พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว “พิราบน้อยรุ่นที่21”

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อยรุ่นที่ 21”

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด  ผู้บริหารบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบน้อยรุ่นที่ 21 ประจำปี 2561  เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 45คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 20  สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย”

“นักข่าวพิราบน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำหนังสือพิมพ์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ โดยปีนี้ ผู้สนใจ จะต้องส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง "ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด" เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสจัดส่งผลงานหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลพิราบน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีอีกด้วย