เรียน สมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

 

 

ประกาศ

เรียน สมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 2561  เวลา 10.00 น. ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

วิสามัญสมาชิก (3)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล  (สมัครใหม่) หน่วยงานสังกัด บันทึก
1 กานต์ธิดา  คุณพาที ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด ปี 2561
2 อนุสรณ์  ฉิมบ้านไร่ ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด ปี 2561
3 กรกมล  เรืองเวทย์สกุล เดลินิวส์ สิ้นสุด ปี 2561
4 ธันย์ชนก  กุลมา ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2561
5 ปรางทอง  จิตรเจริญกุล บางกอกโพสต์ สิ้นสุด ปี 2561
6 กรองทอง  เศรษฐสุทธิ์ ผู้จัดการรายวัน 360 สิ้นสุด ปี 2561
7 ภัทรชัย  ปรีชาพานิช โพสต์ทูเดย์ สิ้นสุด ปี 2561
8 อักษร  วิสุมา โพสต์ทูเดย์ สิ้นสุด ปี 2561
9 กรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
10 กรวัฒน์  วีนิล นสพ. ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
11 กำพล  มหานุกูล อปท.นิวส์ สิ้นสุด ปี 2562
12 กิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ เดลินิวน์  ออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
13 เกศศินีย์  นุชประมูล ข่าวสด สิ้นสุด ปี 2562
14 คเณศร์  เพ็งศรีทอง ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
15 จิรภัทร  เจริญพูล บ้านเมืองออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
16 จุไรวรรณ  วงศาสนธ์ ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
17 ชุมพล  แก้วแจ่ม สยามรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
18 ณัฐภัสสร  กองพรต บ้านเมืองออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
19 ทรงพล  ไชยสนธิ์ ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
20 ธนพร  วัฒนสุวกุล เดลินิวส์ สิ้นสุด ปี 2562
21 ธนพล  บางยี่ขัน โพสต์ทูเดย์ สิ้นสุด ปี 2562
22 เธียรทรรศน์  ไวทยานนท์ ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
23 นพรัตน์  มณีมงคล แนวหน้า สิ้นสุด ปี 2562
24 นฤพล  อาจหาญ ทีวี. ช่อง 8 สิ้นสุด ปี 2562
25 ประเสริฐ  ปรีกลาง บ้านเมืองออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
26 เปรมฤดี  จันศิริ ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
27 พงษ์ธร  กิจเจริญยิ่ง ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
28 พรรณารวี  พิศาภาคย์ เดลินิวส์  ออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
29 พัชรพรรณ  โอภาสพินิจ สยามรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
30 พิชญ์ชลอ  อุปจันโท เดลินิวส์ สิ้นสุด ปี 2562
31 พีรวัส  อนุอัน    (ว่าที่ ร.ต.) ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
32 เมธา  สกาวรัตน์ ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด ปี 2562
33 ยุวดี  ใบเนียม ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
34 วรันธร  รุ่งเลิศ ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
35 วัชรพงษ์  จันทร์คง เว็บไซต์ผู้จัดการ สิ้นสุด ปี 2562
36 วิชัย  งอกอ่อน ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
37 วิษณุ  นกนาค ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
38 ศมทัตต์  ไรแสง สยามสปอร์ต สิ้นสุด ปี 2562
39 ศุภภร  รักษาทรัพย์ ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
40 สกนธ์  จินดาวรรณ อสมท สิ้นสุด ปี 2562
41 สมชาติ แซ่เอียะ เดลินิวส์ สิ้นสุด ปี 2562
42 สาวิตรี  เล็กมณี เดลินิวส์  ออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562
43 สุจิตรา  ขวัญวงกระจ่าง ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
44 สุภลัคน์  วิกรีธาชัย นสพ. ไทยรัฐ สิ้นสุด ปี 2562
45 เสาวนีย์  จุ้ยเจริญ ผู้จัดการ 360 องศา สิ้นสุด ปี 2562
46 อำนาจ  เกิดเทพ ไทยเดย์ ด็อท คอม สิ้นสุด ปี 2562
47 อุบล  ชาญปรีชาสมุทร เดลินิวส์  ออนไลน์ สิ้นสุด ปี 2562