ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้าปาติยะเสวี ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้า ปาริยะเสวี ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

ข่าว-หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2555

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือ พิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษา วิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2555 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อยของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวด 14 ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย ผลงานหนังสือพิมพ์ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มีผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่  หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 32 ข่าว จาก 12  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวฝึกปฏิบัติที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล  ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการแนะวัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ  หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว หนังสือพิมพ์กำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และข่าวชูชัยบุรี ทำลายวิถีอัมพวา  หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 31 ชิ้น จาก 13 มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลได้แก่  สารคดีเชิงข่าว ภาพสะท้อนคนงานข้ามชาติ .. เชียงใหม่     หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้มอบรางวัลชมเชยให้กับสารคดีเชิงข่าวอีก 1 รางวัลคือสารคดีเชิงข่าว น้ำตาจากมือหมอ  เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก 13  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัล แล้วจึงเป็นพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2555

(พิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัล แล้วจึงเป็นพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

ผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย

ลำดับ หนังสือพิมพ์ ปี 2555 คณะ สถาบัน ฉบับที่ ปีพศ.
1 รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่19ฉบับที่13-19กย. 2555
2 บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่15ฉบับที่40 กันยายน 2555
3 มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 15-21 ส.ค. 2555
4 ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ ประจำเดือน มกราคม 2556
5 บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่35 ฉบับที่2 พ.ย. 2555
6 สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 17 ฉบับที่1 ตุลาคม 2555
7 หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่21 ฉบับที่ 1 26-31 ม.ค.56
8 กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่18ฉบับที่28 ม.ค. 2556
9 ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่33 กพ.  2556
10 จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับ เดือน มกราคม 2556
11 นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่46 ฉบับ1 มกราคม 2556
12 อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่37 ฉบับที่3  13 ก.ย. 2555
13 ลูกศิลป คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 สื่อมวลชน
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่11ฉบับที่2 ก.ย. 2555

 

ผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 32 ข่าว จาก 12  มหาวิทยาลัย

ลำดับ ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2555 หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 หวั่นนโยบาย สโมฯ ม.รังสิตทำพิษ ชู พระราชทานปริญญาบัตร มุ่งสร้างประชานิยม รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 นายกสโมฯ มรส. โชว์สปีริต ลาออกเอือมสังคมธรรมาธิปไตยจอมปลอม รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3 ชาวเมืองเอกเตรียมร้องผู้ว่าฯ ปทุมทวงคืนพื้นที่ส่วนกลางหลัง บสก. ประกาศขาย รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4 ข่าวแก๊งค์ปลอมบัตร และสกู๊ปเปิดโปง บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 ข่าวเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพง บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 ข่าวเปิดโปงโต๊ะบอล บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7 ข่าวมหากาพย์น้ำท่วม มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ข่าวประตูกรงเหล็กอาคารเรียนรวมฯ ธรรมศาสตร์สร้างปัญหา มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 ข่าวรถตู้โรงสารสาธารณะกับความปลอดภัย มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 ข่าวรองผกก.มีนบุรีเผยเขตพื้นที่เกิดควบคุมย้ำวัยรุ่นเสพยาเพิ่มขึ้น ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
11 ข่าวกรมอุทยานฯ จี้สมาชิกภาคีออกกฎหมายสกัดแก๊งล่า-ค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12 ข่าวสมาคมโรงแรมหวั่นรายได้หดหลังเปิดเออีซี บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 กลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่เตือนให้อาหารสัตว์ทำระบบนิเวศเสียซ้ำเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ไม่ยอมหาอาหารกินเอง บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 ตักบาตรพระนานชาติ 10,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชา สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15 ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการแนะวัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
16 ข่าวเจาะโมเดลลิ่งเถื่อน ลวงเด็กค้าประเวณี หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
17 ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18 ข่าวตั้งวงก๊งเหล้า ฉี่รดหลังคาบ้าน-ศาลตายาย เมาหลับกลางสะพานกรุงธน กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20 ข่าวทอมมวงสิทธิ์ถูกสั่งห้ามสวมกางเกงเข้าห้องเรียน กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21 โปรโคดิลเกลื่อนบางแสน วัยโจ๋สุดฮิตสารเสพติดตัวใหม่ ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
22 คัดค้านท่าเรืออ่าวอุดมเฟส 4 ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
23 เปิดเทอมใหม่ห้องเรียนว้าวุ่น นิสิตสุดเอือมชี้ปัญหาซ้ำซาก ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ชูชัยบุรี ทำลายวิถีอัมพวา จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25 ดองเกรด ทำนักศึกษาถูกรีไทร์ จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
26 เปิดธุรกิจสีเทานักศึกษาหญิงยุคใหม่ จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
27 ปรับปรุงลู่วิ่งมช.ฉาวตีเส้นสนามไร้มาตรฐาน ? อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 เงินเดือนพนักงานมช.มีลุ้นหลังก.บ.มีมติปรับขึ้นร้อยละ 30-50 อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 ผังเมืองชม.ใช้แน่ปลายปี ภาคธุรกิจจ่อยื่นหนังสือแก้ไขข้อกำหนด อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 ธุรกิจลวงเด็กค้ากามพัทยา ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ชาวบ้านต้าน สร้างสะพานจันทน์ ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 คนไทยตายปีละหมื่นคนอุบัติเหตุรถยนต์คร่าชีวิต ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก 13  มหาวิทยาลัย

ลำดับ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2555 หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 เขื่อนแม่วงก์ แก้น้ำท่วมหรือเบียดเบียนธรรมชาติ รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ผักตบชวา วัชพืชร้ายคู่สายน้ำ รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3 พลิกฟื้นป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4 ข่าวชุมชนท่าทรายหวังแก้มลิง บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 สนน.ทุ่ม 7 ล้าน!! บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ลดน้ำเน่า ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
6 กลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่เตือนให้อาหารสัตว์ทำระบบนิเวศเสียซ้ำเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ไม่ยอมหาอาหารกินเอง บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 ข่าวกรมอุทยานฯ จี้สมาชิกภาคีออกกฎหมายสกัดแก๊งล่า-ค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 อดีตอธิบดีเชื่อมีการบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร เพิ่มขึ้นรัฐเตรียมรับมือหลังเปิดอาเซียน บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 นายกคลองแห สั่งลุยยกระดับคุณภาพน้ำตลาดน้ำคลองแห สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10 แฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 รุกป่าชายเลน 9 ปี สูญ 5 หมื่นไร่ หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 กองขยะหลัง มกค.ล้นไร้คนดูแล หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ข่าวหนูแมลงสาบอาละวาดสวนอ้อย กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 ข่าวพิษคลองวัดราชาฯ ทำเด็กเป็นไข้เลือดออก กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15 หาดแสงจันทร์รอวันฟื้นตัวนักวิชการะบุธรรมชาติบำบัด วิธีแก้แบบยั่งยืน ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มติอนุกรรมการสั่งปรับร่างฯ ผังเมืองรวมชลบุรี หลังยื้อ 8 ปี ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 คัดค้านขยายท่าเรือ "อ่าวอุดม" เฟต 4 ปชช.ร้องวุฒิฯ ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ชูชัยบุรี ทำลายวิถีอัมพวา จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19 น้ำเมือกปลา ทำอุบัติเหตุพุ่ง จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20 ดอยสุเทพไม่เป็นศรี  คนรุกที่อุทยานอื้อ อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ชุมชนขุนสมุทรจีนวิกฤติ คลื่นซัดบ้านจม ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ประมงปากอ่าวไทยโอด ไร้คนดูแล ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 แคนตาลูปไร้เมล็ด สื่อมวลชน
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 โรงไฟฟ้าชีวมวล วิบากกรรมจากพลังงานทางเลือก สื่อมวลชน
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 สัดส่วนพื้นที่ป่า ต่อพื้นที่ทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียน นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 บางปะกง-ปลากระพง-บางปะกง นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 31 ชิ้น จาก 13 มหาวิทยาลัย

ลำดับ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2555 หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 ความรุนแรงในสภาฯ ฒ่าประชาธิปไตย รังสิต นิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ขยะในถังทิ้งแล้วไปไหน บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3 เหยื่อของความขัดแย้ง บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4 บ้านบ่อแก้ว บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 ไทยเร่งปฏิรูปการศึกษา ก่อนตก..ขบวนอาเซียน ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์
6 ไอซีทีไทยเร่งพัฒนาศักยภาพก้าวสู้อาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 หลักสูตรภาษาปัญหาเงียบของสังคมไทย บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 พลิกธุรกิจท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ บ้านกล้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 ไม้ตาลยืนต้น มาทำเป็นของใช้ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดของภูมิปัญญาชาวบ้าน สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10 ตอนกิ่งมะละกอ นวัตกรรมใหม่แห่งเกษตรกรไทย สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11 ไอศกรีมยิว ต้นตำหรับแดนมังกรมนต์เสน่ห์ ย่านเมืองเก่า สงขลาโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12 คำสารภาพจาก... เด็กแว้น หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14 ปัญหาวิชาเรียนรวมราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15 รุ่นพี่เอกจีนยอมฟื้นสัมพันธ์แต่ไม่คืนรุ่นหลังคว่ำบาตรน้องข้ามปี กำแพงแดง นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 ในสภาวะที่หาด(ไร้)แสงจันทร์ ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ปฏิวัติกฎเหล็กทรงผมนักเรียน "เลิกเกรียน-สั้นติ่งหู" ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 อ่าวอุดม (ไม่)สมบูรณ์ ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 เจาะธุรกิจใหม่นักศึกษาพริตตี้ แค่โชว์รูป-เล่าเสียวจริงหรือ จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20 เครื่องแบบนักศึกษาเกียรติหรือโซ่ตรวนแห่งเสรีภาพ จันทรเกษมโพสต์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
21 น้ำตาจากมือหมอ เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 เมื่อรสอัมพวา พร่าเลือน นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 บางปะกง - ปลากระพง- บางปะกง นิสิตนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 สภานศ. VS กองกิจฯกับบทบาทท่านเปาตรวจบิล อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ภาพสะท้อนคนงานข้ามชาติ .. เชียงใหม่ อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 เส้นทางธรรม 1 วันรอบมช. อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 เสียงครวญจากแท็กซี่ ผมผิดด้วยหรือที่ไม่รับผู้โดยสาร ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 รถตู้ส่งลงกลางถนน ความเคยชินบนท้องถนนไทย ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 คุ้ยปม คนกรุงเสี่ยงรถเมล์ซิ่งสยอง ลูกศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกความผิดทีหนูไม่ได้ก่อ สื่อมวลชน
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31 ค่ำนี้หนูจะนอนไหน? สื่อมวลชน
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม