ประกาศกติกาการส่งข่าวประกวด ชิงรางวัล TJA Cyber Reporter สำหรับพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒

 

ประกาศกติกาการส่งข่าวประกวด ชิงรางวัล TJA Cyber Reporter สำหรับพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒

สืบเนื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๒ หรือ พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒ ได้อบรมระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ซึ่งสมาคมนักข่าวฯ ได้กำหนดกติกาว่า ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการอบรม จึงจัดให้นักศึกษาผู้ที่ผ่านการอบรมแต่ละคนได้มีพื้นที่ทำข่าวและส่งข่าวจริง ในประเด็นที่ตัวเองให้ความสนใจ

โดยปีนี้กำหนดให้นักศึกษาจำนวน  ๒๔  คน จาก ๒๓ มหาวิทยาลัย  ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว ทำข่าวและส่งผลงานข่าวจำนวนข่าว ๒ ข่าว เป็นอย่างน้อย สามารถทำคนเดียวหรือแบบทีมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รูปแบบแพลตฟอร์มของข่าวไม่จำกัด ได้ทั้งข่าวรูปแบบหนังสือพิมพ์(Text) ข่าวโทรทัศน์ คลิป อินโฟกราฟฟิกฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดส่งระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ ให้ส่งผลงานทาง (สามารถแนบลิงค์ได้) อีเมล์ pirabnoy.tja@gmail.com  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเพื่อนำเผยแพร่ ทางแฟนเพจ  “พิราบน้อย-pirabnoy-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์”  จากนั้นจะประกาศผลรางวัลในวันจันทร์ที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป และรับรางวัลในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันประชุมใหญ่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีการมอบรางวัลข่าวพิราบร้อยรางวัลอื่นในวันเดียวกัน

โดยรางวัลประกวดข่าว  TJA Cyber Reporter  แบ่งรางวัลดังนี้ รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล  ๕, ๐๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าวฯ  รองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน  2562

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 ห้องทาวฮอลล์ ชั้น 7(เช้า 7 พ.ย. 62 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น.)

และ โรงแรมวิค3 พหลโยธิน3

ลำดับ


ชื่อ-นามสกุล

สถาบันการศึกษา

1

นาย

กาศิพัฒณ์ วงศ์วิทยกำจร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

นาย

เขมรินทร์ เหลืองมั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3

นาย

คณิน เตชะศรินทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4

นาย

จิรายุส์ คนเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5

นาย

ชัยวุฒิ บุญประดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6

นางสาว

ธัญญารัตน์ ขำเลิศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7

นาย

นิธิพัฒน์ พุฒธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8

นางสาว

นีรชา มั่นนรดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9

นางสาว

นุสรา  รองตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

10

นาย

ประกฤติ โคตพงษ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ)

11

นาย

พชร นาทะทันต์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12

นาย

ภานุพันธ์ จันทนะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

13

นางสาว

มณีพลอย คนคล่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14

นาย

รัฐนันท์ จงพิพิธพร

มหาวิทยาลัยรังสิต

15

นาย

รุ่งเพชร อรุณจิตติ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

16

นาย

วายุ เอี่ยมรัมย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

17

นางสาว

วาสิดา แสงธรรมนาถ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

18

นางสาว

ศศิณา นากแก้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา

19

นางสาว

สุดารัตน์ แก้วท่าพยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

20

นาย

สุรเชษฐ์ หนักแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

21

นาย

อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์)

22

นางสาว

อัญชนา ยมนา

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

23

นางสาว

อุดมลักษณ์ คงโนนกอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24

นาย

สรวิชญ์ บุญจันทร์คง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่