สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2562  เวลา 16.00น .ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานปี 2558-2561 และเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้


1.น.ส.อัญชลี อับดุล ผู้สื่อข่าวออนไลน์ วอยซ์ทีวี เป็นประธานสหภาพฯ

2.นาย ภัทรชัย ปรีชาพานิช ช่างภาพ สำนักข่าวไทยนิวส์พิค เป็นรองประธานสหภาพฯ

3.นาย สุเมธ สมคะเน ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ เป็น เลขาธิการสหภาพฯ

4.นาย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ เป็น เหรัญญิก

5.นาย ธทรง อัศวเสนา ผู้สื่อข่าวอาวุโส เนชั่นกรุ๊ป เป็นนายทะเบียน

6.นาย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เป็น กรรมการ

7.น.ส.ตติกานต์ เดชชพงศ ผู้สื่อข่าวออนไลน์ วอยซ์ทีวี เป็นกรรมการ

8.นาย คณาธิศ ศรีหิรัญเดช ผู้สื่อข่าว เนชั่นกรุ๊ป เป็นกรรมการ