ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าวTJACYBER REPORTER ประจำปี 2559 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

ที่ สขนท. นว. พิเศษ/๑๗/๒๕๕๙


๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐


เรื่อง    เชิญร่วมประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๕๙
เรียน    อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ผลการตัดสินการประกวด รางวัล “พิราบน้อย”และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๕๙
๒. กำหนดการประชุมชี้แจง


ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นและการบรรณาธิกร ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตัดสินผลประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาขอเชิญท่านและนักศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการตัดสินและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ ในวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพิราบน้อยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ(นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์)
เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกรุณาแจ้งจำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมที่คุณพีรพัฒน์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการประชุมชี้แจงผลการตัดสิน
รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี
“หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๙
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๓.๐๐ น.    ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ น.    แนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี
๑๓.๓๕ น.    เริ่มชี้แจงผลการตัดสิน
๑๔.๓๐ น.    เปิดอภิปรายซักถาม
๑๕.๐๐ น.    เริ่มพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี
รางวัล TJA Cyber Reporter
รางวัล ITPC Award

๑๕.๓๐ น.     จบพิธีมอบรางวัล

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าวTJACYBER REPORTER ประจำปี 2559 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2559 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 16  ฉบับ จาก 15 มหาวิทยาลัย  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ดีเด่นได้แก่ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 40 ข่าว จาก 14 มหาวิทยาลัย  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลตำราเรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล  ได้แก่  ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์สด หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์ แรงงานนอกระบบ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์         มหาวิทยาลัยศิลปากร, ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ่านเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ หนังสือพิมพ์กำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 19 ข่าว จาก 10 มหาวิทยาลัย ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น  ได้รับรางวัลชมเชย มี 3  รางวัล ได้แก่ ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังทำขยะเกลื่อน  หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า อิมพอร์ตค่างอินโด-มาเลย์ หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และข่าวมจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู 2 โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ทำงานถี่ขึ้น-มีรถเก็บเองด้วย  หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 13 ข่าว จาก 6 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวน้ำแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหารหลัง มจษ.แห่ติดป้ายการันตี  จันทร์เกษมโพสต์-เพจเฟสบุ้ค มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี ลูกศิลป์-เพจเฟสบุ้ค  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ  ลูกศิลป์-เพจเฟสบุ้ค  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 24 ชิ้น จาก 11 มหาวิทยาลัย ในปี 2559  ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  สารคดีเชิงข่าว เวิร์คแอนด์ทราเวล ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว โพงพาง... ลมหายใจชาวเล          หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สารคดีเชิงข่าว ฝันร้ายของคนปลายน้ำ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 19 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 3000 บาทได้แก่

-ข่าวแท็บเลตบังคับซื้อมีปัญหา! นักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา เผยเลือกได้คงไม่ซื้อ – ผู้บริหารพร้อมแก้ไข โดย พัชรมัย เย็นใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  2000 บาท

-ข่าว“นักศึกษา มบส.โวย ผลการเรียนออกช้า ทำให้เสียโอกาสในการลงทะเบียน โดย ไตรภพ ศรีหาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-ข่าว นักศึกษา มช. โวยถูกโกงค่าประกันหอพัก เหตุตกลงปากเปล่ายังไม่เซ็นต่อสัญญา อ. คณะนิติฯ ชี้ หอพักไร้สิทธิ์ยึดเงินค่าประกันเต็มจำนวน  โดย  สุนิสา จินเพชร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท

-ข่าวนศ.กู้เงิน กยศ. ร้องไม่มีเวลาทำ "ชั่วโมงจิตอาสา"  โดย  สุดาดี โพธิ์ปัดชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

-ข่าวดันกม.จัดระเบียบขยะอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานคัดแยกต้องมีมาตรฐาน โดย  ชลิตา เรือนอิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-สกู๊ปข่าว เตือนชาวเน็ต คอมเม้นท์ใส่ร้าย-แชร์ข้อมูลเท็จ อาจโดนฟ้องร้อง  โดย ชนัญญา ดอกรัก   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว และประชุมชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัล จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล

“พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า  ปาติยะเสวี” ประจำปี 2559

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ข่าวฝึกปฎิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยดังนี้

 

1. นางสาวน.รินี  เรืองหนู           อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย              ประธาน

2. นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง                   กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ                กรรมการ

3. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ                     กรรมการ

4. นายอดุล  แดงมูล                               บรรณาธิการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                              กรรมการ

5. นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา           หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                         กรรมการ

6. ผู้แทนบริษัท ทรูคอปอร์ชั่น จำกัด มหาชน                                                                                 กรรมการ

7. ผศ. อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี                 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง                             กรรมการ

8. นายพงศ์พิพัฒน์  บัญชานนท์              นักข่าวอิสระ                                                                    กรรมการ

9. นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์                   สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                                                      กรรมการ

10. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์          เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ            กรรมการและเลขานุการ


ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2559

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ                 จำนวน  16 ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 15 แห่ง

สารคดีเชิงข่าว                            จำนวน  24  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 12 ฉบับ สถาบันการศึกษา 11 แห่ง

ข่าวฝึกปฎิบัติ                             จำนวน   40 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 15 ฉบับ สถาบันการศีกษา 14 แห่ง

ข่าวสิ่งแวดล้อม                          จำนวน   19  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 11 ฉบับ สถาบันการศึกษา 10 แห่ง

ข่าวออนไลน์                               จำนวน   13  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 6 แห่ง

 

ลำดับที่ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ปี 2559 วันเดือนปี สถาบัน
1 รังสิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 70  พ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยรังสิต
2 บ้านกล้วย เดือน พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 นิสิตนักศึกษา ปีที่49 ฉบับที่1  พ.ย. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 The Prototype by CA@PIM ฉบับที่ 7 ปี 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5 หอข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  วันที่ 23-29 มค. 60 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6 ลานมะพร้าว ปีที่17 ฉบับที่ 39  เม.ย. 2559 ม.บูรพา
7 จันทรเกษมโพสต์ ฉบับที่ 27 ประจำปี 2559 มรภ.จันทรเกษม
8 เสียงไทบ้าน ปีที่3 ฉบับที่6  พ.ย. 2559 ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 สื่อมวลชน ปีที่15 ฉบับที่1 เม.ย. 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ลูกศิลป์ ปีที่ 6 ฉบับที่1 วันที่ 30 ม.ค. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 มหาวิทยาลัย ปีที่ 59 ฉบับที่ 9 วันที่ 9-15 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 กำแพงแดง ปีที่  22 ฉบับที่ 32 พ.ย. 2559 มรภ.สวนสุนันทา
13 บัณฑิตย์โพสต์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 44 ส.ค. 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14 เสียงซึง ปีที่26  ส.ค.-ธ.ค. 2559 มรภ.เชียงใหม่
15 ประดู่นิวส์ ปีที่ 11 ฉบับที่1 วันที่ 30 ม.ค. 2560 มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
16 สงขลาโพสต์ ภาคเรียน1/2559 ส.ค-ธ.ค. 2559 มรภ.สงขลา

 

ลำดับที่ ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2559 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวนิสิตอึ้งประเมินสอบไร้ผล-พบบางคณะไม่นำไปใช้ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ข่าวนักวิชาการชี้บัณฑิตใหม่หยุดพักก่อนทำงานมากขึ้นส่งผลกระทบตลาดแรงงาน นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ข่าวภาพวาดออนไลน์ถูกก๊อปเกลื่อน นักวิชาการชี้เหตุรัฐไม่เข้าใจคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์สด หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 ข่าวโพสต์ภาพแอบถ่าย เสี่ยงละเมิดสิทธิ" หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6 ข่าววัยรุ่นปรึกษาปัญหาจิตตามเว็บเสี่ยงอันตราย หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7 ข่าวงาน Part-time พลิกชีวิตให้กลายเป็นนักวางแผนที่ดี The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8 ข่าวสิทธิเด็กข้อบังคับที่สื่อมักหลงลืมข้อปฏิบัติ The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
9 ข่าวระวังภัย อาชญากรออนไลน์ เปิดโปง! สารพัดกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์  ต้มตุ๋นหลอกขายให้เหยื่อทางอินเทอร์เน็ต The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10 ข่าวผู้ช่วยอธิการบดีเผยปรับค่าเทอมบางส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
11 ข่าวจัดระเบียบชายหาดบางแสน ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ข่าวจี้รัฐคุมเข้มค่าไฟหอ พบฟันส่วนต่างสูงสุด 5.7 หมื่น/เดือน จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
13 ข่าวเปลี่ยนบริษัททำน้ำดื่มจันทรา อัพราคาขึ้น 1 บาท นศ.แห่ซื้อยี่ห้อดังแทน จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
14 ข่าวชาวชัยภูมิค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ข่าวชาวอุดรคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าไฮบริด เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ชาวสีคิ้วค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 ข่าวศูนย์บ้านร่มเย็นเผยนิสิต มมส.ติดเชื้อHIVเพิ่มจำนวนขึ้น ชี้กลุ่มเสี่ยงคือชายรักชาย สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 ข่าวนิสิตโพสต์เฟซบุ๊คตามหาเจ้าของบัตร ปชช.เสี่ยงล่อมิจฉาชีพ สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 ข่าวมมส.ชูมาตรการป้องกันจักรยานยนตร์หาย สายตรวจชี้คนร้ายหัวใสแฝงตัวในคราบชุดนิสิต สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลตำราเรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 ข่าววิกฤตครูอาชีวะ ขาดแคลนสะสมนับหมื่น ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์ แรงงานนอกระบบ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 ข่าวค่าไฟหอใน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 ข่าวเงิน กยศ. ออกช้า มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 ข่าวจำกัดสิทธิบัตรทอง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ่านเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
27 ข่าวโรคติดเกมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุจิตแพทย์แนะครอบครัวต้องช่วยบำบัด บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
28 ข่าวครูสอนเด็กพิเศษไม่เพียงพอวอนสนศ.แยกอัตราครูเด็กปกติกับเด็กพิเศษ บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
29 ข่าวธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุโอกาสเติบโตสูงต้องบริหารงานเน้นคุณภาพและความปลอดภัย บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30 ข่าววิกฤตการศึกษาไทย บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
31 ข่าวขายยาทำแท้งว่อนเน็ต บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
32 ข่าวพร้อมเพย์ เสียงซึง มรภ.เชียงใหม่
33 ข่าวแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน เสียงซึง มรภ.เชียงใหม่
34 ข่าวราคาข้าวตก เสียงซึง มรภ.เชียงใหม่
35 ข่าว ขส.ทบ.จับมือคมนาคม เปลี่ยนระบบรถตู้โดยสารคนขับวอนแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุ ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
36 ข่าว แก้ได้แต่ไม่แก้ปัญหาเรื้อรังทรัพย์สิน นศ.หายช่วงสอบ ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
37 ข่าว ผบ.ปัด นศท.ตกค้างไม่รับคำร้องเรียน ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
38 ข่าว นักท่องเที่ยวคึกคัก แห่ซื้อของฝากเงินสะพัด สงขลาโพสต์ มรภ.สงขลา
39 ข่าว เปิดเมืองสงขลาสู่มรดกโลก สงขลามหาเสน่ห์ เนรมิตฝาผนัง ผลักดันย่านเมืองเก่า เข้าสู่มรดกโลก สงขลาโพสต์ มรภ.สงขลา
40 ข่าวธุรกิจออนไลน์ ยอดขายพุ่ง บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ลำดับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2559 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าว "ซงโด" ยูโทเปียสีเขียวแห่งอนาคต หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ข่าวบันทึกการต่อสู้ชุมชนป้อมมหากาฬ สะท้อนแนวทางใหม่ในการพัฒนษ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังทำขยะเกลื่อน หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า อิมพอร์ตค่างอินโด-มาเลย์ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 ข่าวโพงพาง.... ลมหายใจชาวเล หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6 ข่าวชาวบ้านหาดวอน-บางแสนหวั่นน้ำทะเลกัดเซาะหนัก ผลจากคลื่นลมทะเลเปลี่ยน หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ม.บูรพา
7 ข่าวเมืองนครฯ อ่วมขยะเกลื่อนหลังน้ำลดเทศบาลนครศรีธรรมราช และสาธารณสุขเร่งแก้ไขปัญหา ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
8 ข่าวพบเปิดกลุ่มค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโจ่งครึ่ม พญากระรอกดำ-นากใหญ่ซื้อขายสูงสุด หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
9 ข่าวมจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู 2 โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ทำงานถี่ขึ้น-มีรถเก็บเองด้วย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
10 ข่าวกรมควบคุมมลพิษเตรียมใช้ กม.ใหม่ แก้ไขปัญหาพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
11 ข่าวชาวชัยภูมิค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 ข่าวชาวเลยค้าน พ.ร.บ.เหมืองแร่ฉบับใหม่ เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ข่าวชสีคิ้วค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 ข่าวเทศบาลสารคามเล็งเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง นักวิชาการแนะวิธีที่ดีที่สุดคือการคัดแยกขยะ สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ข่าวชุมชนท่าขอนยางปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำชี ชี้กระทบระบบนิเวศและสุขภาพประชาชน สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ข่าววิกฤตสิ่งแวดล้อมเมืองเพชรฯ หอยแครงไม่เกิดปลาทูแผ่น ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 ข่าวสุนัขจรจัด ผลพวงจากการไร้ความรับผิดชอบของสังคม กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
18 ข่าวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อุทิศตนให้กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19 ข่าววิทยาลัย AdiCET เสียงซึง มรภ.เชียงใหม่

 

ลำดับที่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2558 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 สารคดีเชิงข่าว เสียงของผู้เรียนควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา? นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 สารคดีเชิงข่าว Weed Boom นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 สารคดีเชิงข่าว เวิร์คแอนด์ทราเวล ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 สารคดีเชิงข่าว โพงพาง... ลมหายใจชาวเล หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 สารคดีเชิงข่าว รอยสักเปลี่ยนชีวิต หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6 สารคดีเชิงข่าว ระวังภัย อาชญากรออนไลน์เปิดโปง!สารพัดกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ต้มตุ๋นหลอกขายให้เหยื่อทางอินเทอร์เน็ต The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7 สารคดีเชิงข่าว ม.บูรพาไฟเขียวบัณฑิตสาวประเภทสองแต่งหญิงรับปริญญา เน้นความเท่าเทียมของทุกเพศ ลานมะพร้าว ม.บูรพา
8 สารคดีเชิงข่าว จี้รัฐใช้ยาแรงล้างบาง ร้านค้ามักง่ายบทเรียนหลอด-น้ำแข็งวนซ้ำ ประชาชนต้องดูแลตัวเอง จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
9 สวยแต่อันตราย พิษภัยขนมผสมไนโตรเจนเหลว เสี่ยงระคายลำไส้-กินไม่ระวังถึงขั้นสมองตาย จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
10 สารคดีเชิงข่าว ฟิน(เฟล) แลนด์ เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 สารคดีเชิงข่าว ปิดฉากเส้นทางการค้าเนื้อสวรรค์ เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 สารคดีเชิงข่าว แม่พิมพ์ที่บิดเบี้ยว พฤติกรรมชู้สาวอาจารย์-ลูกศิษย์ สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 สารคดีเชิงข่าว รถบัสสีชมพู คู่ชีวิตนิสิต มมส. สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 สารคดีเชิงข่าว แม่จ๋าอย่าทิ้งหนูเลย สื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 สารคดีเชิงข่าว ก่อนเกาะล้าน หาย กลายเป็นเพียงชื่อ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 สารคดีเชิงข่าว ฝันร้ายของคนปลายน้ำ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 สารคดีเชิงข่าว ถอดรื้อมายาคติการจัดการน้ำ เปิดปมวิถีรัฐไทยกับกระบวนการลดทอนอำนาจ สิทธิประชาชน ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 สารคดีเชิงข่าว บ้านน้ำเชี่ยว..ชุมชนไร่แผ่นดินกว่า 200 ปี กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
19 สารคดีเชิงข่าว พ่อแม่ให้ลูกวัย 3 เดือนเรียนว่ายน้ำ แพทย์เตือนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
20 สารคดีเชิงข่าว ปัญหาการศึกษาไทย ครูน้อยไม่แก้ไขพึ่งใช้แต่ครูตู้ บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21 สารคดีเชิงข่าว จากบ้านสู่ลานคนเมือง ของคนไร้บ้าน บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
22 สารคดีเชิงข่าว ปัญหาสุขภาพสัตว์ทุ่งท่าลาด ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
23 สารคดีเชิงข่าว จากใจครูโรงเรียนขนาดเล็ก ครูน้อยอย่ามองให้เป็นปัญหา ประดู่นิวส์ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์
24 สารคดีเชิงข่าว ชุมชนเก่าเมืองสงขลาวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยน สงขลาโพสต์ มรภ.สงขลา

 

ลำดับที่ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2559 หนังสือพิมพ์ สถาบัน ลิงค์ข่าวออนไลน์
1 ข่าวถูกและดีไม่มีในโลก!อันตรายที่ชาร์จระเบิดไทย ไร้การควบคุม The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ http://theprototype.pim.ac.th/2017/01/27/mobilecharger/
2 ข่าว1669 ทางรอดของผู้ประสบอุบัติเหตุ The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ http://theprototype.pim.ac.th/2017/01/28/hotline1669/
3 ข่าวคดีเด็กและเยาวชนในชลบุรีสถิติลดลงแต่คงอันดับ 1 ในภาคตะวันออก coconews.in.th ม.บูรพา http://www.coconews.in.th/juvenile/82-juvenile7.html
4 ข่าวพนันระบาดทั่วบางแสน โต๊ะบอลเผย 45 %เป็นเยาวชน coconews.in.th ม.บูรพา http://www.coconews.in.th/index.php/juvenile/23-juvenile1.html
5 ข่าวทดลองเปิดสี่แยกซีไซด์ 3 เดือนอุบัติเหตุเพิ่ม เหตุผู้ขับขี่ไร้วินัยฝ่าฝืนกฎ coconews.in.th ม.บูรพา http://www.coconews.in.th/social/46-social6.html
6 ข่าวจราจรสารคามติดเหตุขาดระเบียบ เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/Siangthaibaan/posts/1034836326643270
7 ข่าวเตือน! เสาไฟฟ้าล่มระวังอันตราย เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/Siangthaibaan/posts/991307567662813
8 ข่าวชาว มมส.ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสียงไทบ้าน ภาคภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/pg/Siangthaibaan/videos/?ref=page_internal
9 ข่าวน้ำแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหารหลัง มจษ.แห่ติดป้ายการันตี จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม
ตอนที่ 1 (14 พ.ย. 59) ดราม่าหลอด-น้ำแข็ง!! แม่ค้าข้าว มจษ. หัวใสใช้ซ้ำ คาดลดต้นทุน จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273497136022759&id=241108072595009
ตอนที่ 2 (14 พ.ย. 59) ชัดๆ...ภาพเหตุการณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังนำน้ำแข็งและหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/241108072595009/videos/1273669609338845/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0
ตอนที่ 3 (15 พ.ย. 59) เขตจตุจักร เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบหลัง มจษ. 21 พ.ย.นี้ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/241108072595009/photos/a.241464555892694.61547.241108072595009/1274774499228356/?type=3
ตอนที่ 4 (16 พ.ย. 59)โฆษก สธ.ย้ำ!! เร่งออกมาตราการแก้ไข หลอด-น้ำแข็งซ้ำ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/241108072595009/photos/a.241464555892694.61547.241108072595009/1275520902487049/?type=3
ตอนที่ 5 (16 พ.ย. 59) สนง.จตุจักร เรียกทีมข่าวจันทรเกษมโพสต์ เข้าให้ปากคำ กรณีข่าวหลอด-น้ำแข็งใช้ซ้ำ จนท.ลงพื้นที่พบอีก 2 ร้าน หลังมจษ. ยันให้การปฏิเสธ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1275806612458478&id=241108072595009&__mref=message_bubble
ตอนที่ 6 (31 ม.ค. 60) สนง.เขตจตุจักร ‘ชี้ชัด’ 2 ฝ่ายไม่ผิด ร้านหลังม.ติดป้าย‘หลอด-น้ำแข็งใช้แล้วทิ้ง’ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1356070761098729&id=241108072595009
ตอนที่ 7 (31 ม.ค. 60) ผู้ประกอบการ 'เปลี่ยนแพคเกจใหม่' หลังกระแส หลอด-น้ำแข็งวนซ้ำ จันทร์เกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม https://www.facebook.com/241108072595009/photos/a.241464555892694.61547.241108072595009/1356565334382605/?type=3&theater
10 ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซีรีส์ “เด็กคืออนาคตของชาติ” ตอนที่ 1 : เงินอุดหนุนไม่ทั่วถึง เด็กแรกเกิดเกือบครึ่งล้านไร้สวัสดิการ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1249002655136386
โมชันกราฟิก: เตรียมพร้อมคุณแม่มือใหม่กับค่าใช้จ่ายของเจ้าเบบี๋ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1249050358464949
ซีรีส์ “เด็กคืออนาคตของชาติ” ตอนที่ 2 : เด็กไทยขาดสารอาหาร หวั่นกระทบคุณภาพแรงงานในอนาคต ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1249801871723131
ซีรีส์ “เด็กคืออนาคตของชาติ” ตอนที่ 3 : โครงการอาหารกลางวันนักเรียนยังไม่ทั่วถึง แม้ปรับเพิ่มงบ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1250653958304589
11 ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 1 : ทะเลเมืองเพชรฯ วิกฤต! แหล่งหอยแครงธรรมชาติใหญ่สุดในประเทศ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1255524367817548
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 2 : ส่องหอยเพื่อนบ้าน ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1257440367625948
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 3 : อ่าวไทยชั้นใน ไร้เงาปลาทู ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1260025404034111
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 4 : โลกระอุ ‘เอลนีโญ’ แผลงฤทธิ์ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1262983867071598
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 5 : ป่าชายเลนเพชรบุรี แหล่งซับของเสีย-อนุบาลสัตว์น้า ตายเพียบเหลือแต่ซาก ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1262998080403510
รีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 6 : ขยะทะเล.. กับผลร้ายที่ตามมา ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1264965583540093
ซีรีส์ "ระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี" ตอนที่ 7 : จากผืนป่าสู่ท้องทะเล วิกฤติระบบนิเวศชายฝั่งเมืองเพชรบุรี ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/1265389453497706
12 ข่าวห้วยหมากแข้ง คุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ชาวบ้านร้อง! น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็น อุดรโพสต์ออนไลน์ มรภ.อุดรธานี https://www.facebook.com/udonpost/posts/1464462840244048
13 ข่าวเจ้าแม่นาคีแผลงฤทธิ์!! นักท่องเที่ยวบุกคำชะโนด ยอดวันเดียวทะลุ หนึ่งแสนราย! อุดรโพสต์ออนไลน์ มรภ.อุดรธานี https://www.facebook.com/udonpost/posts/1464433556913643

 

ประกาศเชิญส่งผลงานเข้าประกวด และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลต่างๆ