ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2563ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2563 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2563 ทุนละ 4,000 บาท โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับจำนวน 79 คน (เรียงลำดับตามชื่อสมาชิก)


***พิธีมอบทุนการศึกษาตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 09.00 น. ***

สมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันพุธที่  4 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)


รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 77 คน
พิธีมอบทุนตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 09.00 น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก) สังกัด
ชื่อ-นามสกุล(บุตร) จบการศึกษา ศึกษาต่อ
1 นางสาว กรกมล เรืองเวทย์สกุล เดลินิวส์ ด.ช. ธนาธิป เรืองเวทย์สกุล อนุบาล1 อนุบาล1
2 นาง กัญณัฏฐ์  บุตรดี เดลินิวส์ ด.ช. ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
3 นาย กิตติพงษ์  ตรีเมฆ สยามรัฐ ด.ช. เรืองกิตต์  ตรีเมฆ อนุบาล2 อนุบาล3
4 นาย เกริก เขมะบุลกุล เดลินิวส์ ด.ญ. วิณิษา เขมะบุลกุล ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
5 นาย โกวิท คงหาสุข เดลินิวส์ ด.ญ. จิรภัค คงหาสุข อนุบาล3 ประถมปีที่1
6 นาย จักรี ผดุงขันธ์ ไทยรัฐ ด.ช. ภาวิช ผดุงขันธ์ ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
7 นาง จันทวรรณ แก้วสุวรรณ เดลินิวส์ ด.ช. สัจจะ แก้วสุวรรณ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
8 นางสาว จันทิมา ตันตราภรณ์ ผู้จัดการ 360 องศา ด.ญ. สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์ ประถมปีที่5 ประถมปีที่6
9 นาง จิรากร พุ่มพวง ไทยรัฐ นาย ธนพล พุ่มพวง มัธยมปีที่3 ปวช.ปี1
10 นางสาว จุฑานันทน์ บุญทราหาญ เดลินิวส์ ด.ญ. นลิญา จินดาเลิศอุดมดี อนุบาล3 ประถมปีที่1
11 นาง จุไรวรรณ วงศาสนธิ์ ไทยรัฐ ด.ช. ชวินธร แสงวิเศษ ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
12 นาย ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม บางกอกโพสต์ ด.ช. ปริญ ยนเปี่ยม อนุบาล1 อนุบาล2
13 นาย ชัยสิทธิ์ รอดทอง แนวหน้า ด.ญ. กัญญารัตน์ รอดทอง ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
14 นาย ชาลี นวธราดล มติชน ด.ญ. ณัฐกฤตา นวธราดล อนุบาล1 อนุบาล1
15 นาย ณัฎฐ์  แก้วปัด ผู้จัดการ 360 องศา ด.ช. มหาสมุทร  แก้วปัด ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
16 นางสาว ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ สยามรัฐ ด.ช. ธนกร ธนฉันท์ มัธยมปีที่2 มัธยมปีที่3
17 นาย ณัฐพล  ศรีภิรมย์ สยามรัฐ ด.ญ. กัญศุมาภร  ศรีภิรมย์ อนุบาล3 ประถมปีที่1
18 นาย เดชาธร  แสงศัพท์ เดลินิวส์เว็บไซต์ ด.ช. ภูวิช  แสงศัพท์ ประถมปีที่5 ประถมปีที่6
19 นางสาว ธนพร  วัฒนสุวกุล เดลินิวส์ ด.ช. ธนัตถี  ศิรืแพทย์ ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
20 นาย ธนัศพงศ์ คงสาย เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ ด.ญ. ธัญดา คงสาย ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
21 นาย ธวัชชัย ปุณณะรัตน์ แนวหน้า ด.ญ. สิรินธรัตน์ ปุณณะรัตน์ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
22 นาย ธีระชัย  ทองเสน เดลินิวส์ ด.ช. ภวัต  ทองเสน ประถมปีที่5 ประถมปีที่6
23 นาย นพดล ศรีทวีกาศ SMM TV PLUS ด.ช. เอราวัณ ศรีทวีกาศ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
24 นาย นิติ โมราวรรณ แนวหน้า นาย ชลเทพ โมราวรรณ มัธยมปีที่5 มัธยมปีที่6
25 นางสาว นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน ไทยรัฐ ด.ญ. ธันยชนก  ปานเพ็ง ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
26 นางสาว บังอร ธงทอง ไทยรัฐ ด.ช. วุฒิเมศ ธงทอง ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
27 นาย ประชิต  ควรพูนผล สยามรัฐ ด.ญ. กิตติยา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
28 นาย ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ นาย พิชญะ ภาคภูมิวุฒิกุล มัธยมปีที่5 มัธยมปีที่6
29 นาย ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า ด.ช. ธนันชัย  ป่าเขตต์ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
30 นางสาว ปุณญาดา มะจิ๊ ผู้จัดการ360 องศา นาย พลกฤติ เรืองเดช มัธยมปีที่3 ประถมปีที่4
31 นาย ผาณิต  นิลนคร เดลินิวส์ ด.ช. ไอศูรย์  นิลนคร ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
32 นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี เทคโนโลยีชาวบ้าน (มติชน) นาย พงษ์พิชิต  ทับบุรี มัธยมปีที่3 มัธยมปีที่4
33 นาย พนอ หลิมไทยงาม สยามรัฐ ด.ช. ศุภกร หลิมไทยงาม ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
34 นาย พลพิบูล  เพ็งแจ่ม เดลินิวส์ ด.ญ. กัลยาธิดา  เพ็งแจ่ม อนุบาล3 ประถมปีที่1
35 นาย พานิช  บัณทราภิวัฒน์ เดลินิวส์ ด.ช. พีรวิชญ์   บัณฑราภิวัฒน์ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
36 นาย พิชญะ วงษ์ฟัก ไทยรัฐ ด.ช. พิชญ์ วงษ์ฟัก ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
37 นาง พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์ ผู้จัดการ 360 องศา ด.ญ. ชัญญาณ์ณัฐ  สกุลจ้นทร์ อนุบาล2 อนุบาล3
38 นาย ไพโรจน์ โฉลกคงถาวร ไทยรัฐ ด.ช. พีรวิชญ์ โฉลกคงถาวร ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
39 นาย ภมร  มานะพรชัย เดลินิวส์ ด.ญ. กณิกา มานะพรชัย อนุบาล1 อนุบาล1
40 นาย ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ แนวหน้า ด.ญ. ภูฟ้า ภู่กาญจน์ ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
41 นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก ด.ญ. กุลนัดดา  อินทะเกตุ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
42 นางสาว มณีรัตน์  มีนา สถานีโทรทัศน์ news1 ด.ญ. จันทรัสม์   มีนา ประถมปีที่5 ประถมปีที่6
43 นาง มณีรัตน์ สว่างคำ เดลินิวส์ ด.ญ. ลัลน์รดา ศรีภูธร อนุบาล3 ประถมปีที่1
44 นาง มยุรี  วนะสุขสถิตย์ ช่องONE 31 ด.ญ. กัญญาณัฐ   วนะสุขสถิตย์ ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
45 นาง มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า ด.ญ. มนัสนันท์ โสตถิชัยอาภรณ์ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
46 นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ คมชัดลึก ด.ญ. สุชานรี  ยงยุทธ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
47 นาย มานพ ชูแสง ผู้จัดการ 360 องศา ด.ญ. จิดาภา พนมศักดิ์ มัธยมปีที่3 มัธยมปีที่4
48 นาง ยุพิน พงษ์ทอง กรุงเทพธุรกิจ ด.ญ. ภัทรากรณ์  พงษ์ทอง ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
49 นาย รังสรรค์ สว่างศรี สยามรัฐ ด.ญ. ภูริทัตตา สว่างศรี ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
50 นางสาว รัตนา  ฤทธิ์งาม ผู้จัดการ 360 องศา ด.ช. ชยพล  ฤทธิ์งาม อนุบาล3 ประถมปีที่1
51 นางสาว ลฎาภา ทิวะสิงห์ แนวหน้า ด.ช. เติมเต็ม ธไบอัส ไมเออร์ ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
52 นางสาว เลขา เกลี้ยงเกลา สำนักข่าวอิศรา ด.ช. อัมมาน ยูโซะ ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
53 นาง วรรณศิริ   วงศ์วานิช ประชาชาติธุรกิจ ด.ญ. ชญานิศ   วงศ์วานิช ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
54 นาย วราวุธ  คูณสมบัติ เดลิวนิวส์ ด.ญ. วรวลี  คูณสมบัติ มัธยมปีที่2 มัธยมปีที่3
55 นาย วิชัย สอนเรือง สยามรัฐ ด.ญ. ชนกนาถ สอนเรือง ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
56 นาย วินัย  งอกอ่อน ผู้จัดการ 360 องศา ด.ช. อาชวิน  ชัยวุฒิมากร ประถมปีที่2 ประถมปีที่2
57 นาย วิบูลย์ อัศวชนานนท์ มติชน ด.ช. ฉันทัช อัศวชนานนท์ ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
58 นาย วิษณุ นกนาค ไทยรัฐ ด.ช. ณัฎฐนนท์ นกนาค ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
59 นาง ศรีสุดา จันทรสีมา มติชน นางสาว วราลี จันทรสีมา มัธยมปีที่4 มัธยมปีที่5
60 นาย ศึกษา  วงศ์จินดา ช่อง 8 ด.ญ. ชญาภา  วงศ์จินดา อนุบาล3 ประถมปีที่1
61 นาย สกนธ์ จินดาวรรณ อสมท. ด.ช. เป็นไท จินดาวรรณ อนุบาล1 อนุบาล2
62 นางสาว สมแข ปัญจวงศ์ คอหุ้น ด.ญ. อริสา เครือหงษ์ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
63 นาย สมชาย บุญเหลือ โพสต์ทูเดย์ นาย กมลเดช บุญเหลือ มัธยมปีที่4 มัธยมปีที่5
64 นาย สมพงษ์ แหวนจ๊ะโป๊ะ มติชน นาย พงศภัค แหวนจ๊ะโป๊ะ มัธยมปีที่3 มัธยมปีที่4
65 นางสาว สมหมาย  สาตะโยธิน ผู้จัดการ 360 องศา ด.ช. วิศวัช  ทิพย์ศรีมงคล อนุบาล3 ประถมปีที่1
66 นาง สรัญญา  จันทร์สว่าง กรุงเทพธุรกิจ นาย ทรงชัย  จันทร์สว่าง ประถมปีที่5 มัธยมปีที่6
67 นางสาว สลักจิตร ผิวพรรณ์ บ้านเมืองออนไลน์ ด.ญ. ศศิวิมล เมฆชัยภักดี มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
68 นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ ด.ช. กฤษธเนศ  ศิลปงาม ประถมปีที่4 ประถมปีที่5
69 นาย สุภพงษ์  เทียนสี บ้านเมืองออนไลน์ ด.ญ. ณัฐนันท์  เทียนสี ประถมปีที่1 ประถมปีที่2
70 นาย สุรกิจ แก้วมรกต ไทยรัฐ ด.ช. กิจณตพล แก้วมรกต มัธยมปีที่2 มัธยมปีที่3
71 นาย เสถียร  วิริยะพรรณพงศา พีพีทีวี ด.ญ. กันยาวีร์  วิริยะพรรณพงศา อนุบาล3 ประถมปีที่1
72 นาย อนุชา เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์ ด.ญ. อัยยาวีร์ เจริญโพธิ์ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
73 นาย อมรเดช ชูสุวรรณ โพสต์ทูเดย์ ด.ช. พุทธ ชูสุวรรณ ประถมปีที่6 มัธยมปีที่1
74 นาย อรรถชยา  โทนุศิษย์ เดลินิวส์ ด.ช. ณภพธรรค์   โทนุศิษย์ ประถมปีที่2 ประถมปีที่3
75 นาย อาวุธ  มะณีแสง ไทยโพสต์ นาย ณัฐนนท์   มะณีแสง มัธยมปีที่3 มัธยมปีที่4
76 นาย อุทัย เดชแพง แนวหน้า ด.ช. ศุภวิชญ์ เดชแพง ประถมปีที่3 ประถมปีที่4
77 นาย เอกสิทธิ์  วิริยะศักดิ์ ไทยรัฐ ด.ญ. วิรินทร์นารา  วิริยะศักดิ์ อนุบาล1 อนุบาล1
78 นาย ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ www.wealthplustoday.com ด.ช. พีรเชษฐ์ ธนจินดาเลิศ มัธยมปีที่1 มัธยมปีที่2
79 นาย ไชยรัตน์ ส้มฉุน ไทยรัฐ ด.ช. อัมพรรัตน์ ส้มฉุน อนุบาล2 อนุบาล3