ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ประจำปี 2564

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2564  สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2564  โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน 10 คน และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก 67  คน (เรียงลำดับตามชื่อสมาชิก)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีมติงดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา (เดิมกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564)  เนื่องจากตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพสมาชิกและบุตรหลานที่จะมารับทุนฯ โดยจะใช้วิธีโอนเงินทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 4,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกแทน จึงขอให้สมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาลงทะเบียนข้อมูลบัญชีธนาคารตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ส่วนสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะติดต่อเพื่อประสานในรายละเอียดต่อไป

ลิงค์ลงทะเบียนเลขที่บัญชี  https://forms.gle/YGu3mtwMXoc2enon7

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 10 ทุน

ต่อเนื่องชื่อ-นามสกุล สมาชิกสังกัดชื่อ-นามสกุล(ผู้รับทุน)ระดับชั้น
1เดชาธร แสงศัพท์เดลินิวส์ภูวิช แสงศัพท์มัธยมปีที่2
2เธียรทรรศน์ ไวทยานนท์ไทยรัฐณัฏฐกัลย์ ไวทยานนท์มัธยมปีที่1
3พิพัฒน์ ถนอมวงศ์แนวหน้าพิมลรัตน์ ถนอมวงศ์มัธยมปีที่2
4ภักดี วีระรัตน์สยามรัฐจารุภา วีระรัตน์ปริญญาตรีปี1
5มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์แนวหน้ามนัสปนันท์ โสตถิชัยอาภรณ์มัธยมปีที่2
6มานพ ชูแสงผู้จัดการจิดาภา พนมศักดิ์มัธยมปีที่6
7สลักจิตร ผิวพรรณ์บ้านเมืองศศิวิมล เมฆชัยภักดีมัธยมปีที่3
8สุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNews1ชยานันต์ พงษ์พาณิชย์มัธยมปีที่2
9สุพจน์ ศิลปงามไทยรัฐกฤษธเนศ ศิลปงามมัธยมปีที่1
10สุรกิจ แก้วมรกตไทยรัฐกิจณกพล แก้วมรกตมัธยมปีที่4

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 67 ทุน

ส่งเสริมชื่อ-นามสกุล สมาชิกสังกัดชื่อ-นามสกุล(ลูก)ระดับชั้น
1กรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจไทยรัฐปวัสรา เจนนภาภัณฑ์กิจมัธยมปีที่5
2กัญณัฏฐ บุตรดีwww.innolifethailandธีภัทร ศรีพารัตน์มัธยมปีที่3
3กานต์ เหมสมิติสำนักข่าวเดอะไทยเพลสธัญพรพัชร์ เหมสมิติอนุบาล1
4กิตติพงษ์  ตรีเมฆสยามรัฐเรืองกิตต์  ตรีเมฆประถมปีที่1
5โกวิท คงหาสุขเดลินิวส์จิรภัค คงหาสุขประถมปีที่2
6จักรี ผดุงขันธ์ภาวิช ผดุงขันธ์ประถมปีที่6
7จันทวรรณ แก้วสุวรรณเดลินิวส์สัจจะ แก้วสุวรรณมัธยมปีที่3
8จันทิมา ตันตราภรณ์ผู้จัดการ 360สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์มัธยมปีที่1
9จิรากร พุ่มพวงไทยรัฐธพพล พุ่มพวงปวช.ปี2
10จุฑานันท์ บุญทราหาญเดลินิวส์นลิญา จินดาเลิศอุดมดีประถมปีที่3
11จุไรวรรณ วงศาสนธิ์ไทยรัฐชวินธร แสงวิเศษประถมปีที่4
12ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมบางกอกโพสต์ปรานต์ ยนเปี่ยมประถมปีที่4
13ชัยสิทธิ์ รอดทองแนวหน้ากัญญารัตน์ รอดทองประถมปีที่4
14ชาลี นวธราดลมติชนณัฐกฤตา นวธราดลอนุบาล2
15ชำนาญ  ไชยศรไทยรัฐนันท์นลิน  ไชยศรอนุบาล1
16ไชยรัตน์ ส้มฉุนไทยรัฐอัมพรรัตน์ ส้มฉุนประถมปีที่1
17ณัฏฐ แก้วปัดผู้จัดการรายวัน 360มหาสมุทร แก้วปัดประถมปีที่4
18ณัฐพล  ศรีภิรมย์สยามรัฐกัญศุมาภร ศรีภิรมย์ประถมปีที่3
19ธนพร  วัฒนสุวกุลเดลินิวส์ธนัตถี ศิริแพทย์ประถมปีที่3
20ธนัชพงศ์  คงสายกรุงเทพธุรกิจธัญดา  คงสายประถมปีที่5
21ธีระชัย ทองเสนเดลินิวส์ภวัติ ทองเสนมัธยมปีที่1
22นพดล ศรีทวีกาศSMMPLUSเอราวัณ ศรีทวีกาศมัธยมปีที่4
23นิติ โมราวรรณแนวหน้าพรรษชล โมราวรรณอนุบาล3
24นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยนไทยรัฐออน์ไลน์ชันยชนก ปานเพ็งประถมปีที่4
25บังอร ธงทองไทยรัฐวุฒิเมศ ธงทองประถมปีที่4
26บัญชา นันทวิโนทยานไทยรัฐรุจิดา บุญประเสริฐประถมปีที่4
27ปฎิภัทร จันทร์ทองThai News Pixปูรณ์ จันทร์ทองอนุบาล2
28ประชิต ควรพูนผลสยามรัฐกิตติยา เลิศพงศ์ไพบูลย์ประถมปีที่4
29ปรีชา หยั่งทะเลสยามรัฐอนันดา หยั่งทะเลอนุบาล1
30ผาณิต นิลนครเดลินิวส์ ไอศูรย์  นิลนครประถมปีที่4
31พงษ์เทพ ทับบุรีมติชนชรินพัชร ทุบบุรีมัธยมปีที่1
32พนอ หลิมไทยงามสยามรัฐศุภกร หลิมไทยงามประถมปีที่6
33พานิช บัณฑราภิวัฒน์เดลินิวส์พีรวิชญ์ บัณฑราภิวัฒน์มัธยมปีที่2
34พิชญะ  วงษ์ฟักไทยรัฐพิชญ์  วงษ์ฟักประถมปีที่4
35พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์ผู้จัดการรายวันออนไลน์ชัญญาณ์ณัฐ สกุลจันทร์ประถมปีที่1
36ไพโรจน์ โฉลกคงถาวรไทยรัฐพีรวิชญ์  โฉลกคงถาวรประถมปีที่4
37ภัทรชัย ปรีชาพานิชThai News Pixณรัก ปรีชาพานิชมัธยมปีที่5
38ภาคภูมิ ภู่กาญจน์แนวหน้าภูภูมิ ภู่กาญจน์ประถมปีที่2
39มณเทียร อินทะเกตุช่อง 7กุลนัดดา อินทะเกตุมัธยมปีที่3
40มณีรัตน์ มีนาNews1จันทรัสม์ มีนามัธยมปีที่1
41มณีรัตน์ สว่างคำเดลินิวส์ลัลน์รดา ศรีภูธรประถมปีที่2
42มยุรี วนะสุขสถิตย์ช่องวันกัญญาณัฐ วนะสุขสถิตย์ประถมปีที่5
43มะลิวัณย์ ยงยุทธเนชั่นทีวีสุชานรี ยงยุทธมัธยมปีที่3
44ยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจภัทราภรณ์ พงษ์ทองประถมปีที่4
45รังสรรค์ สว่างศรีสยามรัฐภูริทัตตา สว่างศรีประถมปีที่5
46รัตนา ฤทธิ์งามผู้จัดการ 360ชยพล ฤทธิ์งามประถมปีที่2
47ลฎาภา ทิวะสิงห์แนวหน้าเติมเต็ม ธไบอัส ไมเออร์ประถมปีที่6
48วรรณศิริ วงศ์วานิชประชาชาติธุรกิจปาลิดา วงศ์วานิชมัธยมปีที่1
49วราวุธ คูณสมบัติเดลินิวส์วราลี คูณสมบัติมัธยมปีที่4
50วิชัย สอนเรืองสยามรัฐชนกนาถ สอนเรืองประถมปีที่5
51วินัย งอกอ่อนผู้จัดการรายวันอาชวิน ชัยวุฒิมากรประถมปีที่4
52วิบูลย์ อัศวชนานนท์มติชนฉันทัช อัศวชนานนท์ประถมปีที่6
53วิษณุ นกนาคไทยรัฐณัฏฐนนท์ นกนาคประถมปีที่6
54สกนธ์ จินดาวรรณอสมท.เป็นไท จินดาวรรณประถมปีที่1
55สมแข ปัญจวงศ์คอหุ้นอริสา เครือหงษ์มัธยมปีที่3
56สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะมติชนพงศภัค แหวนจะโป๊ะมัธยมปีที่6
57สมศักดิ์ นิ่มอนงค์มติชนวิชยุตม์ นิ่มอนงค์มัธยมปีที่3
58สมหมาย  สาตะโยชินผู้จัดการวิศวัช  ทิพย์ศรีมงคลประถมปีที่2
59สรัญญา จันทร์สว่างกรุงเทพธุรกืิจทรงพล จันทร์สว่างมัธยมปีที่2
60สุนันทา  อินทรดนตรีกรณ์วรินทร์  อินทรดนตรีมัธยมปีที่1
61เสถียร วิริยะพรรณพงศาPPTVกันยาวีร์วิริยะพรรณพงศาประถมปีที่2
62เสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews 1ณพรรฒ พงษ์พานิชประถมปีที่4
63อนุชา เจริญโพธ์บางกอกโพสต์อัยยาวีร์  เจริญโพธ์มัธยมปีที่4
64อาวุธ มะณีแสงไทยโพสต์ณัฐนนท์ มะณีแสงมัธยมปีที่5
65อำนาจ ดิสขำประชาชาติธุรกิจณ นารา ดิสขำอนุบาล2
66อุทัย เดชแพงแนวหน้าศุภวิชญ์ เดชแพงประถมปีที่5
67เอกสิทธิ์  วิริยะศักดิ์ไทยรัฐวิรินทร์นารา  วิริยะศักดิ์อนุบาล3