รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจำปี 2565
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จำนวน  56  ทุน ๆ  ละ  5,000.-  บาท 
รวมเงิน                                 280,000.00 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก)  ประจำปี 2565
ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดจำนวนที่เบิก รวม (บาท) 
1กรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ3                                    1,336.00 
2กัมพล เสนสอนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา1                                       500.00 
3กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา1                                       500.00 
4เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ1                                       500.00 
5ชนิตา งามเหมือนOnlinenewstime4                                    1,900.00 
6ช่อทิพย์ คลี่แก้วไทย เวิลด์ มีเดีย6                                    2,990.00 
7ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์3                                    1,500.00 
8ชุมพล แก้วแจ่มหนังสือพิมพ์สยามรัฐ4                                    2,000.00 
9ณัฏฐณิชา ธนฉันท์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ2                                       958.00 
10ธิดารัตน์ เย็นสงค์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                       300.00 
11น.รินี เรืองหนูหนังสือพิมพ์มติชน6                                    3,000.00 
12นพภาภรณ์ เกตุพิจิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                       403.00 
13นารีนาฏ ภัยวิมุติหนังสือพิมพ์สยามรัฐ2                                    1,000.00 
14นุสรา พินิจพงศ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา5                                    2,300.00 
15ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                       500.00 
16พีรยุ ดีประเสริฐหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา3                                    1,500.00 
17พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา2                                    1,000.00 
18ภิญโญ อัศวสันติชัยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา3                                    1,185.00 
19มยุรี วนะสุขสถิตย์สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 314                                    2,000.00 
20ยุทธนา บุตรโตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                       500.00 
21รสพร จิรประณีตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา1                                       500.00 
22รัตนาภรณ์ มีสิงขรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ5                                    1,768.00 
23ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา4                                    1,780.00 
24วชิร สายจำปาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา4                                    2,000.00 
25วรรณภา งามสมวงษ์ วิสามัญสมาชิก (อดีตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์)1                                       500.00 
26วัชรินทร์ อิ่มอารมย์หนังสือพิมพ์มติชน2                                       732.00 
27วัสยศ งามขำหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์5                                    2,500.00 
28วิภาวรรณ หาญชนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                       300.00 
29วิมล ทัศนบริบูรณ์หนังสือพิมพ์มติชน1                                       500.00 
30วิมุตตา ทอมลินหุ้นสมาร์ท2                                    1,000.00 
31วีณา โดมพนานดรสำนักข่าวอิศรา6                                    3,000.00 
32ศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ2                                    1,000.00 
33ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์1                                       500.00 
34ศุภลักษณ์ หัตถพนมหนังสือพิมพ์สยามรัฐ1                                       500.00 
35สุชาดา รุจิโชคหนังสือพิมพ์มติชน3                                    1,500.00 
36สุดใจ บูรณะกิจ วิสามัญสมาชิก (อดีตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์)4                                    1,679.00 
37เสด็จ บุนนาคThaiPBS3                                    1,500.00 
38เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านหนังสือพิมพ์มติชน2                                    1,000.00 
39หทัยรัตน์ ดีประเสริฐหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ4                                    2,000.00 
40อนุชา เจริญโพธิ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์5                                    2,500.00 
41อมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์วิสามัญสมาชิก (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)2                                       950.00 
                                  53,581.00 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)   ประจำปี 2565
ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดจำนวนที่เบิก รวม (บาท) 
1กุลนธี นวลย้อยหนังสือพิมพ์แนวหน้า1                                    3,000.00 
2เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ1                                    3,000.00 
3นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                    3,000.00 
4มยุรี พัวศิริมิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ2                                    6,000.00 
5สุจิต เมืองสุขหนังสือพิมพ์มติชน1                                    3,000.00 
6สุชาดา ปาทานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                                    3,000.00 
7สุดใจ บูรณะกิจ วิสามัญสมาชิก (อดีตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์)1                                    3,000.00 
8อารีย์ เหมเปาหนังสือพิมพ์แนวหน้า1                                    3,000.00 
                                  27,000.00 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยนอก) ประจำปี 2565
ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดจำนวนที่เบิก รวม (บาท) 
1เขมชาติ ชวนะธิตอาวุโส (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา)1                                    1,000.00 
2จรินทร์ นุชนิศากรอาวุโส (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา)6                                    4,085.00 
3ชาญชัย กิ่งเงินอาวุโส1                                       880.00 
4ดรุณี ไทยกมล อาวุโส (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)6                                    3,982.00 
5ประดิษฐ์ วิโรจน์สกุลอาวุโส7                                    5,280.00 
6มนตรี วีระประวัติอาวุโส5                                    5,000.00 
7ยุทธเดช ชื่นทรวงอาวุโส (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)2                                    2,000.00 
8วรรณทนา ธนาวรรณกิจอาวุโส (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)7                                    6,290.00 
9วันชัย วงศ์มีชัยอาวุโส (หนังสือพิมพ์แนวหน้า)1                                    1,000.00 
10วิชัย แสงทวีปอาวุโส6                                    5,904.00 
11สุประวัติ ศิริลักษณ์อาวุโส1                                    1,000.00 
12สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคลอาวุโส (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา)2                                    2,000.00 
13อุไร วิรุณพันธ์อาวุโส2                                    2,000.00 
                                  40,421.00 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน) ประจำปี 2565
ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดจำนวนที่เบิก รวม (บาท) 
1มนตรี วีระประวัติอาวุโส1                                    5,000.00 
2ยุทธเดช ชื่นทรวงอาวุโส (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)1                                    5,000.00 
3วิชัย แสงทวีปอาวุโส2                                    8,399.00 
4สมาน สุดโตอาวุโส (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)1                                    3,000.00 
5อุไร วิรุณพันธ์อาวุโส1                                    5,000.00 
                                  26,399.00 
สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2565
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต  
รับสินไหมมรณกรรม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)
1สุรชัย นาทองดีอาวุโส                               100,000.00 
2สุประวัติ ศริลักษณ์อาวุโส                               100,000.00 
3สุรศักดิ์ ศิริวงศ์อาวุโส                               100,000.00 
                               300,000.00 
สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2565
1ธรรม เหลืองมโนธรรมอาวุโส
2วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์อาวุโส
3สุรชัย นาทองดีอาวุโส
4สุประวัติ ศริลักษณ์อาวุโส
5สุรศักดิ์ ศิริวงศ์อาวุโส