รางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2553

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2553
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2553 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 15ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย (15 คณะ)  ไม่มีผลงานหนังสือพิมพ์ใดได้รับรางวัลดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือพิมพ์หอข่าว  ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก 11 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน วุฒิฯจี้คืนชาวบ้าน   โดยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวหอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ข่าวผลกระทบและการต่อต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี  โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 25  ชิ้น จาก 12 มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลได้แก่   สารคดีเชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร”  โดย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้มอบรางวัลชมเชยให้กับสารคดีเชิงข่าวอีก 2 รางวัล คือ สารคดีเชิงข่าว “คนไทยใจเกาหลี ฤาจะเป็นหมาลายเสือ”  โดย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สารคดีเชิงข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็นสนามม้า”  โดยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 23 ข่าว จาก 11  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวผลกระทบและการต่อต้าน การจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบรางวัลจะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินดังกล่าว

 

รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2553
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ดีเด่น
ชมเชย
ชมเชย
รางวัล "ข่าวสิ่งแวดล้อม"
ดีเด่น