ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

ที่ สขนท. 229/20/2563

26  พฤศจิกายน  2563

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

เรียน   อาจารย์ที่ปรึกษาสื่อฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
https://forms.gle/dYEHfNxoBFrY7oPk6

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อม ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่างๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี  แต่เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการของผู้บริโภคสื่อได้เปลี่ยนไปจากสื่อสิ่งพิมพ์หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น   ทำให้เกิดการปรับตัวของคนในวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชน หลายสถาบันการศึกษามีการปรับหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/dYEHfNxoBFrY7oPk6 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาการประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2563  ขอความกรุณากรอกแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เพื่อนำมาประมวลผลและประกาศเชิญส่งงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน.รินี  เรืองหนู)

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงานโดย   นายพีรพัฒน์  ดิลกัลยากุล  086-074-0005

ตัวอย่าง ประกาศ การประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี 2562 
http://www.tja.or.th/media-law/5279-2020-01-02-09-50-24

ชื่อ

Subtitle