รายงานค่าใช้จ่ายสวัสดิการสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565-2555

ลำดับที่

รายการ

ปี2565

 ปี2564

 ปี2563

 ปี2562

 ปี2561

1

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก (คนละ 4000บ.)

 280,000.00

   276,000.00

    316,000.00

    410,000.00

 384,000.00

2

สวัสดิการบุตรคนแรก (คนละ 5000บ.)

 

      10,000.00

     20,000.00

     20,000.00

 

3

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก)

       53,581.00

     48,181.50

     45,476.00

     61,671.00

   47,942.00

4

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)

       27,000.00

      26,191.00

     12,000.00

     28,890.00

   27,000.00

5

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยนอก)

       40,421.00

      62,821.00

     49,363.00

     56,150.00

   33,636.00

6

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน)

       26,399.00

        5,000.00

       6,100.00

     22,472.00

   15,000.00

7

ค่าพวงหรีดและเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

       28,000.00

      45,630.00

     45,090.00

     59,000.00

   22,000.00

8

ค่าเงินสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต

     300,000.00

    800,000.00

    600,000.00

    650,000.00

 300,000.00

 

รวมเป็นเงิน

     755,401.00

1,273,823.50

 1,094,029.00

 1,308,183.00

 829,578.00

 

ลำดับที่

รายการ

ปี2560

 ปี2559

 ปี2558

 ปี2557

 ปี2556

1

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก (คนละ 4000บ.)

 404,000.00

 380,000.00

404,000.00

    488,000.00

 500,000.00

2

สวัสดิการบุตรคนแรก (คนละ 5000บ.)

 15,000.00

      

     30,000.00

     15,000.00

 25,000.00

3

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก)

 45,267.50

40,189.00

     24,165.00

    19,872.00

   22,385.00

4

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)

 9,000.00

 26,200.00

     15,000.00

   5,996.00

   14,890.00

5

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยนอก)

 28,814.00

14,030.00

     7,340.00

     4,269.00

   2,149.50

6

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน)

13,185.00

      5,000.00

     15,000.00

     5,000.00

  

7

ค่าพวงหรีดและเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

 27,000.00

14,000.00

     30,600.00

    32,600.00

   23,800.00

8

ค่าเงินสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต

  200,000.00

    

 400,000.00

    500,000.00

 100,000.00

 

รวมเป็นเงิน

 742,266.50

479,419.00

 926,105.00

 1,070,737.00

 688,225.00