รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ พ.ศ. ๒๕๔๐