ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 22

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน  2562

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7(เช้า 7 พ.ย. 62 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น.)

และ โรงแรมวิค3 พหลโยธิน3

ลำดับที่


ชื่อ-นามสกุล

สถาบันการศึกษา

1

นาย

กาศิพัฒณ์ วงศ์วิทยกำจร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

นาย

เขมรินทร์ เหลืองมั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3

นาย

คณิน เตชะศรินทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4

นาย

จิรายุส์ คนเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5

นาย

ชัยวุฒิ บุญประดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6

นางสาว

ธนาภรณ์ ดาววิจิตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7

นางสาว

ธัญญารัตน์ ขำเลิศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8

นาย

นิธิพัฒน์ พุฒธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

นางสาว

นีรชา มั่นนรดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

นางสาว

นุสรา  รองตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11

นาย

ประกฤติ โคตพงษ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ)

12

นาย

พชร นาทะทันต์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

13

นาย

ภานุพันธ์ จันทนะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14

นางสาว

มณีพลอย คนคล่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15

นาย

รัฐนันท์ จงพิพิธพร

มหาวิทยาลัยรังสิต

16

นาย

รุ่งเพชร อรุณจิตติ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

17

นาย

วายุ เอี่ยมรัมย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

18

นางสาว

วาสิดา แสงธรรมนาถ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

19

นางสาว

ศศิณา นากแก้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา

20

นางสาว

สุดารัตน์ แก้วท่าพยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

21

นาย

สุรเชษฐ์ หนักแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

22

นาย

อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์)

23

นางสาว

อัญชนา ยมนา

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

24

นาย

อิชย์อาณิคม์ ชิตวืเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

25

นางสาว

อุดมลักษณ์ คงโนนกอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

26 นาย สรวิชญ์ บุญจันทร์คง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 22

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 22

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 22   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 –วันเสาร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2562  ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7 (เช้า 7 พ.ย. 62 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น.)และ โรงแรมวิค3 พหลโยธิน 3 กรุงเทพฯ   โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า  21  ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน   ขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  7 พฤศจิกายน  2562  นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7 ภายในเวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันฝน

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ตัดต่อ วีดิโอ และงานกราฟิก (Indesign, Photoshop)

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. สถานที่ในการอบรม

3.1  ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7

3.2  ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรมวิค3 (พหลโยธิน3) กรุงเทพฯ     โทร. 02-618-9888

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7 ภายในเวลา 07.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน 2562  เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล(พี่เล็ก) – ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์  086-074-0005)

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท (เฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเท่านั้น)

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 089-688-1972

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 086-349-9446

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันเสาร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2562)