ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ TJA ขอความร่วมมือสมาชิกและสื่อมวลชนตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม (Training Need) ปี2567

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน คือ ดร.นายกฤษณะ เชื้อชัยนาท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพสื่อ จึงจะขอความร่วมมือจากสมาชิกและสื่อมวลชนที่สนใจ ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม(Training Need) ปี 2567 เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรด้านสื่อมวลชน ต่อไป

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจในลิงค์ด้านล่างภายใน 30 มิถุนายน 2567