ผมต้องการเป็นนักข่าวสายวัฒนธรรม-เรียงความดีเด่นพิราบน้อยรุ่น13

ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร ทำข่าวเรื่องอะไร และแหล่งข่าวที่คุณต้องการสัมภาษณ์มากที่สุดคือใครและจะถามคำถามอะไร

ผมต้องการเป็นนักข่าวสายวัฒนธรรม โดยจะทำข่าวเรื่อง การตอกย้ำวัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มชนชั้นนำมีความศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมไทยที่ทำให้ปุถุชนเป็นสมมติเทพและทำให้ประชาชนคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นนำเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระทำ สาเหตุที่อยากทำข่าวนี้เพราะ ต้องการเสนอมุมมองของหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งขัดแย้งกับความศักดิ์สิทธ์ของชนชั้นนำ อีกทั้งสังคมไทยซึ่งผู้มีอำนาจรัฐมักบอกแก่ประชาชนว่า “เราเป็นประเทศประชาธิปไตย” แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมหรือแม้แต่วงการสื่อสารมวลชน ยังไม่มีการนำเสนอข่าวผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก”วัฒนธรรมไทยอันดีงาม” ว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตและความคิดของคนที่มีความเห็นต่างในเรื่องนี้อย่างไร ประกอบกับผมมีความคิดว่า ความขัดแย้งทางความคิดของคู่ตรงข้าม เมื่อนำทั้งสองความคิดมานำเสนอและถกกันด้วยเหตุผลแล้ว ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าแนวคิดไหนเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ ไม่ใช่หน้าที่ของชนชั้นนำที่ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นนำฝ่ายเดียว อีกทั้งวงการสื่อสารมวลชนเองก็ทำหน้าที่ตอกย้ำค่านิยมนั้นอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนก็คือ นำเสนอแนวคิดที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย แต่ในปัจจุบัน แทบจะไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจาก”วาทกรรมวัฒนธรรมไทยอันดีงาม”เท่าที่ควร

แหล่งข่าวที่ต้องการสัมภาษณ์มากที่สุดคือ อาจารย์สมศักดิ์ เจียรธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะ เป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดขัดแย้งกับวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะการที่อาจารย์ท่านนี้ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปชนชั้นนำซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังไม่มีใครกล้านำเสนอ ทั้ง ๆ ที่ ความเป็นจริงแล้ว แนวคิดนี้สามารถเสนอได้ในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย อีกทั้งชนชั้นนำเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากวัฒนธรรมไทยทั้งด้านการเมืองและความศักดิ์สิทธิ์ โดยคำถามที่ต้องการจะถามแหล่งข่าวคือ ๑.ชนชั้นนำส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยอย่างไรและทำไมถึงต้องปฏิรูป ๒.ความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องปฏิรูปและเมื่อปฏิรูปแล้วจะส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยอย่างไร ๓.มีวิธีการปฏิรูปชนชั้นนำอย่างไร มีกี่ข้อ อะไรบ้าง ๔.คิดว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบรับจากประชาชนไปในทิศทางไหน ๕.คิดว่าวงการสื่อสารมวลชนจะนำข้อเสนอนี้ไปเสนอในที่สาธารณะหรือไม่

นายพันธวิศย์  เทพจันทร์  วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์