PIM มอบทุนปริญญาโทให้สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ปี2566

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นปีที่ 5 โดยในปี 2566 จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 1 ทุน (ทุนเต็มจำนวน) ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ ภายใน 10 เมษายน 2566 ทาง tjareporter@gmail.com (ส่งประวัติ หลักฐานการศึกษา และใบรับรองการเป็นพนักงาน)


โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 : เข้าสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 : ปฐมนิเทศ
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 : เปิดเรียน
สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนดังกล่าวมีจำนวน 5 คน ดังนี้ รับทุนปี 2562 ได้แก่นางสาวนันทพร ทาวะระ และนายจักรพงษ์ โกไศยกานนท์ (ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม) รับทุนปี 2563 ได้แก่นางสาวกมลพร วรกุล และนายอรรถชยา โทนุศิษย์ และรับทุนปี 2564 ได้แก่นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์ ปี 2565 ไม่มีผู้ใดได้รับทุน