ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2557

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2557

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (แก้ไขรางวัลสารคดีเชิงช่าว)


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2557 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ฉบับ จาก 13 มหาวิทยาลัย  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 33  ข่าว จาก 11 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนั่งรถ  หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจีรัฐเร่งพัฒนา หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  11 มหาวิทยาลัย ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ทำลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 5,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ชิ้น จาก 11 มหาวิทยาลัย ในปี 2557 คณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้เพิ่มรางวัลให้จากเดิมที่มีเพียงรางวัลดีเด่นเพียงรางวัลเดียว เป็นรางวัลชมเชย 1 รางวัล ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่   สารคดีเชิงข่าว ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล  ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หายไป หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว และประชุมชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัล จะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงกับวันหยุดมาฆบูชา) ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลำดับที่ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-2557 คณะ สถาบัน วันเดือนปีพิมพ์
1 บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 พ.ย. 57
2 มหาชัยโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.นครศรีธรรมราช เดือน ส.ค. 2557
3 สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มิ.ย. 57
4 รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ปีที่ 21 ฉบับที่68 มี.ค. 57
5 ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 57
6 บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 17 ฉบับที่42 ส.ค. 57
7 หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มค.-1กพ.58
8 ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ปีที่ 16 ฉบับที่ 36 ก.พ. 2558
9 ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิตย์ กุมภาพันธ์ ปี 2558
10 กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา ปีที่ 20 ฉบับที่30  พฤศจิกายน 2557
11 จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม ปีที่25 มกราคม 2558
12 มหาวิทยาลัย วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่57 ฉบับที่ 1 24-30 ก.ย. 57
13 อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ปีที่ 40 22 ม.ค. 58
14 เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม ปีที่1 ฉบับที่1  27ต.ค. 57

 

 

ลำดับที่ ชื่อข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น-2557 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ คณะ สถาบัน
1 พบทางออกแก้ปัญหากลุ่มเด็กด้อยโอกาสผ่านหลักสูตรแห่งชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2 วิกฤต 14 ภาษาถิ่นกำลังสูญสะท้อนค่านิยมการใช้ภาษากลาง บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3 ถ่ายสำเนาตำราเรียนสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ร้านถ่ายเอกสารอ้างไม่ทราบผิดกฏหมาย บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4 ตะลึงสถิติทำแท้งจ.มหาสารคามพุ่งสูงแพทย์เตือนอันตรายยาทำแท้งเถื่อน สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
5 เผยพระสงฆ์เล่นพนันบั้งไฟเพียบ ตำรวจชี้เร่งปราบปราม สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
6 ตะลึงอาชีพรับจ้างเรียนแทนศึกษาทั่วไปชี้ พบผิดจริงโทษหนัก สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
7 ชุมชนรุกที่รถไฟหวังค่าเวนคืนเป็นธรรม "ประภัสร์" ย้ำให้แค่ค่ารื้อถอนไม่ย้ายอาจถูกฟ้อง รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
8 ทุบสะพานรับรถไฟสายสีแดงสร้างทางเบี่ยงชั่วคราวเข้าเมืองเอก รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
9 ร้านค้าออนไลน์สร้างนักธุรกิจวัยรุ่น รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
10 จิตแพทย์ขาดแคลนหนักคนไทยป่วยเฉียด 2 ล้าน ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
11 ขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจีรัฐเร่งพัฒนา ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
12 กาชาดเผยคนไทยบริจาคเลือดครั้งเดียวเกินครึ่ง ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
13 เปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนั่งรถ บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
14 หลักสูตรพิสดาร บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
15 อวสารชั่วคราวตู้ม้า บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
16 มือถือทำพิษวัยประถมส่องคลิป ภาพลามกแพร่ว่อนเน็ต หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
17 ร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
18 วางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ทำลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์ หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
19 ผู้ประกอบการสุดทน หาบเร่เถื่อนเกลื่อนหาดบางแสน ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
20 รถซิ่งป่วนบางแสนแม่ค้าวอน จนท.เข้มงวด ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
21 รอภาครัฐไฟเขียวสร้างแนวกันคลื่นหาดวอนนภา ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
22 ธุรกิจรถบัสนำเที่ยวไทยมีลุ้นเปิดเส้นทางใหม่ AEC ผู้ประกอบการห่วงทักษะภาษาคนขับรถ ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิตย์
23 คู่รักวัยเรียนระวัง นโยบายหอพักคุมเข้มวาเลนไทน์ ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิตย์
24 ปธ.สพม.2 แนะ"พลิกการศึกษา" พัฒนา รร.ชานเมือง ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิตย์
25 ไข่มนุษย์ออนไลน์ เย้ยกฎหมายคนขาย-นายหน้าอ้าง สินน้ำใจ แพทย์ชี้พลาดเมื่อใดอันตรายถึงชีวิต กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา
26 เจ้าหน้าที่ใช้ช่องโหว่กม.ไถส่วยร้านค้าเมียนมาร์มหาชัยร่วมพันราย กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา
27 แปดขวบอ้วน60กิโลฯผลจากขนมหวานหน้าโรงเรียน-ผอ.สถาบันเด็กฯชี้ไร้หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา
28 ไวไฟขึ้นแท่นปัญหายอดแย่ จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
29 โดนเพื่อนลักลอบใช้เฟสบุ๊ก โพสหมิ่นฯ-หยากคาย-ขายตัว จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
30 รพ.แจงเหตุเก็บค่าจอดรถ มหาวิทยาลัย วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
31 ดงมูลกาฬสินธุ์ต้านเจาะ 14 บ่อก๊าซหวั่นกระทบแหล่งน้ำ เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม
32 ขุดสำรวจปิโตรเลียมบุรีรัมย์ทำพิษ!พื้นที่การเกษตร เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม
33 สสจ.เลยไม่ฟันธงชาวบ้านป่วยเหตุ!พิษเหมืองทอง เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม

 

ลำดับที่ ชื่อข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ-2557 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ คณะ สถาบัน
1 กาแฟถุงกระดาษสร้างขยะเพิ่ม บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2 นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้สังคมออนไลน์ไม่สร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3 กรมควบคุมมลพิษชี้จำกัดขยะสมาร์ทโฟนด้วยการเผาส่งผลเสียต่อระบบห่วงโซ่อาหาร บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4 สัมปทานปิโตรเลียมพ่นพิษชาวบ้านกาฬสินธุ์หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
5 ต.โคกสะอาดแหล่งแพร่ตะกั่ว นักวิชาการชี้เสี่ยงต่อเอ๋อ สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
6 โรงงานกระดาษปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำพองนักวิชาการแนะปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
7 ผลกระทบจากการจัดคอนเสิร์ตใกล้สถานที่ธรรมชาติ รังสิตออนไลน์ นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
8 การก่อสร้างมลภาวะที่แลกกับการพัฒนา รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
9 เครื่องสำอางบนความเจ็บปวดของกระต่าย รังสิตออนไลน์ นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
10 บ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำ ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
11 เกษตรกรไทยโดน2เด้งเสี่ยงป่วยเสี่ยงตาย ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
12 เผย 6 จุดกทม.มีฝุ่นขนาดเล็กเกินค่ามาตราฐาน ลูกศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร
13 สัตวแพทย์ชี้เขตอภัยทาน บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
14 วางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ทำลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์ หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
15 พบทรมานสัตว์แบบใหม่ โยนเหรียญลงบ่อเต่า หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
16 เตือนภัยคาเฟ่แมวทำคนแท้ง หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
17 รอภาครัฐไฟเขียวสร้างแนวกันคลื่นหาดวอนนภา ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
18 โลตัสบางพระเปิดตัวZero Carbon Store รักษ์สิ่งแวดล้อม ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
19 บ่อขยะล้นเข้าขั้นวิกฤตเทศบาลฯวอนลดใช้วัสดุย่อยสลายยาก ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
20 พายุงวงช้าง ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
21 คลองถม แหล่งอาชีพเสี่ยงรับสารเคมีอันตราย กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา
22 หวั่นปลาดุกรัสเซียสร้างผลกระทบต่อปลาบึกนักวิชาการประมงค้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
23 สกู๊ป ไขคำตอบนกตีทองหายไปไหน จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
24 มธ.ขยะขวดพลาสติกล้น มหาวิทยาลัย วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์
25 ขุดสำรวจปิโตรเลียมบุรีรัมย์ทำพิษ!พื้นที่การเกษตร เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม
26 ดงมูลกาฬสินธุ์ต้านเจาะ 14 บ่อก๊าซหวั่นกระทบแหล่งน้ำ เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม
27 ชาวบ้านเดือดร้อนระนาวเขื่อนไซยะบุรีทำวุ่น น้ำโขงชะงัก เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม

 

ลำดับที่ ชื่อสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ-2557 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ คณะ สถาบัน
1 เด็กและสตรีกับสิทธิที่หายไปจากสังคม บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2 วัฏจักรผู้ต้องขังกับการกระทำผิดซ้ำ บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3 การล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ตัว บ้านกล้วย นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4 ฝุ่นแกลบดำ ภัยร้ายจากโรงไฟฟ้าชีวมวล สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
5 ทุกข์คน (ใต้) เหมือง สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
6 สำรวจทุกข์คนเหมืองผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ สื่อมวลชน วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
7 เกษตรเมืองความสุขที่กินได้ของคนเพียงพอ รังสิต นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
8 ผืนป่าที่หายไป ลูกศิลป์ นิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร
9 ต่อลมหายใจทะเลปราณ ลูกศิลป์ นิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร
10 ทางเลือก... หัวหิน จากพลาสติกสู่น้ำมัน ลูกศิลป์ นิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร
11 ราชดำเนินถนนที่ผันแปร บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
12 อนาคตของเจ้านกเสียงทอง บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
13 พุทธพาณิชย์ บัณฑิตย์โพสต์ นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
14 ไสยศาสตร์ออนไลน์แฟชั่นสุดฮิตของวัยทีนดิจิทัล หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
15 ประเพณีจางหายการพนันกลืนกิน หอข่าว นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
16 อันตรายจากกล่องโฟมบรรจุอาหาร ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
17 ซั้ง... บ้านของปลา ลานมะพร้าว นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา
18 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแนะอย่ามองผู้หญิงแค่วัตถุทางเพศ ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
19 เยี่ยมห้องเรียนในแคมป์ก่อสร้างเปิดใจเรือจ้างริมทาง ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
20 จับตาOTOPไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ณ เกษม นิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
21 การเรียนประวัติศาสตร์ ปลูกฝังนักศึกษาไทยคิดลบ กำแพงแดง วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.สวนสุนันทา
22 Kemper ทางออกวิกฤตปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
23 ครม.ไฟเขียวร่างพรบ.หอพักฉบับปรับปรุงใหม่ จันทรเกษมโพสต์ วิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศ มรภ.จันทรเกษม
24 ป่าแม่วงก์ ผืนป่าที่ยังมีชีวิต อ่างแก้ว สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
25 ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ อ่างแก้ว สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
26 เกษตรพันธสัญญาเจ้ากรรมนายเวรของเกษตรกร เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม
27 บ่อก๊าซดงมูลโศกนาฏกรรมบนแผ่นดินอีสาน เสียงไทบ้าน มนุษยศาสตร์-การสื่อสารสร้างสรรค์ ม.มหาสารคาม

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า  ปาติยะเสวี” ประจำปี 2557

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ข่าวฝึกปฎิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปี 2557  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยดังนี้

 

1. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล      อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธาน

2. ผู้แทนบริษัท ทรูคอปอร์ชั่น จำกัด มหาชน                                                                                               กรรมการ

3. ผศ. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                           กรรมการ

4. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา                สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี                                                                  กรรมการ

5. นายพงษ์พิพัฒน์  บัญชานนท์               นักข่าวอิสระ                                                                               กรรมการ

6. นายอดุล  แดงมูล                               บรรณาธิการฝ่ายผลิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                                  กรรมการ

7.  ผศ. อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี            คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                กรรมการ

8. นายนันทสิทธิ์  นิตย์เมธา                     บรรณาธิการศูนย์ภาพ สำนักข่าวเนชั่น                                           กรรมการ

9. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์          รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ                               กรรมการ

และเลขานุการ