ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๒

 

 

ที่ สขนท. นว. ๐๕๙ /๒๐/๒๕๖๒

วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๒

เรื่อง      ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๒ จำนวน ๑ คน

เรียน   คณบดี  หัวหน้าโปรแกรม นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนทุกแขนง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑ แบบฟอร์มส่งผลงานข่าว

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ ๒๒  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมวิก3 พหลโยธิน3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๕  คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชน ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๑ คน เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าอบรมฯ  โดยนักศึกษาที่ถูกเสนอชื่อจากสถาบันของท่านต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/pirabtja22 หรือ www.tja.or.th พร้อมส่งผลงานข่าวที่เคยทำ 1 ข่าว(ลิงค์วิดิโอหรือข่าวออนไลน์)พร้อมรูปถ่ายของนักศึกษา และมายังสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒ ที่อีเมล์  pirabnoy.tja@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการและอุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒, ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕ ติดต่อนายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   เมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า www.tja.or.th อย่างน้อย  ๒ ชิ้นงาน โดยส่งข่าวสองสัปดาห์ต่อ ๑ ชิ้นงาน

 

โครงการพิราบน้อย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์อย่างกว้างขวาง โดยในแต่ละสถาบันได้มีความพยายามการจัดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษามีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบัน การศึกษาของตัวเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความชำนาญในงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

แต่ปัจจุบันตลาดแรงงานสื่อได้เปลี่ยนแปลงไป  องค์กรด้านข่าวสาร ต้องปรับตัว ผลิตข่าวหลากหลายแพล็ตฟอร์ม การขยายตัวของสื่อดิจิทัลทำให้มีบทบาทมาก เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี  เกิดสื่อออนไลน์จำนวนมากมาย การแข่งขันกันสูงมากในธุรกิจของสื่อเพื่อส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และการนำเสนอข่าวสารที่ต้องแข่งขันทั้งความเร็ว และเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ นักศึกษาที่จบใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะอาชีพสื่อสารมวลชนอย่างแท้จริง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในวงการสื่อมวลชน  เห็นว่าจะต้องหลักสูตรการการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบน้อย ในเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันต้องสร้างบุคลากรสื่อ คือตัวนักข่าวให้มาเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการพิราบน้อยในปีนี้ จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ ๑. การอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรสื่อ  ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 22  และ๓. การประกวดรางวัลพิราบน้อยประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์

โครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ  ซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งต้องเป็นนักศึกษาทีอยู่ระหว่างชั้นปีที่ ๓ หรือชั้นปีที่ ๔  ที่มีความสนใจที่จะประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างแท้จริง  ให้มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบันว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ในกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันและสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านวารสารศาสตร์  (Professional Development) ๒. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility)  ๓.แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility)และ๔. เพื่อเพิ่มจำนวนวิทยากรด้านสื่อสารมวลชนในโครงการนี้   ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักข่าวรุ่นพี่ที่ทำงาน   ทั้งในภาคสนาม และในส่วนของผู้บริหารงานข่าว อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ ทั้งยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘/๑  ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

www.tja.or.th E-mail: tjareporter@gmail.com

๑. หัวหน้าโครงการ  นางสาวน.รินี  เรืองหนู                        อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคม

๒. ผู้จัดการโครงการ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์          กรรมการบริหาร สมาคม

๓.  วิทยากรหลักโครงการ  นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์         กรรมการตัดสินรางวัล พิราบน้อย ปี ๒๕๖๒

๔. ผู้ประสานงาน นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล                     ฝ่ายวิชาการ และศูนย์ข้อมูล  สมาคม

หลักสูตรการอบรม

แบ่งเนื้อหาของการอบรมออกเป็น ๒  ส่วน ดังนี้

๑. เนื้อหาเชิงเทคนิค, ประสบการณ์, ทักษะเชิงวิชาชีพ

๑.๑ เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นการทำข่าวจากนักข่าวภาคสนาม เรื่องการเลือกประเด็นข่าว และคุณค่าข่าวแหล่งข้อมูล การใช้ข้อมูล การทำข่าวให้รอบด้าน

๑.๒ เทคนิคการสัมภาษณ์นอกตำรา

๑.๓ เทคนิคการถ่ายภาพข่าว  จากช่างภาพมืออาชีพ

๑.๔ การบรรณาธิกร และการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

๑.๕ ทัศนคติในวิชาชีพสื่อมวลชน

๑.๖ การวางแผนการเขียนข่าวจากข้อมูลที่ลงพื้นที่ทำข่าว

๒. เนื้อหาเชิงแนวคิด อุดมการณ์

๒.๑ ปลุกจิตสำนึกนักข่าว

๒.๒ บอกเล่าประสบการณ์ จากพิราบน้อยรุ่นพี่

๒.๓ จริยธรรมวิชาชีพสื่อ

๒.๔ ฝึกคิดแบบคนข่าว

๒.๕ ความสมดุล ความเป็นกลาง

วิธีการดำเนินงาน

๑. มีการปฏิบัติการข่าวแบบลงพื้นที่จริง และห้องอบรมเชิงสนทนาแลกเปลี่ยน ฝึกการโต้ตอบ ฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ๔ วัน  ๓ คืน ในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ

๒. มีการนำเสนอข่าว (presentation)เพื่อให้เห็นถึง กระบวนการทำข่าว การวางแผนการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากนักข่าวพิราบน้อยกันเอง และวิพากษ์วิจารณ์โดยนักข่าวรุ่นพี่และผู้รู้ นักวิชาการ

๓. สันทนาการด้วยการให้ความรู้ เทคนิคการทำข่าว ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม

๔. นำเสนอประสบการณ์วิชาชีพ “จากพิราบน้อยรุ่นพี่สู่พิราบน้อยปัจจุบัน” โดยนักข่าวที่มีประสบการณ์

๕. เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ระยะเวลา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน   – วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม   ๒๕๖๒

ณ โรงแรมวิก3 กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

๑. นักศึกษาทุกคณะที่สนใจวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔

๒. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทั้งรัฐและเอกชน

๓. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ๒๕ คน

๔. การรับสมัครนักศึกษาจะรับสมัครจากการคัดเลือกจากอาจารย์สถาบันการศึกษาที่ต้องการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมฯ โดยนักศึกษาที่ถูกเสนอชื่อจากสถาบันของท่านต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/pirabtja22 พร้อมส่งผลงานนักศึกษามาที่   ที่อีเมล์ pirabnoy.tja@gmail.com

ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยสมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.)  พร้อมค่าพาหนะจากที่พัก-สถานีขนส่ง ในราคาเหมาจ่ายคนละ ๒๐๐ บาท