สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯพิจารณารับสมาชิกและให้สมาชิกมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่

ประกาศสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วย ผลการพิจารณารับสมัครสมาชิกและให้สมาชิกมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน ๒๐ คน รายชื่อดังนี้

สามัญสมาชิก ประเภท หนังสือพิมพ์และออนไลน์ จำนวน ๑๓ คน

 1. นางสาวพรสวรรค์ จรเจริญ                         หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 2. นางสาวมัลลิกา นามสง่า                            กรุงเทพธุรกิจ
 3. นายภานุวัฒน์ นาคพญา                            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 4. นายอานนท์ เสมดำ                                    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 5. นายประภัทร เจริญลาภ                              หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 6. นายสุชาติ ชุ่มชูจันทร์                                 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 7. นายเอกสิทธิ์ รำพึง                                     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 8. นายสัมพันธ์ วิจิตรแก้ว                               หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 9. นายเฉลิมพล สุวรรณหงส์                           หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ           
 10. นายชาติชาย สุขสมนึก                               สำนักข่าวไทยแทบลอยด์    
 11. นางสาวสิริวรรณ ลีลาประกอบชัย               สำนักข่าวไทยแทบลอยด์    
 12. นายวีร์ อินทรกระทึก                                  สำนักข่าวไทยแทบลอยด์    
 13. นายพริสม์ จิตเป็นธม                                  สำนักข่าว Today

วิสามัญสมาชิก ประเภท วิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๗ คน

 1. นางสาวพิมพ์ทิพย์ อำนวยพรรัชต์                 News1
 2. นายธีรศักดิ์ จันทร์มณี                                 News1
 3. นางสาวลัดดา ล้อสกุลกานนท์                      News1
 4. นางสาวพิมพ์อัปสร เกตุพุ่ม                          News1
 5. นางสาวกมลชนก คงจันทร์                           News1
 6. นางนงนุช เทพแก้ว                                    News1
 7. นายสุระ ปานทโชติ                                    News1

ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น ๗ บางซื่อจังชั่น เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๗ ได้ ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๘ ได้อีกครั้ง (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗