ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน 30 ทุน

ลำดับชื่อ-นามสกุลระดับชั้นสื่อมวลชนสังกัด
1ด.ญ.ธัญพรพัชร เหมสมิติอนุบาล2กานต์ เหมสมิติ สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
2ด.ญ.นันท์นลิน ไชยศรอนุบาล3ชำนาญ ไชยศรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
3ด.ช.อนันดา หยั่งทะเลอนุบาล1ปรีชา หยั่งทะเลหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
4ด.ญ.กณิกา มานะชัยอนุบาล1ภมร มานะพรชัยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
5ด.ญ.พิญญาพัชญ์ มะณีแสงอนุบาล1อาวุธ มะณีแสงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
6ด.ญ.งามคุณ จำนงค์ฤทธิ์อนุบาล1สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
7ด.ญ.แพรวนิต คงสุขอนุบาล2รุ่งชัย คงสุขหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
8ด.ญ.กันยาวีร์ วิริยะพรรณพงศาป.3เสถียร วิริยะพรรณพงศาPPTV 36 HD
9ด.ช.ปรานต์ ยนเปี่ยมป.5ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
10ด.ญ.ธัญดา คงสายป.6ธนัชพงศ์ คงสายกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
11ด.ช.เรืองกิตติ์ ตรีเมฆป.3กิตติพงษ์ ตรีเมฆหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
12ด.ญ.ชญานิศ วงศ์วานิชป.6วรรณศิริ วงศ์วานิชประชาชาติธุรกิจ
13ด.ช.ไอศูรย์ นิลนครป.5จารุวรรณ อินทรายุธหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14ด.ญ.ชนกนาถ สอนเรืองป.6วิชัย สอนเรืองสยามรัฐ
15ด.ญ.ภูริทัตตา สว่างศรีป.6รังสรรค์ สว่างศรีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
16ด.ญ.กัญญารัตน์ รอดทองป.5ชัยสิทธิ์ รอดทองหนังสือพิมพ์แนวหน้า
17ด.ญ.รุจิดา บุญประเสริฐป.4บัญชา นันทวโนทยานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
18น.ส.เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ม.4อุษา มีชารีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
19น.ส.พกาวรรณ ผลแก้วม.5ธรรมสถิตย์ ผลแก้วสำนักข่าวเนชั่น
20น.ส.ชาลิสา เต๊ะเปียม.3สันติ เต๊ะเปียหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
21ด.ช.พชร พรหมชัยม.3โยธิน พรหมชัยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
22นายภัครพล อุดมพาณิชวงศ์ม.6เจริญชัย อุดมพานิชวงศ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
23น.ส.ดี พลูทรัพย์ม.5จำรัตน์ พลูทรัพย์หนังสือพิมพ์มติชน
24ด.ญ.ณดากร ธนฉันท์ม.1ณัฏฐณิชา ธนฉันท์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
25นายปัณณทัต เสนสอนม.4กัมพล เสนสอนผู้จัดการ 360 องศา
26นายปรวีร์ ทับดวงม.4วิชาตรี ทับดวงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
27ด.ญ.มนัสนันท์ โสตถิชัยอาภรณ์ม.3มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์หนังสือพิมพ์แนวหน้า
28นายอาภัสสร เพิ่มสิทธิ์ม.4นริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
29น.ส.วราลี จันทรสีมาปริญญาตรีศรีสุดา จันทรศรีมามติชน
30น.ส.พิชชานันท์ ลี้สุขสมปริญญาตรีพิบูลย์ ลี้สุขสมช่อง 3