ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.

กล่าวเปิดโดย คุณมงคล บางประภา  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดย ผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

๑๐.๑๕ น.     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๐.๓๐ น.      ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๐.๓๕ น.      พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒

๑๑.๓๐ น.       ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๒

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๖๒  สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒  โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน ๑๐ คน และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ๘๒  คน (เรียงลำดับตามชื่อสมาชิก)

***พิธีรับทุนวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ***

 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)

สังกัด

ชื่อ-นามสกุล (บุตร)

ศึกษาต่อระดับชั้น

กัมพล  เสนสอน(ศิวกร)

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

ปัณณทัต  เสนสอน

มัธยมศึกษาปีที่๑

กิตติพงศ์  นโรปการณ์

ไทยรัฐ

ฉัตรชนก  นโรปการณ์

มัธยมศึกษาปีที่๑

ชูชัย  สระแก้ว

สยามรัฐ

ภูริณัฐ  สระแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่๔

ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์

เดลินิวส์

ชวัลวิทย์ ปลื้มจิตต์

มัธยมศึกษาปีที่๒

ธนจักร  กมล

ไอพีเอ็มทีวี

พรปลายฟ้า  กมล

มัธยมศึกษาปีที่๔

ประเสริฐ ปรี่กลาง

บ้านเมืองออนไลน์

นันทัชพร ปรี่กลาง

มัธยมศึกษาปีที่๖

ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล

เดลินิวส์

พลธิษณ์  โรหิตาจล

ปวช.ปี๑

วิชาตรี ทับดวง

ไทยรัฐ

ปร์วีร์  ทับดวง

มัธยมศึกษาปีที่๑

สุจิต เมืองสุข

มติชน

สุทธิทัต สานสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๑๐

อุษา มีชารี

เดลินิวส์

กอดี สุวรรณฤทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๒

 

ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)

สังกัด

ชื่อ-นามสกุล (บุตร)

ศึกษาต่อระดับชั้น

กมล ชวาลวิทย์

สำนักข่าวไทยพับลิก้า

ภูมิ ชวาลวิทย์

มัธยมศึกษาปีที่๖

กษม จักรเครือ

โพสต์ทูเดย์

สรมน จักรเครือ

มัธยมศึกษาปีที่๑

กิตติพงษ์ ตรีเมฆ

สยามรัฐ

เรืองกิตต์  ตรีเมฆ

อนุบาล๓

เกริก เขมะบุลกุล

เดลินิวส์

วิณิษา  เขมะบุลกุล

ประถมศึกษาปีที่๔

โกวิท  คงหาสุข

เดลินิวส์

จิรภัค  คงหาสุข

อนุบาล๓

คมน์ เครือวัลย์

ช่อง ๓

ศุภัชฌา เครือวัลย์

มัธยมศึกษาปีที่๕

จักรี ผดุงขันธ์

ไทยรัฐ

ภาวิช ผดุงขันธ์

ประถมศึกษาปีที่๔

จันทวรรณ แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

สัจจะ แก้วสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๑

จันทิมา ตันตรารณ์

ผู้จัดการ ๓๖๐

สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์

ประถมศึกษาปีที่๕

๑๐

จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์

ไทยรัฐ

ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์

ประถมศึกษาปีที่๖

๑๑

จิรากร  พุ่มพวง

ไทยรัฐ

ธนพล  พุ่มพวง

มัธยมศึกษาปีที่๓

๑๒

จุฑานันท์  บุญทราหาญ

เดลินิวส์

นลิญา

จินดาเลิศอุดมดี

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

จุไรวรรณ  วงศาสนธิ์

ไทยรัฐ

ชวินธร  แสงวิเศษ

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๔

ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ

โพสต์ทูเดย์

พีรเชษฐ์ ธนจินดาเลิศ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๑๕

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

บางกอกโพสต์

ปรานต์ ยนเปี่ยม

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๖

ชัยสิทธิ์ รอดทอง

แนวหน้า

กัญญารัตน์ รอดทอง

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๗

เชษฐ์ สุขสมเกษม

ไทยรัฐ

ธัญกมล สุขสมเกษม

อนุบาล๓

๑๘

ณัฏฐ์ แก้วปัด

ผู้จัดการ ๓๖๐

อคิระห์ แก้วปัด

อนุบาล๒

๑๙

ณัฐพล ศรีภิรมย์

สยามรัฐ

กัญศุมาภร ศรีภิรมย์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๐

เดชาธร  แสงศัพท์

เดลินิวส์

ภูวิช  แสงศัพท์

ประถมศึกษาปีที่๕

๒๑

ธนพร  วัฒนสุวกุล

เดลินิวส์

ธนัตถ์  ศิริแพทย์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๒

ธนัชพงศ์  คงสาย

ไบรท์ทีวี ออนไลน์

ธัญดา  คงสาย

ประถมศึกษาปีที่๓

๒๓

ธวัชชัย ปุณณะรัตน์

แนวหน้า

สิรินธรัตน์

ปุณณะรัตน์

ประถมศึกษาปีที่๖

๒๔

ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศส

กวิน ดุรงค์กวิน

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๕

นพดล ศรีทวีกาศ

SMM TV

(FM ๙๖ MHz)

เอราวัณ ศรีทวีกาศ

มัธยมศึกษาปีที่๒

๒๖

นริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์

เดลินิวส์

อาภัสสร เพิ่มสิทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๑

๒๗

นฤนุช สุนทรศิริ

โพสต์ทูเดย์

กรวุฒิ สถาวระ

ประถมศึกษาปีที่๔

๒๘

นิติ โมราวรรณ

แนวหน้า

ชลเทพ โมราวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๕

๒๙

นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน

ไทยรัฐ (CEO)

ธันยชนก  ปานเพ็ง

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๐

บังอร  ธงทอง

ไทยรัฐ

วุฒิเมศ  ธงทอง

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๑

บัญชา  นันทวโนทยาน

ไทยรัฐ

รุจิดา  บุญประเสริฐ

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๒

ประชิต  ควรพูนผล

สยามรัฐ

กิตติยา

เลิศพงศ์ไพบูลย์

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๓

ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล

ไทยรัฐ

พิชญะ

ภาคภูมิวุฒิกุล

มัธยมศึกษาปีที่๕

๓๔

ปุณญาดา มะจิ๊

ผู้จัดการ ๓๖๐

พลกฤต เรืองเดช

มัธยมศึกษาปีที่๔

๓๕

ผาณิต  นิลนคร

เดลินิวส์

ไอศูรย์  นิลนคร

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๖

พงษ์เทพ ทับบุรี

มติชน

พงษ์พิชิต ทับบุรี

มัธยมศึกษาปีที่๔

๓๗

พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด

เดลินิวส์

ณัฐปภัสร์ อ่องสะอาด

มัธยมศึกษาปีที่๑

๓๘

พนอ หลิมไทยงาม

สยามรัฐ

ศุภกร หลิมไทยงาม

ประถมศึกษาปีที่๔

๓๙

พลพิบูล เพ็งแจ่ม

เดลินิวส์

กัลยาธิดา เพ็งแจ่ม

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๔๐

พานิช บัณฑราภิวัฒน์

เดลินิวส์

พิชาวีร์

บัณฑราภิวัฒน์

ประถมศึกษาปีที่๓

๔๑

พิชญะ  วงษ์ปัก

ไทยรัฐ

พิชญาดา  วงษ์ปัก

ประถมศึกษาปีที่๔

๔๒

พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์

ผู้จัดการ ๓๖๐

ชัญญาณ์ณัฐ

สกุลจันทร์

อนุบาล๒

๔๓

ภาคภูมิ ภู่กาญจน์

แนวหน้า

ภูฟ้า ภู่กาญจน์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๔๔

มณเฑียร อินทะเกตุ

คมชัดลึก

กุลนัดดา อินทะเกตุ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๔๕

มณีรัตน์ มีนา

สถานีโทรทัศน์

ฟ้าวันใหม่

จันทรัสม์ มีนา

ประถมศึกษาปีที่๔

๔๖

มณีรัตน์ สว่างคำ

เดลินิวส์

ลัลน์รดา ศรีภูธร

อนุบาล๓

๔๗

มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์

แนวหน้า

มนัสนันท์

โสตถิชัยอาภรณ์

ประถมศึกษาปีที่๖

๔๘

มานพ  ชูแสง

Thai  World Media

จิดาภา  พนมศักดิ์

มัธยมศึกษาปีที่๓

๔๙

รังสรรค์ สว่างศรี

สยามรัฐ

ภูริทัตตา สว่างศรี

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๐

รัตนา ฤทธิ์งาม

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

ชยพล ฤทธิ์งาม

อนุบาล๓

๕๑

ลฎาภา ทิวะสิงห์

แนวหน้า

เติมเต็ม

ธไบอัส ไมเออร์

ประถมศึกษาปีที่๔

๕๒

เลขา เกลี้ยงเกลา

สำนักข่าวอิศรา

อัมมาน ยูโซะ

ประถมศึกษาปีที่๒

๕๓

วรธาร ทัดแก้ว

โพสต์ทูเดย์

อารยา ทัดแก้ว

ประถมศึกษาปีที่๖

๕๔

วรรณศิริ วงศ์วานิช

ประชาชาติธุรกิจ

ชญานิศ วงศ์วานิช

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๕

วรรณี ห่อวโนทยาน

ไทยรัฐ

ปราณปรียา

ห่อวโนทยาน

ประถมศึกษาปีที่๖

๕๖

วัน แย้มมาก

บางกอกโพสต์

กมลมาตุ แย้มมาก

อนุบาล๒

๕๗

วิชัย  สอนเรือง

สยามรัฐ

ชนกนาถ  สอนเรือง

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๘

วิชุดา  อ่อนศิลา

มติชน

ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๙

วินัย งอกอ่อน

ผู้จัดการ ๓๖๐

อาชวิน ชัยวุฒิมากร

ประถมศึกษาปีที่๒

๖๐

วิบูลย์ อัศวชนนท์

มติชน

ฉันทัช อัศวชนานนท์

ประถมศึกษาปีที่๔

๖๑

วิษณุ นกนาค

ไทยรัฐ

ณัฏฐนนท์ นกนาค

ประถมศึกษาปีที่๔

๖๒

ศรีสุดา จันทรสีมา

มติชน

วนวรรณ จันทรสีมา

มัธยมศึกษาปีที่๖

๖๓

ศศิธร ทองกวาว

เดลินิวส์

พิมพ์ระพี ทองกวาว

ประถมศึกษาปีที่๖

๖๔

ศึกษา  วงศ์จินดา

ทีวีช่อง ๘

ชลธิชา  วงศ์จินดา

มัธยมศึกษาปีที่๒

๖๕

สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ

มติชน

พงศภัค แหวนจะโป๊ะ

มัธยมศึกษาปีที่๔

๖๖

สมศักดิ์ นิ่มอนงค์

มติชน

วิชยุตม์ นิ่มอนงค์

มัธยมศึกษาปีที่๑

๖๗

สมหมาย สาตะโยธิน

ผู้จัดการ ๓๖๐

วิศวัช ทิพย์ศรีมงคล

อนุบาล๓

๖๘

สรัญญา  จันทร์สว่าง

กรุงเทพธุรกิจ

ทรงชัย  จันทร์สว่าง

มัธยมศึกษาปีที่๕

๖๙

สลักจิตร  ผิวพรรณ์

บ้านเมืองออนไลน์

ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี

มัธยมศึกษาปีที่๑

๗๐

สันติ เต๊ะเปีย

ผู้จัดการรายวัน

ชาลิสา เต๊ะเปีย

ประถมศึกษาปีที่๖

๗๑

สุชาดา รุจิโชค

มติชน

นฤดล รุจิโชค

มัธยมศึกษาปีที่๖

๗๒

สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า

ไทยรัฐ

ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า

มัธยมศึกษาปีที่๕

๗๓

สุนันทา  อินทรดนตรี

คมชัดลึก

กรณ์วรินทร์

อินทรดนตรี

ประถมศึกษาปีที่๕

๗๔

สุพจน์  ศิลปงาม

ไทยรัฐ

กฤษธเนศ  ศิลปงาม

ประถมศึกษาปีที่๕

๗๕

สุรกิจ  แก้วมรกต

ไทยรัฐ

ณภัทร   แก้วมรกต

ประถมศึกษาปีที่๒

๗๖

สุรพงษ์  เทียนสี

บ้านเมืองออนไลน์

ณัฐนันท์  เทียนสี

ประถมศึกษาปีที่๒

๗๗

เสถียร วิริยะพรรณพงศา

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

กันยาวีร์

วิริยะพรรณพงศา

อนุบาล๓

๗๘

อนุชา เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

อาชวิน  เจริญโพธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๓

๗๙

อักษร วิสุมา

โพสต์ทูเดย์

ปุณณ์ วิสุมา

ประถมศึกษาปีที่๔

๘๐

อาวุธ  มะณีแสง

ไทยโพสต์

ณัฐนนท์  มะณีแสง

มัธยมศึกษาปีที่๓

๘๑

อุทัย เดชแพง

แนวหน้า

ศุภวิชญ์ เดชแพง

ประถมศึกษาปีที่๓

๘๒

เอกสิทธิ์  วิริยะศักดิ์

ไทยรัฐ

วิรินทร์นารา

วิริยะศักดิ์

อนุบาล๑