คำชี้แจง และ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 20

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  – วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

ณ ทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก กทม.  และ รีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

สถาบันการศึกษา

1

ขวัญแก้ว แช่มโสภา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2

จิตรลดา ดอนชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

ชนฐิตา ไกรศรีกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

ชนม์นอภา เชื้อดวงผุย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

ชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยพายัพ

6

ซาฟิด มะดาโอ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7

ณัฏฐา ลักษณะจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8

ดวงพร เกลี้ยงกลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

9

ทัศมา  ประทุมวัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10

ธัญญาเรศ  คุ้มนุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

11

ธิดามาศ เขียวเหลือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

12

นฤมล ทับปาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13

นัทธภพ ปู่สา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

14

นัชชา รอดอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15

นูรีซัน สะมะแอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16

ปภาวรินทร์ สุขเลิศผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17

ปรัชญาพร  ลักษณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

พงศ์เทพ บุญเลิศนิรันดร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

19

พนิดาภรณ์ อยู่ชื่น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

20

พรธิดา เจดีย์พราหมณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21

พลอยกมล คงนิล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

22

พัชรศรี ปิ่นแก้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

23

เพ็ญพรรณ  วงษ์คำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

24

ภาณิศา สุขทาพจน์

มหาวิทยาลัยสยาม

25

ภาณุพัฒน์  บุญริ่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26

มาลาตี นิเซะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

27

รังสินี  แซล้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

28

ละอองดาว สีสุพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

29

วทัญญู สุริยันต์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30

วรัญญา  ปานแก้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

31

วริสรา  บุณณะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

32

วัรอรมฎอน  เบ็ญวันสุหลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

33

สมิตานัน หยงสตาร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34

สิทธิชัย แทนด้วง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

35

สิรีธร ยิ้มพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

36

สุนิษา การสมพิศ

มหาวิทยาลัยสยาม

37

สุนิษา ฟักส้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

38

สุพรรษา เตาวะโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

39

สุภัทรา เชื้อจีน

มหาวิทยาลัยรังสิต

40

สุภารัตน์ สังข์สูตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

41

หทัยภัทร   ตะวะนัตย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42

อรนันท์ จันทะแสง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

43

อลิสา ลุนจันทร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

44

อัญญา สุภาสาคร

มหาวิทยาลัยบูรพา

45

อัษฎาวุฒิ สูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 20   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน -วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม  2560   ณ รีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 19 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ ขอให้กรอกยข้อมูลทางออนไลน์ตอบรับการเข้าร่วามการอบรมและทำบัตรนักข่าวพิราบน้อย 20

http://bit.ly/2zpmjtv (ภายในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560)

และ ขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน  2560 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ตึกทรูทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) ภายในเวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันฝน

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ตัดต่อ วีดิโอ และจัดหน้า(Indesign, Photoshop)

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. สถานที่ในการอบรม

3.1   ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.     โทร.  02-699-2778

3.2   ณ รีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  โทร. 089-507-2073

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ภายในเวลา 07.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน 2560  เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล(พี่เล็ก) – ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์  086-074-0005)  จากนั้นจะเดินทางไปยังรีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  โดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท (เฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น)

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 089-688-1972

คุณภัทรา โพธิ์ทองสุข (พี่เหมียว)   ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิ์ฯ สมาคมฯ โทร. 089-798-6027

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 086-349-9446

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560)