การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล

 

เรียน เพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

 

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และเชิญผู้แทนองค์กรวิชาชีพ อาทิ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อสังเกตการณ์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ
นายสุเมธ สมคะเน

ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

************************

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล

 

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ แถลงรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานสหภาพฯ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ )
วาระที่ ๓ แถลงรายงานจำนวนยอดสมาชิกสหภาพฯ
วาระที่ ๔ แถลงรายงานงบดุลสหภาพฯ และขอมติรับรอง
วาระที่ ๕ ขอมติ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี งบดุลสหภาพฯ 
วาระที่ ๖ เลือกตั้งคณะกรรมการ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

************************************

ตอบรับเข้าร่วมประชุม ด้วยการตอบกลับอีเมลล์นี้ หรือ ติดต่อคุณธนิดา (อ้อ) Tel. 081-8015369