ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20

 

ที่ สขนท. นว.211/18/ 2560

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

 

เรื่อง                  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 20   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 40 คน

การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20 มีข้อมูลดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความมาประกวดหัวข้อเรื่อง "สื่อ(มือ)อาชีพ"

ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด 16

2. ประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์และผลงานที่เคยทำเกี่ยวกับข่าว

3. นักศึกษาต้องส่งข้อมูลดังกล่าวมายังมายังสมาคมฯ ส่งมาทาง email: pirabnoy.tja@gmail.com เท่านั้น  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ทุกคณะ ที่สนใจประกอบอาชีพสื่อมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายมงคล บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  086-0740005

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดใบสมัคร  (doc) (pdf)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ อีเมล์ pirabnoy.tja@gmail.com