ขอเชิญส่งเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๕

ที่ สขนท.  นว. ๒๔๓/๑๓/๒๕๕๕

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง      ขอเชิญส่งเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๕

เรียน     อาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดการอบรมและใบลงทะเบียน จำนวน ๒ หน้า

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยมีผู้เข้าร่วมรวมคณะทำงาน  ๘๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก  โดยเขียนเรียงในหัวข้อเรื่อง “เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว ” คุณสมบัติในการส่งผลงานจะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน  โดยไม่จำกัดจำนวน  นักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเขียนเรียงความหัวข้อเรื่อง “ เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว” ความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔  ส่งมายังสมาคมนักข่าว ฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕   หรือ e-mail: tjareporter@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ภายใน ๒ เดือนหลังเสร็จสิ้นการอบรม จะต้องส่งผลงานข่าวภายในสถาบันการศึกหรือชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมประกวดในโครงการ TJA  Cyber Reporter อย่างน้อย ๘ ชิ้นงาน (สัปดาห์ละ 1ชิ้น)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบลงทะเบียนส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง  “ เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว”

เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๕

วันพฤหัสบดีที่  ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ชื่อ (นาย/น.ส.) ……………………………นามสกุล ………………………………ชื่อเล่น…………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………… อายุ……………………..……ปี………………………………..….เดือน

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ………คณะ………………………………สาขา/ภาควิชา ……………………………………

มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………

โทร.(……)………..…………โทรศัพท์มือถือ…………………Email:………………..…………………………………

 

๒. ประสบการณ์ในการฝึกงานหนังสือพิมพ์

q เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………………เมื่อ…………………………………………

q ไม่เคยฝึกงาน

 

ขอรับรองว่าข้อความในใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

 

……………………………………………………

(………………………………………………………)

นักศึกษา

วันที่ ...............................................................................

หมายเหตุ: ส่งใบลงทะเบียนพร้อมเขียนเรียงความในหัวข้อ หัวข้อเรื่อง “ เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว” ขนาดความยาวไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ ส่งกลับมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต เขตพระนคร กทม. ๑๐๓๐๐  โทรสาร ๐๒–๖๖๘–๗๕๐๕  e-mail: tjareporter@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เท่านั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเรียงความ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ www.tja.or.th

/////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดเอกสาร