ข่าวผลงานเข้ารอบการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๖๑ และ ผลการตัดสินรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๑ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ที่ สขนท. นว. พิเศษ/๑๙/๒๕๖๑

 

๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 

เรื่อง    เชิญร่วมประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน    อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.ผลงานเข้ารอบการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  ประจำปี ๒๕๖๑  และ ผลการตัดสินรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๑

๒. กำหนดการประชุมชี้แจง

 

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นและการบรรณาธิกร ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตัดสินผลประกวดหนังสือพิมพ์และนิตยสารฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาขอเชิญท่านและนักศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการตัดสินและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพิราบน้อยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

(นายมงคล  บางประภา)

เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรุณาแจ้งจำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมที่คุณพีรพัฒน์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒,  ๐๘๖-๐๗๔๐๐๐๕

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการประชุมชี้แจงผลการตัดสิน

รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑๓.๓๐ น.              ลงทะเบียน

๑๓.๔๕ น.             แนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

๑๓.๕๐ น.              เริ่มชี้แจงผลการตัดสิน

๑๔.๓๐ น.              เปิดอภิปรายซักถาม

๑๕.๐๐ น.              เริ่มพิธีมอบ

รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

รางวัล TJA Cyber Reporter

๑๕.๓๐ น.               จบพิธีมอบรางวัล


ข่าวผลงานเข้ารอบการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  ประจำปี ๒๕๖๑  และ ผลการตัดสินรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๑ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี ๒๕๖๑ ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๒  ฉบับ จาก ๑๑ สถาบัน  ผลงานที่เข้ารอบได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และหนังสือพิมพ์จันกรเกษมโพสต์ ส่วนรางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ดีเด่นมีผลงานที่เข้ารอบคือ หนังสือพิมพ์รังสิต  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว และหนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๘ ข่าว จาก ๑๑ สถาบัน  ผลงานข่าวที่เข้ารอบได้แก่ ข่าวไถเงินครู ขอเลื่อนขั้น หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ข่าวยานรกระบาดเทศกาลดนตรี เผยกระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย และ ข่าวขยะพิษเกลื่อนซ.เสือใหญ่ พบสารตะกั่วในเลือดเด็ก หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๕ ข่าว จาก ๑๐ สถาบัน ผลงานข่าวที่เข้ารอบได้แก่ ข่าวขยะพิษเกลื่อนช.เสือใหญ่ พบสาร ตะกั่วในเลือดเด็ก จันทรเกษมโพสต์ มรภ.จันทรเกษม   ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามทำพิษ น้ำเสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่าชดเชย สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  และ สารคดีเชิงข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตที่ดับไปสร้างใหม่ได้ เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๕ ข่าว จาก ๖ สถาบัน ผลงานที่เข้ารอบได้แก่ ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้างทำแทนว่อนโซเชียล ลานมะพร้าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม หอข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน ๕  ฉบับ จาก ๕ สถาบัน ผลงานนิตยสารที่เข้ารอบได้แก่ ars magazine มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Ang Kaew plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๐ ชิ้น จาก ๙ สถาบัน ในปี ๒๕๖๑   ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่เข้ารอบได้แก่ สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย จากสวนกล้วยหอมลุ่มน้ำโขงตอนล่างสู้ผู้บริโภคจีน หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สารคดีเชิงข่าว I had a black dog. His name was depression. ฉันมีสุนัขสีดำอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อของมันคือโรคซึมเศร้า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และสารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลน : ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับและความปรารถนา หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการตัดสินรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๑

สืบเนื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๑ หรือ พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๑ ได้อบรมระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งสมาคมนักข่าวฯได้กำหนดกติกาว่า ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการอบรม จึงจัดให้นักศึกษาผู้ที่ผ่านการอบรมแต่ละคนได้มีพื้นที่ทำข่าวและส่งข่าวจริง ในประเด็นที่ตัวเองให้ความสนใจและถนัด โดยส่งข่าวผ่านทาง  เว็บไซต์ www.tja.or.th/cyberreporter  โดยปีนี้กำหนดให้นักศึกษาจำนวน ๔๕ คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว ทำข่าวและส่งข่าวจำนวนข่าว ๒ ข่าวต่อคนเป็นอย่างน้อย ส่งระหว่างวันที่ ๑๒พ.ย. – ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

บัดนี้กำหนดการส่งข่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ส่งข่าวดังกล่าว สมาคมนักข่าวจึงจัดการประกวดข่าวออนไลน์ TJA Cyber Reporter โดยแบ่งรางวัลดังนี้ รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าวฯ  รองชนะเลิศ ๓ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว และรางวัลข่าวที่ผ่านเข้ารอบจำนวน ๑๐ ข่าว รางวัลคือ แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว + หมวกที่ระลึกจากสมาคมนักข่าว

ซึ่งผลการตัดสินในปีนี้ ข่าวยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ได้แก่ข่าว “แฮ็กเว็บป่วน! หน่วยกิจนศ.สวนสุนันทาหาย จ่อทุ่มงบหลักล้านทำระบบใหม่” โดย นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา จะได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมกับแร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าวฯ

รองชนะเลิศ ๓ รางวัล  ได้แก่ ๑. ข่าว “เล็งจัดระเบียบสุนัขในม.บูรพา หลังนิสิตโวยโดนกัด-ก่อความรำคาญ และ “เทศบาลขานรับแก้ปัญหาสุนัขในม.บูรพา เตรียมจับทำหมันแทนการรับไปดูแล” โดย นางสาวณฐอร สมพงษ์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. ข่าว “เปิด๙จุดมหาสารคามเฝ้าระวังมลพิษฝุ่น นักวิชาการแนะสวมหน้ากากอนามัย-เลี่ยงเข้าพื้นที่”  โดย นางสาวสาวิตรี มะณีเติม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ๓.มช.เตรียมแผนรับมือน้ำขาดแคลน เหตุใช้น้ำเฉลี่ยปีละล้านสอง ลบ.ม.โดย นางสาวสุชาวดี อภิสัมภินวงค์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง ๓ คน จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมกับแร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าวฯ

รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ๑ รางวัล  ได้แก่ข่าว “สวนสุนันทา”ไฟเขียวผลักดัน “E-Sport” สู่สาขาใหม่ พร้อมเปิดสอนปี๖๒ โดย นางสาวพิมพ์​ริสา​ ​ศิลป์​สว่าง จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา​ ซึ่งขณะวันที่มีการลงคะแนนตัดสินมีผู้ชมข่าวนี้มากกว่า ๓,๔๐๐ ครั้ง จะได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมกับแร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว

ส่วนรางวัลข่าวที่ผ่านเข้ารอบ ๑๐ ข่าว จะได้รางวัลเป็นแร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว พร้อมกับหมวกที่ระลึกจากสมาคมนักข่าว ได้แก่ ข่าว ๑.‘สุดารัตน์’เปิดวงเสวนากับผู้นำนักศึกษามช. ฝ่ายนศ.วอนคสช. แข่งขันด้วยความเป็นธรรม โดย นายนราธร เนตรากูล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒.ข่าว “รอบบ่อปลาบึกถูกทิ้งร้างนานกว่า ๗ เดือน เหตุพิพาทที่ดินมจษ.-วัดเทวสุนทร” โดย นายธวัชชัย วุฒิกรวงศา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ๓.ข่าว “มมส.ดิ้นปรับกลยุทธ์หลังจำนวนนิสิตลด หอการค้าชี้กระทบเศรษฐกิจมหาสารคาม” โดย นางสาว มัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔. ข่าว “นักศึกษา-ชาวบ้าน โวย จันทรเกษมปิดประตูเข้า-ออก ๒ กระทบการเดินทาง-ขับรถอ้อมไกล” โดย นายอิทธิพัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๕.ข่าว “พบเด็กไทยเสี่ยงได้รับอันตรายจากภัยออนไลน์ สูงเป็นอันดับ ๔ ของเอเชีย” โดยนายพัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ๖.ข่าว “ผู้ว่าฯขอนแก่น ตั้งเป้าดัน “ขอนแก่น” เป็น จังหวัดอุตสาหกรรม” โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ๗. ข่าว “ผู้ประกอบการ เผย ธุรกิจซบเซาหนักหลังเหตุเรือล่มภูเก็ต วอนรัฐเร่งสร้างความมั่นใจนทท.” โดยนายนพพร นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ๘. ข่าว “จันทรเกษมเข้ม เล็งจัดชุดตรวจ ปรับ๕พันสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย” โดย นางสาวอังคณา บุตรสุ้ย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๙.ข่าว “จักษุแพทย์ เผย เด็กอายุ๕-๑๐ปี มีปัญหาสายตาเพราะติดสมาร์ทโฟนมากเกินไป” โดย นายนนทวัฒน์ จันทร์อินทร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ๑๐ ข่าว.”มมส.หนุนหักเงินเดือนรุ่นพี่ใช้หนี้กยศ. ชี้โควต้ากู้ลดทำรุ่นน้องเสียโอกาส โดย นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ