ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเรียงความประกวดเพื่อเข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ ทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (เช้า 1 พ.ย. 61 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น.)

และ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

สถาบันการศึกษา

1

นางสาว

กมลวรรณ สาระคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

นางสาว

กรกนก หงษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

นาย

กรธวัช กาศอุดม

มหาวิทราชภัฏจันทรเกษม

4

นาย

เกียรติก้อง เทียมธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

นางสาว

ขวัญชนก จ่าภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

6

นาย

จักรพรรณ์ ศรีชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

7

นางสาว

จิราภา  แสงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8

นางสาว

ชนากานต์  เอียงประโคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

9

นางสาว

ชลิดา หวันทา

มหาวิทยาลัยมหาวารคาม

10

นางสาว

ชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

11

นางสาว

ญาดา เมฆมรกต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

นางสาว

ณัฐณิชา สุพัฒน์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

13

นาย

ณัฐวุฒิ แจ้งสันต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

14

นาย

ธวัชชัย วุฒิกรวงศา

มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม

15

นาย

ธีรวัฒน์ เทินชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16

นาย

นนทวัฒน์ จันทร์อินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

17

นาย

นพพร นกแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

18

นางสาว

ปริญญาพร ศรีจันลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19

นาย

พัทธดนย์ ปรีชญารัตน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

20

นาย

พายุ   อุทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

21

นางสาว

พิมพ์พิศา โสภากันต์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

นางสาว

เพ็ญพิชชา รัตนสิทธิยากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

23

นาย

ไพศาล ฮาแว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

24

นางสาว

ภัทรสุดา ตรุณานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25

นางสาว

มัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

นางสาว

เยาวลักษณ์ พรมเต็ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

27

นางสาว

วรรณวิภา ขุลีดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

28

นางสาว

ศิริวรรณ  แซ่แต้

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

29

นางสาว

สาวิตรี มะณีเติม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30

นางสาว

สุชาวดี อภิสัมภินวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31

นาย

สุรดิษ เสนาะเสียง

มหาวิทยาลัยสยาม

32

นาย

หรรษมนัส. ปัตภี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

33

นาย

อรรถวุฒิ  พุทธโร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

34

นางสาว

อังคณา บุตรสุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

35

นางสาว

อาภัสรา  ขันตี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

36

นาย

อิทธิพัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561


 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาโควตาเข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ ทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (เช้า 1 พ.ย. 61 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น.)

และ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

โควตา สถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี 2560

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

สถาบันการศึกษา

1

นางสาว

ธนาภรณ์ นวลอินทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2

นาย

ณณณณ์ แสงดารา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

นาย

เกียรติก้อง เทียมธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิเทศศาสตร์)

4

นาย

เวชพงศ์ จันทร์ศรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นิเทศศาสตร์)

5

นาย

พิทักษ์ชัย ศรีสุข

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6

นาย

ภูริช วรรธโนรมณ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7

นางสาว

เยาวลักษณ์  ลีชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ)

8

นาย

สุประพันธ์  เปลี่ยนจันอัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ)

9

นางสาว

สุดารัตน์ ดารายีสาฮอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10

นาย

สิวายุ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11

นาย

ภูริช จันทเลิศลักษณ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12

นางสาว

พิมพ์​ริสา​  ​ศิลป์​สว่าง​

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา​

13

นางสาว

เจนจิรา คำงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14

นาย

นราธร เนตรากูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

นางสาว

พาฝัน หน่อแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

นางสาว

ณฐอร สมพงศ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

 

 

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน -วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ ขอให้กรอกข้อมูลทางออนไลน์ตอบรับการเข้าร่วมการอบรมและทำบัตรนักข่าวพิราบน้อย 21    http://bit.ly/pirabnoy21tja2561 (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2561) และ ขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  1 พฤศจิกายน  2561 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ตึกทรูทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) ภายในเวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันฝน

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ตัดต่อ วีดิโอ และจัดหน้า(Indesign, Photoshop)

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. สถานที่ในการอบรม

3.1   ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.     โทร.  02-699-2778

3.2   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา   โทร. 0-3524-4333 / 089–237-9753

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ ตึกทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ภายในเวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่  1 พฤศจิกายน 2561  เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล(พี่เล็ก) – ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์  086-074-0005)  จากนั้นจะเดินทางไปยังโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท (เฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น)

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 089-688-1972

คุณภัทรา โพธิ์ทองสุข (พี่เหมียว)   ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิ์ฯ สมาคมฯ โทร. 089-798-6027

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 086-349-9446

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน  2561)