การพิจารณารับสมาชิกสมัครใหม่-ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ-๗ธค.๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๒๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณารับสมาชิกสมัครใหม่

มติที่ประชุม       อนุมัติรับสมาชิกใหม่ วิสามัญ (๓) ดังนี้

  • นางสาว มณีนาถ อ่อนพรรณนา                             ThaiPBS                        วิสามัญสมาชิก
  • นายชยางกูร นักร้อง                                             ThaiPBS                        วิสามัญสมาชิก
  • นายวสวัตติ์ โอดทวี                                              เดลินิวส์                         สามัญสมาชิก
  • นายศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์                                       เดลินิวส์                         สามัญสมาชิก
  • นางสาวจิราพร จันทร์เรือง                                     มติชน                            สามัญสมาชิก
  • นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร                                    มติชน                            สามัญสมาชิก
  • นางสาว ชมพูนุท นำภา                                        มติชน                            สามัญสมาชิก
  • นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์                                          แนวหน้า                          สามัญสมาชิก

และให้มารายงานตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔   เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญสมาชิกต่อไป