รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก ประจำปี 2562สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จำนวน  82  ทุน ๆ  ละ  5,000.-  บาทรวมเงิน


410,000.00

สวัสดิการบุตรคนแรก
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ

วิสามัญฯ

1

5,000.00

2

ณัฐพร รุจิวรรณ์

บ้านเมืองออนไลน์

1

5,000.00

3

ปรวิทย์ เจนสมุทร

แนวหน้า

1

5,000.00

4

วชิร สายจำปา

ผู้จัดการ

1

5,000.00

20,000.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)  ประจำปี 2562ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว

ผู้จัดการ 360 องศา

3

1,324.00

2

จรินทร์ นุชนิศากร

ผู้จัดการ 360 องศา

6

3,000.00

3

จันดารา อุดมสิน

แนวหน้า

1

500.00

4

จันทวรรณ แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

3

1,500.00

5

จันทวรรณ แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

1

500.00

6

ชนะ ผาสุกสกุล

ผู้จัดการ

6

3,000.00

7

ชนิดา สระแก้ว

สยามรัฐ

1

500.00

8

ชนิตา งามเหมือน

เวบไซต์ ออนไลน์นิวส์ไทม์

2

900.00

9

ช่อทิพย์ คลี่แก้ว

ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด

1

370.00

10

ชุติมา นุ่นมัน

มติชน

1

500.00

11

ดำรงเกียรติ มาลา

บางกอกโพสต์

1

500.00

12

ธิดารัตน์ เย็นสงค์

ไทยรัฐ

3

1,420.00

13

น.รินี เรืองหนู

มติชน

1

500.00

14

นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร

ไทยรัฐ

2

1,000.00

15

นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์

ผู้จัดการ 360 องศา

2

880.00

16

นุสรา พินิจพงศ์

ผู้จัดการ 360 องศา

6

2,927.00

17

บังอร ราชสิงโห

สยามรัฐ

3

1,450.00

18

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

ไทยรัฐ

2

1,000.00

19

พรพรรณ พูลเกษม

ไทยรัฐ

2

800.00

20

พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว

ไทยรัฐ

1

390.00

21

เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม

มติชน

3

1,500.00

22

ภิญโญ อัศวสันติชัย

ผู้จัดการ 360 องศา

2

1,000.00

23

มยุรี พัวศิริมิตร

ไทยรัฐ

3

1,500.00

24

ยุพิน แสงฉาย

ไทยรัฐ

2

900.00

25

ยุวดี ใบเนียม

ไทยรัฐ

6

3,000.00

26

รสพร จิรประณีต

ผู้จัดการ 360 องศา

1

350.00

27

รัตนาภรณ์ มีสิงขร

ไทยรัฐ

5

1,500.00

28

วชิร สายจำปา

ผู้จัดการ 360 องศา

4

2,000.00

29

วชิรหัตถ์ นามบุตร

www.thereporter.asia

1

500.00

30

วรรณทนา ธนาวรรณกิจ

ไทยรัฐ

6

2,990.00

31

วรรณภา งามสมวงษ์

เดลินิวส์

4

1,990.00

32

วัฒนะชัย ยะนินทร

ผู้จัดการ 360 องศา

1

500.00

33

วาทินี ห้วยแสน

สยามรัฐ

1

500.00

34

วิภาวรรณ หาญชนะ

ไทยรัฐ

1

300.00

35

ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์

ผู้จัดการ 360 องศา

4

2,000.00

36

ศุภลักษณ์ หัตถพนม

สยามรัฐ

3

1,500.00

37

สุชาดา ปาทาน

ไทยรัฐ

1

500.00

38

สุชาดา รุจิโชค

มติชน

2

1,000.00

39

สุภัทรา บุณยพรหม

มติชน

2

1,000.00

40

สุมนชยา จึงเจริญศิลป์

วิสามัญ

5

2,500.00

41

สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

ผู้จัดการ 360 องศา

1

380.00

42

เสด็จ บุนนาค

วิสามัญ

2

1,000.00

43

เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

มติชน

6

3,000.00

44

แสงจันทร์ กาญจนขุนดี

ผู้จัดการ 360 องศา

1

500.00

45

อนุชา เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

3

1,500.00

46

อมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์

วิสามัญ

2

1,000.00

47

อมรศรี วองเทียม

ไทยรัฐ

1

300.00

48

อัญชลี จิตติวิชกุล

ผู้จัดการ 360 องศา

4

2,000.00

49

อิศรินทร์ หนูเมือง

มติชน

4

2,000.00

61,671.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)   ประจำปี 2562ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

ชนะ ผาสุกสกุล

ผู้จัดการ 360 องศา

2

8,000.00

2

ชนิตา งามเหมือน

เวบไซต์ ออนไลน์นิวส์ไทม์

1

3,000.00

3

ชุติมา นุ่นมัน

มติชน

1

2,890.00

4

นารีนาฏ ภัยวิมุติ

สยามรัฐ

1

3,000.00

5

มณฑา ศรีสุข

แนวหน้า

1

3,000.00

6

มยุรี พัวศิริมิตร

ไทยรัฐ

1

3,000.00

7

วิมุตตา ทอมลิน

โพสทูเดย์

1

3,000.00

8

สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

ผู้จัดการ 360 องศา

1

3,000.00

9

อารีย์ เหมเปา

แนวหน้า

1

3,000.00

28,890.00


ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยนอก) ประจำปี 2562ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

จำนงค์ จันทรสำเภา

อาวุโส

5

4,205.00

2

ดรุณี ไทยกมล

แนวหน้า

2

1,880.00

3

มนตรี ร่มรุกข์

อาวุโส

2

1,990.00

4

มยุรี พ.ผลพิบูลย์

อาวุโส

1

1,000.00

5

วิชเลิศ งามขำ

อาวุโส

3

3,000.00

6

วิชัย แสงทวีป

อาวุโส

12

12,000.00

7

ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ

ผู้จัดการออนไลน์

11

9,035.00

8

ศุภรัตน์ แสงสีทอง

อาวุโส

4

2,150.00

9

สดศรี คุปตะพัน

อาวุโส

2

2,000.00

13

สมาน สุดโต

อาวุโส

1

1,000.00

10

สุชิน ติยวัฒน์

อาวุโส

7

6,800.00

11

อังสนา ศรีวัฒนา

อาวุโส

5

4,230.00

12

โอภาส เพ็งเจริญ

อาวุโส

8

6,860.00

56,150.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน) ประจำปี 2562ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน

อาวุโส

2

10,000.00

2

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

มติชน

1

5,000.00

3

วิชเลิศ งามขำ

อาวุโส

1

5,000.00

4

ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ

ผู้จัดการออนไลน์

1

2,472.00

5

ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ

ผู้จัดการออนไลน์

2

5,000.00

22,472.00


สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2562
สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

1

ปิยชาติ มงคลชัยสิทธิ์

อาวุโส


1,000.00

2

พิชิต ปัญญาพานิชกุล

อาวุโส


2,000.00

3

พิศาล พ้นภัย

อาวุโส


7,000.00

4

โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน

อาวุโส


11,000.00

5

วิชเลิศ งามขำ

อาวุโส


6,000.00

6

วีรชัย วโลทยานนท์

อาวุโส


2,000.00

7

สุทิน โพธิวงศ์

อาวุโส


1,000.00

30,000.00

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2562
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต


รับสินไหมมรณกรรม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด


รวม (บาท)

1

ชุมพต บุญครอง

อาวุโส


100,000.00

2

ดิลก ศิริฤกษ์

อาวุโส


100,000.00

3

เนาวรัตน์ สุขสำราญ

บางกอกโพสต์


100,000.00

4

ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์

อาวุโส


100,000.00

5

มยุรี พ.ผลพิบูลย์

อาวุโส


100,000.00

6

โยธิน เพ็ชร์ล่อเหลียน

อาวุโส


50,000.00

7

วิชเลิศ งามขำ

อาวุโส


100,000.00

650,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2562
1

ชุมพต บุญครอง

อาวุโส2

ดิลก ศิริฤกษ์

อาวุโส3

เนาวรัตน์ สุขสำราญ

บางกอกโพสต์4

ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์

อาวุโส5

พิศาล พ้นภัย

อาวุโส6

มยุรี พ.ผลพิบูลย์

อาวุโส7

โยธิน เพ็ชร์ล่อเหลียน

อาวุโส8

วิชเลิศ งามขำ

อาวุโส