รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ2561

รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ2561

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจำปี 2561

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จำนวน  96  ทุน ๆ  ละ  4,000.-  บาท

รวมเงิน                          384,000.00


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

สวัสดิการบุตรคนแรก
1

กานต์ เหมสมิติ

ไทยรัฐ


5,000.00

2

รุ่งชัย คงสุข

เดลินิวส์


5,000.00

3

บัณฑิต จันทร์เฮง

ไทยรัฐ


5,000.00

4

สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย

ไทยรัฐ


5,000.00

20,000.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก)  ประจำปี 25611

กิตตินันท์ นาคทอง

ผู้จัดการ

1

500.00

2

เกษตร น้อยทิพย์

มติชน

1

500.00

3

จันดารา อุดมสิน

แนวหน้า

3

1,500.00

4

จุฬาภรณ์ กุดวิเศษ

ผู้จัดการ

1

500.00

5

ชนะ ผาสุขสกุล

ผู้จัดการ

6

3,000.00

6

ช่อทิพย์ คลี่แก้ว

ผู้จัดการ

1

500.00

7

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

โพสต์ทูเดย์

3

1,500.00

8

ชุติมา นุ่มมัน

มติชน

2

1,000.00

9

ชุมพล แก้วแจ่ม

สยามรัฐ

2

1,000.00

10

ดารินทร์ หอวัฒนกุล

วิสามัญฯ

2

1,000.00

11

ธิดารัตน์ เย็นสงค์

ไทยรัฐ

1

500.00

12

นพพร เจริญเปี่ยม

เดลินิวส์

1

500.00

13

นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร

ไทยรัฐ

2

980.00

14

นภา คงวัฒน์

ผู้จัดการ 360

1

450.00

15

นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์

ผู้จัดการ

1

500.00

16

ปนัดดา เหล่าชูวงศ์

สมาคมนักข่าวฯ

6

3,000.00

17

ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง

ผู้จัดการ 360 องศา

2

1,000.00

18

มนัสนันท์ วิภวาอนันต์

วิสามัญฯ

1

500.00

19

มยุรี พัวศิริมิตร

ไทยรัฐ

3

1,500.00

20

รสพร จิรประณีต

ผู้จัดการ 360

4

1,840.00

21

รัตนกมล วงศ์เครือศร

ผู้จัดการ 360

3

1,305.00

22

รัตนาภรณ์ มีสิงขร

ไทยรัฐ

5

1,500.00

23

วรรณทนา ธนาวรรณกิจ

ไทยรัฐ

6

3,000.00

24

วิภาวรรณ หาญชนะ

ไทยรัฐ

1

300.00

25

สดศรี คุปตะพันธ์

มติชน

2

902.00

26

สมจิตต์ อิสระพินิจ

ไทยรัฐ

3

1,100.00

27

สุพัด ทีปะลา

มติชน

2

1,000.00

28

สุมนชยา จึงเจริญศิลป์

วิสามัญฯ

3

1,225.00

29

สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

ผู้จัดการ

4

2,500.00

30

สุริยา ปะตะทะโย

เนชั่น

6

2,840.00

31

เสด็จ บุนนาค

วิสามัญฯ

2

1,000.00

32

เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

มติชน

6

3,000.00

33

อนุชา เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

6

3,000.00

34

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

สำนักข่าวอิศรา

3

1,500.00

35

อัศรินทร์ หนูเมือง

ประชาชาติ

4

2,000.00

47,942.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)   ประจำปี 25611

ชนะ ผาสุกสกุล

ผู้จัดการ 360

1

3,000.00

2

เชษฐ์ สุขสมเกษม

ไทยรัฐ

1

3,000.00

3

น.รินี เรืองหนู

มติชน

1

3,000.00

4

นฤพล อาหาญ

ช่อง 8

1

3,000.00

5

พรพรรณ พูลเกษม

ไทยรัฐ

1

3,000.00

6

รสพร จิรประณีต

ผู้จัดการ 360

1

3,000.00

7

สำเริง บุญมี

มติชน

1

3,000.00

8

สุริยา ปะตะทะโย

เนชั่น

2

6,000.00

27,000.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (คนไข้นอก)1

จำนงค์ จันทร์สำเภา

วิสามัญฯ

2

2,000.00

2

ฐานิศร์ สมิตานนท์

วารสารช่างภาพ

2

1,340.00

3

มยุรี พ.ผลพิบูลย์

วิสามัญฯ

4

4,000.00

4

วิชเลิศ งามขำ

วิสามัญฯ

8

8,000.00

5

ศุภรัตน์ แสงสีทอง

ไทยก้าวหน้า

1

650.00

6

สุชิน ติยวัฒน์

วิสามัญฯ

5

5,800.00

7

สุประวัติ ศิริลักษณ์

วิสามัญฯ

1

500.00

8

อังสนา ศรีวัฒนา

วิสามัญฯ

6

5,036.00

9

โอภาส เพ็งเจริญ

มติชน

7

6,310.00

33,636.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน)1

วิชัย แสงทวีป

วิสามัญฯ

2

10,000.00

2

สุพจน์ อุ้ยนอก

เดลินิวส์

1

5,000.00

15,000.00

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2561
สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม
1

จิราพร สังคะวนิช1,000.00

2

บำรุง จินากุล

วิสามัญฯ


6,000.00

3

ประพฤติ สอนสมบูรณ์

วิสามัญฯ


5,000.00

4

ศรี อินทปัญตรี

วิสามัญฯ


1,000.00

5

ศุภเกียรติ ธารณากุล

วิสามัญฯ


6,000.00

6

สมบัติ บำรุงวงษ์

วิสามัญฯ


1,000.00

7

สุคร วิทยากุล

วิสามัญฯ


1,000.00

8

สุรพงษ์ ทวี

เดลินิวส์


1,000.00

22,000.00

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต

รับสินไหมมรณกรรม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)1

จิราพร สิงคะวนิช

มติชน


100,000.00

2

ปรินทร ภาวรรณ

มติชน


100,000.00

3

อารี นักเพียร

แนวหน้า


100,000.00

300,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2561

1              จิราพร สิงคะวนิช

2              บำรุง จินากุล

3              ประพฤติ สอนสมบูรณ์

4              ปรินทร ภาวรรณ

5              ศรี อินทปัญตรี

6              ศุภเกียรติ ธารณากุล

7              สมบัติ บำรุงวงษ์

8              สุคร วิทยากุล

9              สุรพงษ์ ทวี

10           อารี นักเพียร