ขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าเนื่องในโอกาสจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้เบื้องต้นกำหนดการประชุมตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

๑)กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ

ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด ภายในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dR7eSJ4TbOHJ0cEyZSaWAmX5vFbqrP4x/view?usp=sharing