การอบรมพิราบน้อย รุ่นที่ 15 ประจำปี 2555

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย และคณะวิืทยากร ร่วมกับนางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจำนวน 60 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 15 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

(ดูภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด)

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ นักข่าวพิราบน้อย ” รุ่นที่ 15

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5  ถึงวันอาทิตย์ที่  8 กรกฎาคม  2555

ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

06.00 - 07.00 น         นักศึกษาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

07.00 - 07.45 น         กิจกรรมทำความรู้จักสมาคมนักข่าว ฯ  และองค์กรสื่อ  แนะนำทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง

โดย นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  ในฐานะผู้จัดการโครงการ ชี้แจงรายละเอียดของ

การอบรมและกติกาในการทำกิจกรรม

07.45 - 08.00 น         พิธีเปิดการอบรม

โดย  นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

08.00 - 09.00 น         ออกเดินทางไป บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

09.00 – 09.15 น        คณะเดินทางถึงบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  พร้อมรับของที่ระลึก

และรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม

09.15 – 09.25 น        ชมวิดิทัศน์แนะนำโครงการพิราบน้อย

09.25 – 09.45 น.       กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม  (ท่านละประมาณ 10 นาที)

โดย  นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร

ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

09.45 – 10.15 น.       บรรยายหัวข้อ 3G มีแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไร (ประมาณ 30 นาที)

สำหรับนักศึกษาเก็บประเด็นทำข่าว

โดย นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ  รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบาย นอน-วอยซ์

และ 3จี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

10.15 – 10.30 น.       ผู้บริหาร พร้อมคณะสมาคมฯ และนิสิต นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (สลับตามที่นั่งฝั่งซ้าย-ขวา)

10.30 - 11.30 น         คณะสมาคมฯ และนิสิต นักศึกษา

ออกเดินทางไปยัง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดอยุธยา

11.30 - 12.00น          กิจกรรมแนะนำตัวระหว่างผู้เข้าอบรม

12.00 - 13.30 น         รับประทานอาหารกลางวัน / เช็คอินเข้าที่พัก

13.30 - 15.30 น.        เรียนรู้ทักษะการทำข่าวแบบมืออาชีพ

ช่วง รู้จักคุณค่าข่าว ( 30 นาที )

โดย  นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  และนางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์

ช่วง  ฝึกคิดและค้นหาประเด็นข่าว ( 40 นาที )

โดย   นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  และนายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ช่วงวางแผนการทำข่าว  แหล่งข้อมูล การใช้ข้อมูลกับการทำข่าวให้รอบด้าน (50 นาที)

โดย   นายนวพรรษ บุญชาญ  และนางสาวประนอม บุญล้ำ

15.30 - 15.45 น         พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-  17.00 น         เทคนิคการสัมภาษณ์นอกตำรา

โดย  นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  และทีมวิทยากร

ช่วงสัมภาษณ์

(ให้สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่กำหนดให้ กรณี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา  (เวลา 30 นาที) ประกอบด้วย

โดย  นายชูเกียรติ  บุญมี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบาล

นายปรีชา  ฤทธิ์บุตร  แกนนำและผู้ประสานงานชาวบ้าน ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล

17.00 - 17.30 น         เรียนลัดหลักการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ

โดย  นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

17.30 -18.30 น          แนะแนวการบรรณาธิกรณ์

โดย  นายชูชัย  สระแก้ว  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

กิจกรรมสันทนาการ

18.30 - 19.15 น         พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.15 - 20.00 น         รับประทานอาหารเย็น

20.00 - 22.00 น         ชี้แจงกฎกติกาในการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

20.30 - 22.00 น         ประชุมหารือและวางแผนการทำงานกลุ่ม

22.00- 22.30 น          ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงประชุมประเมินผลการทำงานวันแรก

วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม  2555

07.30 - 08.30 น         รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 09.00 น         กิจกรรมสันทนาการ

09.00 - 10.30 น         เทคนิคการถ่ายภาพข่าว- วิดีโอ

โดย   นายสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ หัวหน้าช่างภาพ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10.30- 17.00 น          ลงพื้นที่ทำข่าว

17.00 - 18.00 น         ประชุมกองบรรณาธิการ/ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

18.00 - 19.00 น         รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 23.00 น         กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

วันเสาร์ 7  กรกฎาคม  2555

07.30 - 08.30 น         รับประทานอาหารเช้า

08.30 -12.00 น          กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

12.00 - 13.00 น         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น         กิจกรรมสันทนาการ

13.30 - 15.00 น         “เส้นทางก้าวเข้าสู่วิชาชีพนักข่าว”

โดย     นางสาวศศิธร  อ่องดี  บรรณาธิการเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

นางสาวนฤมล  แซ่แต้  นักข่าวสายบันเทิง  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายปมุข  อับดุลลากาซิม  ช่างภาพ สำนักงานสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพีออล

และ ผู้เข้าอบรมพิราบน้อย รุ่นที่ 9

นางสาวกนกรัตน์  ศศิโรจน์  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิราบน้อย 14

ดำเนินรายการโดยนายจีรพงศ์  ประเสริฐพลกรัง ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล

สำนักข่าวเนชั่น

15.00 - 15.15 น         รับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.15 น         หาคำตอบเรื่องของจริยธรรมสื่อ

โดย  นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  และนางสาวประนอม  บุญล้ำ

16.15 - 19.00 น         เตรียมกิจกรรมการแสดงของผู้เข้าอบรม

19.00 - 23.00 น         รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม  2555

07.30 - 08.30  น.       รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 09.00  น.       กิจกรรมสันทนาการ

09.00 - 10.30 น.        นำเสนอผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ / วิพากษ์ / รับกำลังใจและแรงบันดาลใจ

10.30 -10.45  น.        ประกาศรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม / ประกาศรางวัลผลงานเขียน

เรียงความ  โดย ทีมวิทยากร

10.45-12.00 น.                   มอบเกียรติบัตร

โดย     ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด

12.00 - 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30  น        ชี้แจงกฎกติกาในการเข้าร่วมโครงการ TJA Cyber reporter

(ผู้เข้าอบรมร่วมอบรมโครงการพิราบน้อยรุ่นที่ 15  จะต้องส่งผลงานข่าวภายใน สถาบันการ ศึกษาหรือชุมชนโดยรอบ  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ข่าวรวม 8 ข่าว ภายในช่วง 2 เดือนหลังการอบรม หรือระหว่างวันที่ 10 ก.ค. – 10 ก.ย. 2555 )

13.30 - 14.00 น         คัดเลือกประธานรุ่นพิราบน้อยรุ่นที่ 15 / ประเมินผล

14.00 - 14.30 น         เตรียมตัวเดินทางกลับ

14.30 - 15.30 น         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**************************************************

รายชื่อนักศึกษา พิราบน้อย รุ่นที่ 15จำนวน 60 คนดังนี้

เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น มหาวิทยาลัย กลุ่ม
1 นางสาว นุชจิรา วงศ์จิตราภรณ์ นุช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขาว
2 นาย นิวัฒน์ ดีเรือง พี ม.เกษมบัณฑิต ขาว
3 นางสาว อังคณา คำใสใย ตั๊ก ม.เชียงใหม่ ขาว
4 นางสาว ภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง กิ๊ง ม.บรูพา ขาว
5 นาย มนัสนันท์ สุนันต๊ะ ตูน ม.พายัพ ขาว
6 นางสาว นันทิชา ป้องเขตต์ ตู่ ม.มหาสารคาม ขาว
7 นางสาว นาฎลดา อัจจิมา นะ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขาว
8 นาย ธงไทย ระวังวงศ์ แอมส์ ม.รามคำแหง ขาว
9 นางสาว ภูมิภัทรา วัฒนรังสรรค์ มุก ม.ศรีปทุม ขาว
10 นาย ทรงวุฒิ กลางนุรักษ์ บับ ม.ศิลปากร ขาว
11 นางสาว ธนธรณ์ แซ่อึ้ง เฟิร์น ม.หอการค้าไทย ขาว
12 นางสาว สุรีฉาย เพชรริต ซี มรภ.พระนครศรีอยุธยา ขาว
13 นาย นิติธร สุรบัณฑิตย์ เบียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหลือง
14 นางสาว วรนุช นันทวโนทยาน ฝ้าย ม.เกษตรศาสตร์ เหลือง
15 นางสาว นุสรา ศรีเลิศรับสุข นุส ม.เกษมบัณฑิต เหลือง
16 นางสาว กุลระวี สุขีโมกข์ ตี่ ม.ธรรมศาสตร์ เหลือง
17 นางสาว จีระภา สุริสุข ไอซ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต เหลือง
18 นางสาว สายอุษา กำไล อ้อม ม.พายัพ เหลือง
19 นางสาว ปวีณา เกิดเสมอ โบ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี เหลือง
20 นาย รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า กัน ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหลือง
21 นาย อนิรุจน์ แก้วเทียมทอง บิ๊ก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เหลือง
22 นางสาว นัทติยา บัวกระโทก แพรว ม.วงษ์ชวลิตกุล เหลือง
23 นาย ฉัตรชัย พงศ์พิรุฬห์ไชย แบงค์ ม.สยาม เหลือง
24 นาย ธนวัต ตีรณเดชาธร โทนี่ ม.หอการค้าไทย เหลือง
25 นางสาว ธัญญารัตน์ ถาม่อย น้อง ม.เกษตรศาสตร์ เขียว
26 นาย จิรายุ แก้วแดง อาร์ม ม.เกษมบัณฑิต เขียว
27 นางสาว นิริตา ลำธาร ลิ ม.เชียงใหม่ เขียว
28 นางสาว ดุษฎี เอกานุกุล มุก ม.ธรรมศาสตร์ เขียว
29 นาย ณัฐจักร วงษ์ยิ้ม อาร์ม ม.ธุรกิจบัณฑิต เขียว
30 นางสาว เจนจิรา กวีวัฒนกร เจน ม.นเรศวร เขียว
31 นางสาว ปุณณรานัญน์ ศิริพันธุ์ น้ำแข็ง ม.รังสิต เขียว
32 นางสาว บุญญารัตน์ สงเขาใหญ่ เอพริล ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เขียว
33 นาย โชติวิทย์ สีดามาตย์ บาส ม.ราชภัฏจันทร์เกษม เขียว
34 นาย อุรชัย ศรแก้ว ต้น ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขียว
35 นางสาว ธนารีย์ สะสุนทร ลูกน้ำ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เขียว
36 นางสาว ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น กระแต ม.วลัยลักษณ์ เขียว
37 นาย กษิดิศ วิศว์รุ่งโรจน์ ปาล์ม ม.เกษตรศาสตร์ แดง
38 นางสาว ไพลิน สุขคำ แป้ง ม.เชียงใหม่ แดง
39 นางสาว เพ็ญศรี เพิกไพบูลย์ เตย ม.ธุรกิจบัณฑิต แดง
40 นางสาว ปรียานุช ภักดี แนน ม.นเรศวร แดง
41 นางสาว หยกภัณฑ์ งามวงษ์ เม ม.รังสิต แดง
42 นาย จิรัฐติ นิยมญาติ บิว ม.ราชภัฏภูเก็ต แดง
43 นาย ไกรศร หอมเชื้อ วุฒิ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี แดง
44 นางสาว รวิกานต์ สุรชิต เดียร์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม แดง
45 นางสาว วารีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ บี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม แดง
46 นางสาว ณัฐธิดา ภูผิวผา เพลง ม.ราชภัฏอุดรธานี แดง
47 นางสาว ระวิวรรณ กองประยุทธ ไอซ์ มรภ.เชียงใหม่ แดง
48 นางสาว ศุภัชชา ฆ่องนอก แหวว ม.ราชภัฎนครราชสีมา แดง
49 นางสาว ทิพย์วิภา ศรีสำราญ ชมพู่ มรภ.พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน
50 นางสาว ดวงใจ ตั้งสายัณห์ ปลา ม.ธรรมศาสตร์ น้ำเงิน
51 นาย ยศสุนทร สวัสดี หยก ม.เชียงใหม่ น้ำเงิน
52 นาย ดลวรรฒ สุนสุข บ๊อบ ม.บรูพา น้ำเงิน
53 นางสาว ทิวาพร บาทสุวรรณ์ กุ้ง ม.มหาสารคาม น้ำเงิน
54 นางสาว สิวลี สิงห์สวัสดิ์ บิ๊ก ม.ราชภัฎเทพสตรี น้ำเงิน
55 นาย อภิสิทธิ์ สอนเสนา กะลึ๋น ม.ราชภัฎนครราชสีมา น้ำเงิน
56 นางสาว สุพัชรี เม้ยกำเนิด ออย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม น้ำเงิน
57 นางสาว วิเทวี โนนพยอม ใบเตย ม.ราชภัฏอุดรธานี น้ำเงิน
58 นางสาว สุนทรี จิตสกูล เปรี้ยว ม.ศรีปทุม น้ำเงิน
59 นางสาว ณัฐกานต์ ทวีรุ่งเรือง หนูนา ม.หอการค้าไทย น้ำเงิน
60 นางสาว รชยา เหลืองสุภาพ เบลล์ ม.ราชภักฏจันทรเกษม น้ำเงิน

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 15

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 15

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่น้องนักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 15   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5-วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องมากว่า 14 ปีแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

ในวันแรกของการอบรมคือวันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2555  เริ่มลงทะเบียนเวลา  6.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เนื่องจากจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้า  (สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถมาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดได้ ที่สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์ฯ ) ส่วนในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  ส่วนวันอื่นๆ ของการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจะต้องมีการลงพื้นที่ ทำข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1 ร่มหรือเสื้อกันฝน เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน นักศึกษาควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วย

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. สถานที่ในการอบรม

3.1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ

โทร. 02-668-9422

3.2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

โทร. 035- 244-333  โทรสาร (035) 243-777

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เดินทางมาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555  เวลา 06.00 น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ 02-668-9422 / 086-0740005) แล้วเดินทางไปยังสถานที่สัมมนาโดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สมาคมฯ สนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร สมาคมฯเหมาจ่ายในอัตราคนละ 200 บาท

ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 086-074-0005  หรือ 02-668-9422  พี่เล็ก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพิราบน้อย 15

จากการส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อ"เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว"  ประจำปี 2555

โดยมีผู้ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 57 ราย ผ่านการคัดเลือก 22 ราย ตามรายละเอียดนี้

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น มหาวิทยาลัย
1 นัทติยา บัวกระโทก แพรว ม.วงษ์ชวลิตกุล
2 กษิดิศ วิศว์รุ่งโรจน์ ปาล์ม ม.เกษตร
3 จีระภา สุริสุข ไอซ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
4 สุจิตตรา อุดามาร แพน ม.พะเยา
5 ระวิวรรณ กองประยุทธ ไอซ์ มรภ.เชียงใหม่
6 สุรีฉาย เพชรริต ซี มรภ.พระนครศรีอยุธยา
7 เบญจมาศ วงศ์สุวรรณ เมย์ มรภ.ลำปาง
8 ธงไทย ระวังวงศ์ แอมส์ ม.รามคำแหง
9 ไกรศร หอมเชื้อ วุฒิ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
10 บุญญารัตน์ สงเขาใหญ่ เอพริล ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
11 ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น กระแต ม.วลัยลักษณ์
12 กุลระวี สุขีโมกข์ ตี่ ม.ธรรมศาสตร์
13 ทิพย์วิภา ศรีสำราญ ชมพู่ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
14 ณัฐกานต์ ทวีรุ่งเรือง หนูนา ม.หอการค้าไทย
15 ไพลิน สุขคำ แป้ง ม.เชียงใหม่
16 ยศสุนทร สวัสดี หยก ม.เชียงใหม่
17 นิวัฒน์ ดีเรือง บี ม.เกษมบัณฑิต
18 ปวีณา เกิดเสมอ โบ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
19 ฉัตรชัย พงศ์พิรุฬห์ไชย
ม.สยาม
20 สิวลี สิงห์สวัสดิ์ บิ๊ก ม.ราชภัฎเทพสตรี
21 ธนารีย์ สะสุนทร ลูกน้ำ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
22 จิรัฐติ นิยมญาติ บิว

ม.ราชภัฏภูเก็ต

รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมอบรมพิราบน้อย ตามโควต้าสถาบันละ 2 ราย และส่งเอกสารครบตามกำหนด  จำนวน 40 คน ดังนี้

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล(โควตา) ชื่อเล่น มหาวิทยาลัย
1 นุชจิรา วงศ์จิตราภรณ์ นุช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นิติธร สุรบัณฑิตย์ เบียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ดลวรรณ สุนสุข บ๊อบ ม.บรูพา
4 ภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง กิ๊ง ม.บรูพา
5 สุพัชรี เม้ยกำเนิด ออย มรภ.พิบูลสงคราม
6 วารีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ บี มรภ.พิบูลสงคราม
7 อุรชัย ศรแก้ว ต้น มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8 รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า กัน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9 ทิวาพร บาทสุวรรณ์ กุ้ง ม.มหาสารคาม
10 ภูมิภัทรา วัฒนรังสรรค์ มุก ม.ศรีปทุม
11 สุนทรี จิตสกูล เปรี้ยว ม.ศรีปทุม
12 อนิรุจน์ แก้วเทียมทอง บิ๊ก มรภ.สวนสุนันทา
13 นาฎลดา อัจฉิมา นะ มรภ.สวนสุนันทา
14 วิเทวี โนนพะยอม ใบเตย มรภ.อุดรธานี
15 ณัฐธิดา ภูผิวผา เพลง มรภ.อุดรธานี
16 หยกภัณฑ์ งามวงศ์ เม ม.รังสิต
17 วรัญญา วงศ์วรรธนะโชติ นาย ม.รังสิต
18 ณัฐจักร วงษ์ยิ้ม อาร์ม ม.ธุรกิจบัณฑิต
19 เพ็ญศรี เพิกไพบูลย์ เตย ม.ธุรกิจบัณฑิต
20 อรวปวีณ์ วงศ์วชิรา มุก ม.ศิลปากร
21 ดุษฎี เอกานุกุล มุก ม.ธรรมศาสตร์
22 ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ ภูมิ ม.ธรรมศาสตร์
23 ทรงวุฒิ กลางนุรักษ์ ปั๊ม ม.ศิลปากร
24 อังคณา คำใสใย ตั๊ก ม.เชียงใหม่
25 โชติวิทย์ สีดามาตย์ บาส ม.ราชภัฏจันทร์เกษม
26 ปรียานุช ภักดี แนน ม.นเรศวร
27 เจนจิรา กวีวัฒนกร เจน ม.นเรศวร
28 นิลิตา ลำธาร ลิ ม.เชียงใหม่
29 นันทิชา ป้องเขตต์ ตู่ ม.มหาสารคาม
30 ธนธรณ์ แซ่อึ้ง เฟิร์น ม.หอการค้าไทย
31 ธนวัต ตีรณเดชาธร โทนี่ ม.หอการค้าไทย
32 มนัสนันท์ สุนันต๊ะ ตูน ม.พายัพ
33 สายอุษา กำไล อ้อม ม.พายัพ
34 นุสรา ศรีเลิศรับสุข นุส ม.เกษมบัณฑิต
35 จิรายุ แก้วแดง อาร์ม ม.เกษมบัณฑิต
36 รวิกานต์ สุรชิต เดียร์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม
37 ศุภัชชา ฆ่องนอก แหวว ม.ราชภัฏนครราชสีมา
38 อภิสิทธิ์ สอนเสนา กะลึ๋น ม.ราชภัฎนครราชสีมา
39 ธัญญารัตน์ ถาม่อย น้อง ม.เกษตรศาสตร์
40 วรนุช นันทวโรทยาน
ม.เกษตรศาสตร์

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 15

วันพฤหัสบดีที่  5 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวข้อ

รายละเอียด

1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 15

2. วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่  5 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

3. สถานที่

1. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. 02-668-9422

(ตรงข้าม รพ. วชิระ ติดกับ สน. สามเสน )

2. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน  สถาบันละ 2 คน  โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “เมื่อฉันอยากเป็นนักข่าว” ความยาว 1 หน้า กระดาษเอ 4  ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน  2554

5.สิ่งที่ต้องนำมาด้วย(ถ้ามี)

1.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน  2. เครื่องบันทึกเทป หรือ MP3   3. กล้องดิจิตอล / กล้อง DSLR  4. ยาประจำตัว  5.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค

6. วันสุดท้ายการรับสมัคร

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน  2555

7. ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

8. การเดินทาง

1. สมาคมฯ จัดเตรียมพาหนะรับ - ส่งนักศึกษาจากอาคารสมาคมนักข่าวฯถึงโรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องเดินทางไปกับสมาคมฯ เท่านั้น

2. สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

9. ที่พัก

สมาคมฯ จัดเตรียมที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยจัดให้พักกับเพื่อนต่างสถาบันเพศเดียวกันเท่านั้น

10. การแต่งกาย

1.วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555  เวลา 6.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีพิธีเปิดการอบรม ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 2. ส่วนวันอื่นๆ ที่มีการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง

11. เงื่อนไข

ต้องเข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร โดยสมาคมฯ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว นักศึกษาทุกคนจะ ต้องส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA  Cyber Reporter อย่างน้อย 8 ชิ้นงาน

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505

www.tja.or.th E-mail: reporter@inet.co.th

13. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)