สมาชิกสัมพันธ์ฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งด้านกายภาพประวัติศาสตร์ และอารยธรรม มีโบราณสถานที่ยังเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งชี้ความรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2534การเดินทางสำรวจครั้งนี้ก็เพื่อจัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์เครื่องทอง อาคารเครื่องทองอยุธยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนำสมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส 30 ท่าน เดินทางมาศึกษาศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของปะเทศไทยนี้ในวันที่ 27 มิ.ย.2566