สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 1 ทุน ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ ภายใน 9 เมษายน 2564 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com