สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ประจำปี2562

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (18 มีนาคม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯผู้ขอทุนการศึกษาบุตร-ธิดาประจำปี2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างในองค์กร มีผลกระทบต่อสมาชิกของสมาคมฯ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันทางมูลนิธิเอสซีจี ยังคงอนุมัติทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้บุตร-ธิดาสมาชิกจำนวน 10 ทุน หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถนนสามเสน โทร.  02 - 668 9422  หรือ download จาก www.tja.or.th ทั้งนี้สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 17เมษายน  2562 โดยสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562  เวลา  10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดประกาศและใบสมัคร (doc) (pdf)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2562

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2562 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562 โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

ประเภทที่ 1  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2562 ขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ

(1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

1.2 สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

 

1.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

1.4 กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 5  คนประกอบด้วย 1. รองเลขาธิการ สมาคม

2. เหรัญญิก สมาคม 3. นายทะเบียน สมาคมฯ 4.อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม และ 5.ผู้แทนกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

 

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.2 คุณสมบัติ

(1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

(4) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

2.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

(2) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(4) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(5) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(6) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

 

3. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. 02-668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

 

4. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 17  เมษายน 2562  และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562   เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 8  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                             วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ประกาศผลการพิจารณา                         วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

 

5. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (2.2)

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม  2562

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท o สามัญ oวิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.....................................................................................

บุตรที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาชื่อ……………………………………..……………………….…………

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

o       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

o       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

o       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

o    สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

o      หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

o       หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

o       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้สมาคม ฯ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว ตามที่อยู่ …………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….……..โทรสาร……………………………….มือถือ…………….……………..…….

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันพุธที่ 10  เมษายน 2562

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

1.1 ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท o สามัญ o วิสามัญ

อายุ.................................สังกัด………………………………………ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………….…………………เงินเดือน........................................................................

1.2 สถานภาพสมรส     o สมรส/อยู่ด้วย      o หย่าร้าง     o เป็นม่าย     o อื่นๆ.............................

1.3 ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….………………

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

1.4 จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

การศึกษาอยู่ในระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

2.1 ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

2.2 การศึกษาของผู้รับทุน

o มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน.............................................................................

o มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน.........................................................................

o ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

o ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

o ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

2.3 ผลการเรียนล่าสุด............................................................................................

2.4 ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

o       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

o       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

o       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

o    สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

o       หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

o    หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

o          หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

o       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (กรณีที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2562)