ประกาศ ผลรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

 

 

 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศ ผลรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

"นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 19


ลำดับที่ เพศ ชื่อ - นามสกุล ม. / สถาบันอุดมศึกษา
1 หญิง ณฐมน  วงศ์ศิริ ม.กาฬสินธุ์
2 หญิง รัตนาภรณ์ รัตนกูล ม.เชียงใหม่
3 หญิง วิชิตา คะแนนสิน ม.เชียงใหม่
4 หญิง สุนิสา  จินเพชร ม.เชียงใหม่
5 หญิง อัมพร ลุงสุ ม.เชียงใหม่
6 หญิง ณัฐวดี วุฒิมานานนท์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
7 ชาย ธันวา เเซ่ลิ้ม ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
9 หญิง สุดาดี โพธิ์ปัดชา ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
10 หญิง พรพิมล พรมเจริญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
11 ชาย ศิวกร  นนทะโคตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
12 หญิง พรชนก ปรีปาน ม.ธรรมศาสตร์
13 หญิง มุนินทร์ สายแสงจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์
14 หญิง ชาลิสา ลิ้มศักดิ์ถาวร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
15 ชาย พิทวัส เฟืองผึ้ง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
16 ชาย กมลธร โกมารทัต ม.เนชั่น
17 หญิง ณิชารีย์  โชติสุวรรณกิจ ม.เนชั่น
18 หญิง อมรรัตน์ ช่องสว่าง ม.เนชั่น
19 หญิง ศิริวรรณ มั่นเหมาะ ม.บูรพา
20 ชาย สิรวิชญ์ สิงหาพล ม.บูรพา
21 ชาย ชิน ชมดี ม.มหาสารคาม
22 ชาย ธนากร  สิงห์ทา ม.มหาสารคาม
23 ชาย ธนาธิป ศรีทองสุก ม.มหาสารคาม
24 หญิง นฤมล จำรูญสุข ม.มหาสารคาม
25 ชาย บรรพต พิลาพันธ์ ม.มหาสารคาม
26 หญิง พัชรินทร์  ชัยสิงห์ ม.มหาสารคาม
27 หญิง ภัทราวดี หงษ์เอก ม.มหาสารคาม
28 หญิง ธาราภรณ์ ฤกษ์ดี ม.แม่โจ้
29 หญิง มัลลิกา กับปุละวัน ม.แม่โจ้
30 หญิง วิสาร์กร  โพธิ์ทิพย์ ม.รังสิต
31 หญิง สรนันท์ กองจินดา ม.รังสิต
32 ชาย อานนท์ พุ่มพา ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
33 หญิง ขนิษฐา หลวงผิวเดช ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
34 หญิง ภูสุดา สืบสาคร ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
35 หญิง ผการัตน์  พ่วงแพ ม.ราชภัฎราชนครินทร์
36 หญิง ทัชชา กะมุดชาติ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
37 หญิง ธันยพร มโนธรรม ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
38 ชาย ณัฐชนพงศ์ ยงค์พีระกุล ม.ราชภัฏจันทรเกษม
39 หญิง พรทิพย์ อุดมพัฒนา ม.ราชภัฏจันทรเกษม
40 หญิง อนัญญา จั่นมาลี ม.ราชภัฏจันทรเกษม
41 หญิง ชิดกมล  ทวีเชื้อ ม.ราชภัฏเชียงราย
42 หญิง รุ่งธิชา อัมพวานนท์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
43 หญิง สุวัจจณี สมวงษ์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
44 หญิง นบชนก ยศสมบัติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
45 หญิง จินดานุช บุญวัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
46 ชาย ไตรภพ ศรีหาญ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
47 หญิง สุรีย์พร แซ่ลิ้ม ม.ราชภัฏภูเก็ต
48 หญิง อมรรัตน์ เวชปาน ม.ราชภัฏภูเก็ต
49 หญิง นิชาพรรณ ดุลยะสิทธิ์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์
50 หญิง สุกัญญา  สุขคล้าย ม.ราชภัฏราชนครินทร์
51 หญิง เบจรัตน์ เกตุรุ่ง ม.ราชภัฏสงขลา
52 หญิง ฟาตีหะห์  ไมบู ม.ราชภัฏสงขลา
53 หญิง ยุวดี รัตนโกสม ม.ราชภัฏสงขลา
54 หญิง ชลิตา เรือนอิ่น ม.ราชภัฏจันทรเกษม
55 หญิง กัญญารัตน์ เอมพิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
56 หญิง พัชรมัย เย็นใจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
57 หญิง บุปผา  กองสุข ม.ราชภัฏสุรินทร์
58 หญิง ปรียาพิมล เดิมสลุง ม.ราชภัฏสุรินทร์
59 หญิง มัลลิกา เหง้าทา ม.ราชภัฏอุดรธานี
60 หญิง อารียา  เอระน้อย ม.ราชภัฏอุดรธานี
61 หญิง พชรพร สุระนารถ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
62 หญิง ศิริพร บุญเจริญ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
63 หญิง ดุจอักษร สมบุญ ม.รามคำแหง
64 หญิง อนุสรา อารีการ ม.วลัยลักษณ์
65 ชาย ฐิติพงศ์ อัศวเลิศสมจิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
66 ชาย ธวัชชัย รัตนกรสิริ ม.สยาม
67 หญิง ณิชา พัฒนเลิศพันธ์ ม.หอการค้าไทย
68 หญิง สิริกุล เทศแจ่ม ม.หอการค้าไทย
69 หญิง พุทธรักษา อภิธรรมพงศ์ ม.อุบลราชธานี
70 หญิง สุภาศิณี หางนาค ม.อุบลราชธานี
71 ชาย ปราณ บรรณาธรรม ม.กรุงเทพ
72 หญิง ชนัญญา ดอกรัก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน  2559   นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ตึกทรูทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) เวลา 07.30 น.  ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน -วันอาทิตย์ที่ 6  พฤศจิกายน  2559   ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 18 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  3 พฤศจิกายน  2559 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ตึกทรูทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) ภายในเวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

 

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันฝน

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ตัดต่อ วีดิโอ และจัดหน้า(Indesign, Photoshop)

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

3. สถานที่ในการอบรม

3.1   ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.     โทร.  02-699-2778

3.2   ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี  โทร. 038-056-660-9

 

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ภายในเวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่  3 พฤศจิกายน 2559 เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล(พี่เล็ก) – ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์  086-074-0005)  จากนั้นจะเดินทางไปยังโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

 

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-688-1972

คุณภัทรา โพธิ์ทองสุข (พี่เหมียว)   ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิ์ฯ สมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-798-6027

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 086-349-9446

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559)

 

 

ดาวโหลดโปสเตอร์


ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3

และส่งเรียงความภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

 

 

ที่ สขนท.  นว. 230/17/2559

วันที่   7  กันยายน  2559

เรื่อง                  ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง

"ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด"

เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 19

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถาบันที่ส่งผลงานประกวดรางวัล พิราบน้อย ประจำปี 2558

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 19   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

 

การสมัครเข้าร่วมการอบรมมี 2 ช่องทางคือ

1. รับสมัครทั่วไป นักศึกษาต้องส่งเรียงความเข้ามาประกวดหัวข้อเรื่อง"ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด" ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16

2. รับสมัครตามโควต้า สำหรับสถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558 มีโควต้าสถาบันละ 2 คน  อาจารย์ผู้สอนเป็นคนคัดเลือกนักศึกษาซึ่งต้องส่งเรียงความหัวข้อเรื่อง"ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด" ความยาว 1-2 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16

หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครและเรียงความมายังมายังสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยส่งมาทาง e-mail : tjareporter@gmail.com และต้องลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.tja.or.th

 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 3 ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. 02-668-9422 ,

เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

รายชื่อสถาบันที่ส่งผลงานประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2558 มีดังนี้

1          ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2          ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3          มหาวิทยาลัยบูรพา

4          มหาวิทยาลัยรังสิต

5          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9          มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

10        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

13        มหาวิทยาลัยศิลปากร

14        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/5UfcYqrcfLNJterF3

และส่งเรียงความภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

 

 

Loading...