แนวปฏิบัติการขอรับสินไหมมรณกรรม กรณีสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เสียชีวิต

 

แนวปฏิบัติการขอรับสินไหมมรณกรรม

กรณีสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ไว้กับบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด มหาชน ซึ่งหากสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทตามที่สมาชิกระบุไว้ในใบคำขอประกันชีวิตจะได้รับสินไหมมรณกรรม โดยในการขอรับสินไหมมรณกรรมนั้นให้ทายาทของสมาชิกสมาคมฯ จัดเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพกลุ่ม และสูญเสียอวัยวะชีวิต ดังนี้

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ทุกคน

2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ทุกคน

3. สําเนาใบมรณบัตร ผู้เอาประกัน

4. สําเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล หรือ ถ้อยคําแพทย์ผู้ทําการรักษา

5. ถ้อยคําผู้รับประโยชน์ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ฯ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงค์ด้านล่าง โดยหลังจากทายาทกรอกข้อความเรียบร้อยแล้วให้นำส่งให้พนักงานสมาคม )

6. สลิปเงินเดือนครั้งสุดท้าย และ หลักฐานการนําส่งเงินเข้าประกันสังคมเดือนสุดท้าย (ถ้ามี)

7. สําเนาสัญญาการจ้างงาน (ถ้ามี)

 

หลังจากส่งเอกสารไปยังบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน  แล้วไม่เกินสองสัปดาห์ สมาคมฯจะประสานงานเชิญทายาทของสมาชิกมารับสินไหมมรณกรรมที่สมาคมฯ

 

 

21 เมษายน 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดแบบฟอร์ม เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@