ขอเลื่อนการประกวด รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี 2564 ออกไป

ที่ สขนท.นว. 255/22/2564

19  มกราคม 2565

เรื่อง    ขอเลื่อนการประกวด รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี 2564 ออกไป

เรียน   คณบดี หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ วารสารสารสนเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนให้สถาบันการศึกษาส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมส่งเข้าประกวดรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปีนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สมาคมฯ จึงขอเลื่อนการประกวดออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากมีกำหนดการใหม่ สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย