ประกาศคณะกรรมการ กทช-วิทยุกระจายเสียงชุมชน

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)