 111 คน จาก 31 สถาบันการศึกษา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม -วันอาทิตย์ที่ 1  พฤศจิกายน  2558   ณ  ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 17 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม   2558 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) เวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

 

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันหนาว

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว และตัดต่อ วีดิโอ

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

3. สถานที่ในการอบรม

3.1   ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.     โทร.  02-699-2778

3.2   ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก           โทร.   037-307567 , 037-614444, 080-001-6500

 

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม 2558 เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล(พี่เล็ก) – ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์ 02-668-9422 / 086-074-0005)  จากนั้นจะเดินทางไปยังชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก โดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-688-1972

คุณภัทรา โพธิ์ทองสุข (พี่เหมียว)   ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิ์ฯ สมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-798-6027

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 086-349-9446

 

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 18

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรู ทาวเวอร์ และชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558

08.00 – 08.30 น.                   นิสิตนักศึกษา ลงทะเบียนที่ทรู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก)

รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม (เปิดวีดิทัศน์แนะนำกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น)

08.30 – 08.50 น.                   พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการพิราบน้อย

ผู้บริหารเปิดการรวบรวม

โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

08.50 - 09.20 น.                   บรรยายเรื่อง “Smart Digital Life” โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ดำเนินรายการโดย นายจีรพงษ์ ประเสริฐผลกรัง ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น

09.20 – 09.30 น.                   ผู้บริหาร บมจ.ทรูฯ ผู้บริหารสมาคมนักข่าวฯ ทีมงานและพี่เลี้ยง นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30 – 10.30 น.                   ออกเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรม ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

10.30 – 11.30 น.                   รับประทานอาหารเที่ยง

11.30 – 12.30 น.                   สันทนาการ

12.30 – 13.30 น.                   สถานการณ์จำลอง (ฝึกเทคนิคการสัมภาษณ์ การจับประเด็นข่าว)

13.30 – 14.00 น.                   แจกโจทย์ให้เรียงลำดับพาดหัว และอธิบายเหตุผล (ฝึกการประชุมกองบรรณาธิการ)

โดยนายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

14.00 – 14.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 15.00 น.                   สันทนาการ

15.00 – 16.00 น.                   บรรยาย การถ่ายภาพเคลื่อนไหวและวีดิโอ โดย นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

16.00 – 17.00 น.                   บรรยาย การถ่ายภาพนิ่งและบรรณาธิการ โดย นายอนิรุทธิ์ มีสกุล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม อดีตซับเอดิเตอร์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

17.00 – 18.00 น.                   รับประทานอาหารเย็น

18.00 - 18.30 น.                   แจกโจทย์การทำข่าวในค่ายพิราบน้อย

1. หนังสือพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน 4 หน้า

มีข่าวบังคับ 7 ข่าว ประกอบด้วย ข่าวจากการลงพื้นที่ (อย่างน้อย 2 ข่าว) ข่าวค่าย (1 ข่าว) ข่าวจากเอกสาร (1 ข่าว) บทความ (1 ชิ้น) สารคดี (1 ชิ้น) บทบรรณาธิการ (1 ชิ้น) ภาพประกอบข่าว (3 ภาพ)

2. คลิปข่าวลงเสียง ความยาวระหว่าง 3-5 นาที

3. ทวิตข่าวระหว่างลงพื้นที่ อย่างน้อย 10 ทวิต ติดแฮชแท๊ก #pirab18

18.30 – 22.00 น.                   แต่ละกลุ่ม ประชุมกอง บก. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนการทำข่าว

 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

07.00 – 08.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.15 น.                   นำเสนอแผนการลงพื้นที่ (กลุ่มละไม่เกิน 2 นาที)

08.15 – 09.00 น.                   ให้คำแนะนำในการวางแผนการทำข่าว (กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที)

09.00 – 15.00 น.                   ลงพื้นที่ทำข่าว

นัดแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ในพื้นที่ไว้ 2 คน

- นายวิรัตน อิงตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก หรือผู้แทน ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครนายก ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น.

- นายสัญญา บุญ-หลง นายก อบจ.นครนายก หรือผู้แทน ที่ อบจ.นครนายก ระหว่างเวลา 10.00 – 11.30 น.

15.00 – 15.30 น.                   กลับถึงที่พัก รับประทานอาหารว่าง (ยังไม่ให้ทำงาน)

15.30 – 16.30 น.                   สันทนาการ

16.30 – 18.30 น.                   ประชุมกอง บก. และเริ่มผลิตข่าว (รอบ1)

18.30 – 19.30 น.                   รับประทานอาหารเย็น

19.30 – 22.00 น.                   ผลิตข่าว (รอบ2)

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

07.00 – 08.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.15 น.                   สันทนาการ

08.15 – 08.30 น.                   นำเสนอความคืบหน้าการผลิตข่าว (กลุ่มละไม่เกิน 2 นาที)

08.30 – 12.00 น.                   ประชุมกอง บก. ผลิตข่าว (รอบ3) และส่งงาน

12.00 – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.                   กิจกรรมเซียสต้า

13.15 – 15.00 น.                   บรรยาย การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดยนายนันทสิทธิ์ นิตย์เมทา บรรณาธิการศูนย์ภาพ สำนักข่าวเนชั่น

15.00 – 15.45 น.                   แลกเปลี่ยนเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการทำข่าว โดยนายจีรพงษ์ ประเสริฐผลกรัง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น

15.45 – 16.00 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

16.00 - 16.30 น.                   กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (แต่ละสีแยกไปนั่งล้อมวงคุยกัน ไถ่ถามอนาคต ความใฝ่ฝัน เป้าหมายของชีวิต พี่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้อง)

16.30-18.00 น.                     เตรียมกิจการการแสดงของผู้เข้าอบรม

18.00-22.00 น.                     งานเลี้ยงสังสรรค์

22.00 น.                                 ทีมงานและพี่เลี้ยง ประชุมสรุปงานวันที่3

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

07.00 – 08.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 11.30 น.                   นำเสนอผลงาน (ทุกกลุ่มรวดเดียว กลุ่มละสั้นๆ ไม่เกิน 5 นาที ให้มาพูดเหมือนของให้ลูกค้า)

11.30 – 12.00 น.                   ประกาศผลการประกวดหนังสือพิมพ์และคลิปข่วา ยอดเยี่ยมและดีเด่น

มอบเกียรติบัตร

โดยผู้แทนสมาคมนักข่าวฯ ผู้แทน บมจ.ทรูฯ

13.00 – 13.30 น.                   ชี้แจงกติกาการการเข้าร่วมโครงการ TJA Cyber Reporter

13.30 – 14.00 น.                   เลือกประธานค่ายพิราบน้อย 18

14.00 – 14.15 น.                   พิธีปิดการอบรม โดย ดร.สุรศักดิ์ จิระสวัสดิ์มงคล อุปนายก สมาคมนักข่าวฯ

14.15 – 16.00 น.                   เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

///

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ที่ สขนท.  นว. 120/16/2558

วันที่ 11  กันยายน  2558

เรื่อง                  ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ"

เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ใบลงทะเบียน และทะเบียนออนไลน์

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 18   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนอาจารย์แจ้งข่าวให้กับนักศึกษาที่สนใจ ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ" คุณสมบัติผลส่งจะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 3 ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเรียงความหัวข้อ "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ" ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ทางโทรสาร. 02-668-7505 หรือ e-mail : tjareporter@gmail.com ลงทะเบียนออนไลน์พร้อมส่งไฟล์เรียงความแนบที่ www.tja.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. 02-668-9422

 

เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิ้กที่นี้)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ใบลงทะเบียนส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อ "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ"

เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18

วันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

1. ชื่อ (นาย/น.ส.) ……………………………นามสกุล ………………………………ชื่อเล่น…………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………… อายุ……………………..……ปี………………………………..….เดือน

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ………คณะ………………………………สาขา/ภาควิชา ……………………………………

มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………

โทร.(……)………..…………โทรศัพท์มือถือ…………………Email:………………..…………………………………

 

2. ประสบการณ์ในการฝึกงานหนังสือพิมพ์

q เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………………เมื่อ…………………………………………

q ไม่เคยฝึกงาน

 

ขอรับรองว่าข้อความในใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

 

 

……………………………………………………

(………………………………………………………)

นักศึกษา

วันที่ ...............................................................................

หมายเหตุ: ส่งใบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ หัวข้อ "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ" ขนาดความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ เอ 4 กลับมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ www.tja.or.th หรือไปรษณีย์  538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต เขตพระนคร กทม. 10300  โทรสาร 02–668–7505  e-mail : tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558