คำชี้แจง และประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17- และส่งเรียงความ “นักข่าวมืออาชีพ”

 

รายชื่อนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเข้ารวมการอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่น 17 ประจำปี 2557

จำนวนทั้งหมด 67 คน

สี คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา  ณ 25 พย. 2557
เขียว นาย พงษ์ศธร พรมโกวาด ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เขียว นาย อติรุจ กลิ่นขำ ลูกหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เขียว นาย ปจทักษิณ อ่อนอ้น ป้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เขียว นาย เอกราช ธรรมชัย เข้ม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขียว นางสาว ภัทราพร แว่นดี โบว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เขียว นางสาว มาลินี วรรณทอง เมรัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เขียว นางสาว ทัศนีย์ ส่งสุขสำเภา ปุยฝ้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียว นางสาว กัสมีนิง ยีมาหมะ กัส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
เขียว นางสาว ทัตธนนันท์ สันติเลียน กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เขียว นางสาว กุหลาบ อุดมพงษ์ กุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เขียว นางสาว อัจฉรา แย้มภิรมย์ศรี เอม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ฟ้า นาย เอกพล อุปลพันธุ์ พล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ฟ้า นาย รัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์ อุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ฟ้า นางสาว ฐิภาภรณ์ สากลวารี มา มหาวิทยาลัยสยาม
ฟ้า นางสาว อรวรรณ นิลผาย แนน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฟ้า นางสาว สุมารินทร์ อะโรคา เก๋า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ฟ้า นางสาว ปทิตตา คล่องอักขระ ฟาริด้า มหาวิทยาลัยพายัพ
ฟ้า นางสาว ชลธิชา เพ็งหนู แนน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ฟ้า นางสาว มัลลิกา นุกิจ เปีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ฟ้า นางสาว ปริญดา ภิรมย์ไกรภักดิ์ โบว์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ฟ้า นางสาว นริศรา อรุณฤกษ์ โบว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฟ้า นางสาว โสริยา กาญจนาพงศ์ แพรว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟ้า นางสาว รัชนีวรรณ วีรเดชกล้าหาญ ขวัญข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร
เหลือง นาย ก้องเกียรติ วิรุฬห์ธนวงศ์ เก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหลือง นาย ผดุงศักดิ์ อ่อนสำอางค์ เต้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เหลือง นางสาว พันดาว สังข์สุวรรณ ดักแด้ มหาวิทยาลัยบูรพา
เหลือง นางสาว จิราภรณ์ พาสมบูรณ์ หมิว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เหลือง นางสาว อรปมน วงค์อินตา จิ๊บ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหลือง นางสาว มัณฑนา ทับจันทร์ ตุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เหลือง นางสาว สุทธิดา เงินคง เอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เหลือง นางสาว บุษบง ศรีมณี เกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เหลือง นางสาว อภิญญา ซาวคำ อุ๋ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เหลือง นางสาว มินตรา ด่านตระกูล แตงโม มหาวิทยาลัยพายัพ
เหลือง นางสาว ชนิดา วรวงค์ ป๊อป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แดง นาย อภิชาติ ศักดิวงศ์ ต้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
แดง นาย พงศกร นวยฮา เบนซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แดง นางสาว พนิดา แซ่เจ๊า อุ้มชู มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แดง นางสาว สิริกานต์ เทพสอน มินิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แดง นางสาว รัชนก นุกูล ยี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แดง นางสาว วริศรา วุฑฒินันท์ ปอ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แดง นางสาว อารีวรรณ วันดี แพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แดง นางสาว ณัฐฐิญา วงศ์วิชิต เดียร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แดง นางสาว ขวัญชนก ร่วมสุข พลอย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แดง นางสาว สุวนันท์ มั่นศรี ฟ้า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
แดง นางสาว กรรณิการ์ พลอยสว่าง ยุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ชมพู นาย คเชนทร์ ยี่ภู่ศรี โค้ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชมพู นาย เศรษฐวัฒน์ คุ้มไทย บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ชมพู นางสาว นพเก้า ชูศรี เตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชมพู นางสาว ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ ปุ้ม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชมพู นางสาว ธัญญาเรศ ใยทองคำ ชมพู่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชมพู นางสาว ชลพรรณ ลิ่วลำเพา อู๋ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมพู นางสาว ศศิธร ภควิวรรธนะ บี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชมพู นางสาว อุไรวรรณ บัวเทศ หนิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชมพู นางสาว ภัทราพร อินทะนัย แอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชมพู นางสาว เมสยา บุรณพล เมจิ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมพู นางสาว ธนัตนันทน์ วิทย์ศิวะกุล ทราย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม่วง นาย ธรรมนูญ ปรรณะพินทุ ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ม่วง นาย สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์ พัตเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ม่วง นางสาว จีรนันท์  ใจปรางค์ จีจี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ม่วง นางสาว ศุภานัน พุ่มจำปา ไข่น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ม่วง นางสาว ชาลิสา เมธานุภาพ วิว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม่วง นางสาว จำลองลักษณ์ เสียงสนั่น โบวี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ม่วง นางสาว สุดารัตน์ ยมรัตน์ ปอย* มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ม่วง นางสาว ศศิธร จำปาเทศ ปีใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ม่วง นางสาว ธนาพร สุภัทรสารกุล โบว์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ม่วง นางสาว ธีราภรณ์ ยวงนาค ป๊อบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ม่วง นางสาว พนัสวรรณ โคกทอง จ๋า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น17

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม -วันอาทิตย์ที่ 2  พฤศจิกายน  2557   ณ  โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ (Capital J@ KhaoYai)  จังหวัดนครราชสีมา  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 16 ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. การแต่งกาย

วันแรกของการอบรมซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม   2557 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (เนื่องจากจะมีพิธีเปิดการอบรมในช่วงเช้า)  มาลงทะเบียนที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก) เวลา 07.30 น. ส่วนในช่วงบ่ายและตลอดระยะเวลาการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  แต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันหนาว  เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาและเป็นช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว และตัดต่อ วิดิโอ

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. สถานที่ในการอบรม

3.1   ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กทม.     โทร.  02-699-2778

3.2  โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา           โทร.  089-876-4855, 087-6782554

 

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม 2557 เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล – พี่เล็ก ผู้ประสานงานโครงการ ทราบที่โทรศัพท์ 02-668-9422 / 086-0740005)  หลังกิจกรรมที่ทรูทาวเวอร์ จะเดินทางไปยัง โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

4.2 การเบิกค่าพาหนะ สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะให้เฉพาะ นักศึกษาที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและทรูทาวเวอร์ สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท

4.3 การพักค้าง ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

 

5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณเทียมใจ ทองเมือง (พี่แดง)      ผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-688-1972

คุณภัทรา โพธิ์ทองสุข (พี่เหมียว)   ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิ์ฯ สมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 089-798-6027

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 02-668-9422 / 086-349-9446

 

 

รายชื่อทีมวิทยากรและคณะทำงาน นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ทีมวิทยากร

หนังสือพิมพ์ / หน่วยงาน

1. คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา

ผู้สื่อข่าว เนชั่นทีวี

2. คุณพงศ์พิพัฒน์  บัญชานนท์

ผู้สื่อข่าว อัมรินทร์ทีวี

ทีมสันทนาการ

 

3. คุณสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4. คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น

ทีมพี่เลี้ยงและผู้ช่วย

5. คุณขนิษฐา  เทพจร

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น

6. คุณอโนทัย สกุลทอง

ผู้สื่อข่าว เนชั่นทีวี

7. คุณพัฐอร พิจารณ์โสภณ

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น

8. คุณชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

9. คุณบุศรินทร์ วรสมิทธิ์

ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

10. คุณธงไทย ระวังวงศ์

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

ทีมสนับสนุน

11. คุณเทียมใจ ทองเมือง

ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

12. คุณพีรพัฒน์ ดิลกกลัยากุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

13. คุณภัทราพร โพธิ์ทองสุข

ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

14. คุณขนิษฐา สุโกมล

ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

วิทยากรรับเชิญ

15. คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

บรรณาธิการศูนย์ภาพ สำนักข่าวเนชั่น

ผู้จัดการโครงการ

 

16. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์

สำนักงานข่าวเนชั่น กรรมการบริหาร  สมาคมฯ

 

 

 

(ดาวโหลดโปสเตอร์)

ที่ สขนท.  นว. 110/15/2557

วันที่ 8 กันยายน  2557

 

เรื่อง                  ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง “นักข่าวมืออาชีพ”

เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ใบลงทะเบียน

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 17   ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ แคปพิทอลเจแอดเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนอาจารย์แจ้งข่าวให้กับนักศึกษาที่สนใจ ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง “นักข่าวมืออาชีพ” คุณสมบัติผลส่งจะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 3 ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเรียงความหัวข้อ “นักข่าวมืออาชีพ” ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ทางโทรสาร. 02-668-7505 หรือ e-mail : tjareporter@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. 02-668-9422

เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน

 

ช่วงการจัดอบรมนักข่าวพิราบน้อย ปี 2557 ของหน่วยงานต่างๆในอาคารสมาคมฯ

19-21 ก.ย. 57 - พิราบดิจิตอล  ชมรมนักข่าวสายไอที  /   25-28 ก.ย. 2557 -พิราบยูนิเซฟ  สถาบันอิศรา

24-26 ต.ค. 57-พิราบสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  /  ต.ค. -พ.ย. 57-พิราบสายฟ้า  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

(ดาวโหลดจดหมาย และใบลงทะเบียนส่งเรียงความ)


//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น 17

วันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

ณ แคปพิทอลเจแอทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อ

รายละเอียด

1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 17

2. วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

3. สถานที่

1. ลงทะเบียนขึ้นรถเดินทางที่ อาคารทรู (ถนนรัชดาภิเษก)  เวลา 8.00 น.

2. อบรม ที่ แคปพิทอลเจแอทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน  โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อม เรียงความหัวข้อ “นักข่าวมืออาชีพ” ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ 4 มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

5.สิ่งที่ต้องนำมาด้วย(ถ้ามี)

1.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน  2. เครื่องบันทึกเทป หรือ MP3   3. กล้องดิจิตอล     4. ยาประจำตัว     5.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค

6. วันสุดท้ายของการรับสมัคร

วันศุกร์ที่  3  ตุลาคม   2557

7. ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

8. การเดินทาง

1. สมาคมฯ จัดเตรียมพาหนะรับ – ส่งนักศึกษาจากอาคารทรู - สถานที่อบรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องเดินทางไปกับสมาคมฯ เท่านั้น

2. สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

9. ที่พัก

สมาคมฯ จัดเตรียมที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยจัดให้พักกับเพื่อนต่างสถาบันเพศเดียวกันเท่านั้น

10. การแต่งกาย

1.วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม  2557 ซึ่งจะมีพิธีเปิดการอบรม ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา 2. ส่วนในวันอื่น ๆ ที่มีการอบรม นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง

11. เงื่อนไข

ต้องเข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร โดยสมาคมฯ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย 2  ชิ้นงาน (สัปดาห์ละ 1ชิ้นงาน)

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505

www.tja.or.th E-mail: tjareporter@gmail.com

13. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)