ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๒๑-ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ สมัยที่ ๒๑

ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

ประจำปี พ.. ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติรับสมาชิกประเภทวิสามัญสมาชิก (วิทยุและโทรทัศน์)

จำนวน๒คนซึ่งได้มาแสดงตัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯดังนี้

.นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่ (เวิร์คพอยท์)

.ว่าที่ ร..หญิง นันทพร ทาวาระ (MONO 29)

 

 

ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ช่วงเดือนมีนาคม) เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๔ ได้ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๕ ได้อีกครั้ง (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)

 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

แบบฟอร์มใบสมัคร และการขอสวัสดิการสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (pdf) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (doc) ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว docดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบขอรับสวัสดิการสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯขอรับสวัสดิการออนไลน์

นายกานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงเปิดช่องทางให้สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการออนไลน์ได้  โดยหากสมาชิกต้องการขอรับสวัสดิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ได้เลย

 

ลงทะเบียนสวัสดิการสมาชิกออนไลน์

ข้อบังคับ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักราช  2543

( แก้ไขเพิ่มเติม 4  มีนาคม พ.ศ. 2560)

**************

หมวด 1  ข้อความทั่วไป ข้อ  1.  สมาคมนี้มีชื่อว่า   "สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย"   ใช้ชื่อย่อว่า   "สขนท."   เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  " Thai  Journalists  Association "   และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า   " TJA " ข้อ 2.  เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา  มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม ข้อ 3.  สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่   538/1   ถนนสามเสน   แขวงวชิระ   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ข้อ  4.  ข้อบังคับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓    และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเป็นต้นไป หมวด 2  วัตถุประสงค์ ข้อ 5.  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  การพิมพ์  การโฆษณา  และการแสดงออก  ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (3)  ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยึดจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญยิ่ง (4)  ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก   ส่งเสริมการทำตนให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ (5)  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ  ความเข้า ใจอันดีระหว่างประเทศ  เพื่อยังสันติสุข  ภราดรภาพ  ความเคารพในสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก หมวด 3  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก ข้อ 6.  สมาชิกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท   คือ ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ( 1 )  ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  มีตำแหน่ง และรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ( 2 )  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อย กว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ข.  วิสามัญสมาชิก  ได้แก่ (1)  ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ  ก.  และได้พ้นตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว  โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์  ที่เสนอข่าวต่อสาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม (3)  สมาชิกใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี  เมื่อสมาชิกดังกล่าวได้แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมฯ แล้วจึงจะมีสถานะเป็นสามัญสมาชิก หมวด 4  หน้าที่และสิทธิของสมาชิก ข้อ 7.  สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ ข้อ 8.  สมาชิกมีสิทธิ (1)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำหนด (2)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร (3)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม (4)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม (5)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด ข้อ 9.  สามัญสมาชิกมีสิทธิ (1)  เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม (2)  สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่าสามปี  เข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร  และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด  เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน  แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

(ดูข้อบังคับทั้งหมดคลิ้กที่นี้)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ ๓  ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้ ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข.  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ  แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ สำนักข่าวออนไลน์ หมายถึง องค์กรสื่อมวลชนที่มีกองบรรณาธิการทำหน้าที่ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร โดยเว็บไซต์นั้น จะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน ข้อ ๔ ผู้ที่ทำงานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในตำแหน่งนักข่าว หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่แปลข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อตำแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน ข้อ ๕ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข เรื่องคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจในการวางระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อดำเนินการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  จึงให้ออกระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้ สืบเนื่องจากข้อบังคับสมาคม หมวด ๓ ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก สามัญ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารและสาระเป็นสำคัญและพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติว่าด้วยการทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้อง จึงให้นิยามความหมายของคำว่า “ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ” ดังนี้ ๑.     ต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้ นักข่าว,หัวหน้าข่าว,ผู้เรียบเรียงข่าว (Rewriter), ช่างภาพ,หัวหน้าช่างภาพ, บรรณาธิการ, เลขากองบรรณาธิการ, เจ้าหน้าที่แปลข่าว, คอลัมนิสต์,เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล,พนักงานพิสูจน์อักษร (Proof Reader), ฝ่ายศิลป์, เป็นต้น ๒.     กรณีที่เป็นพนักงานตำแหน่งอื่น แต่ทำงานในสังกัดกองบรรณาธิการ นั้น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร สมาคม จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน