ขอเชิญส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ สขนท.นว. พิเศษ/๑๖/๒๕๕๘

๘  มกราคม  ๒๕๕๙

เรื่อง    ขอเชิญส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน    อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเรื่องการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๘ แล้ว จึงเรียนเชิญท่านส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ประสางาน รายละเอียด โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพิราบน้อย’

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมาคมฯ ยังเห็นสมควรเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๓.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล

๑. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

๑.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๑.๒ ชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๒. ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์  ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

๒.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๒.๒ ชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๗,๕๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๓. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

๓.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๓.๒ ชมเชย ๒ รางวัล โล่เกียรติยศ

๔. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

๔.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๔.๒ ชมเชย ๒ รางวัล โล่เกียรติยศ

 

๕. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลริต้า ปาติยะเสวี’

๕.๑ ดีเด่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

๕.๒ ชมเชย ๒ รางวัล โล่เกียรติยศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

๑.๑ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)

(๑) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

(๒) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

๑.๒ การวางแนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept)

(๑) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี

(๒) ความหลากหลายของสาระ

(๓) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์

(๔) การจัดวางเนื้อหา

(๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(๖) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้

๑.๓ แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)

(๑) แนวคิดหลักและแนวคิดรอง (main & minor concept)

(๒) เอกลักษณ์ (identity)

(๓) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (layout for communication)

(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๑.๔ การบรรณาธิกร

(๑) ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

(๒) การพิสูจน์อักษร

(๓) การใช้คำย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่น ๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน

(๔) แบบแผน (Stylebook)

๑.๕ มีความเป็นธรรม และจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)

(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

(๒) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ

๒. ข่าวฝึกปฏิบัติ

๒.๑ คุณภาพ (Quality)

(๑) ข้อเท็จจริง (fact)

(๒) ความสมดุล (balance)

(๓) ทันการณ์ (timeliness)

(๔) สมบูรณ์ (5Ws 1H)

(๕) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

๒.๒ คุณค่า (Value)

(๑) เรื่องใกล้ตัว

(๒) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ

(๓) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม

๒.๓ ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)

(๑) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์

(๒) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง

๒.๔  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)

(๑) สำนึกในจริยธรรม

(๒) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

๓. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

๓.๑ แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

๓.๒ พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ

๔.๑ แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการนำเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

๔.๒ เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท(เว็บเพจ เฟสบุ้ค บล็อก (ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)

๔.๓  สามารถนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ข้อความ, คลิปวิดิโอ, ภาพ, มีการอ้างอิงแหล่งที่มา, มีไฮเปอร์ลิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๕. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

๕.๑ มุมมองการนำเสนอ (Point of views)

๕.๒ ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว

๕.๓ เนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

๕.๔ นำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

๕.๕ น่าสนใจชวนติดตาม

๕.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่นำเสนอ

การส่งผลงานเข้าประกวด

๑. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่นวารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

๒. หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้นำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๑ ฉบับ ฉบับละ ๑๑ สำเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นคำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

๓. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน ๑ หน้าเอ๔  รวมกันแล้ว ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ เรื่อง โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา

๔. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า ๑ ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก สำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา

๕. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่ง บทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไรนำเสนออะไรบ้าง, เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่, วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร, รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่งลิ่งข่าว, นำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง, ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร       โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ้ำกับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มาจำนวน ๕ สำเนา พร้อมส่งอีเมล์มาที่  tjareporter@gmail.com

๖. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ ๑๑ สำเนา

๗. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๘-๙๔๒๒ ภายในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. หากเกินกว่าเวลากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ๑๐ คน

การประกาศผล

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประกาศมา ณ  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย