รายชื่อผู้สมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ลำดับหน้านาม     ชื่อ - นามสกุล  สังกัด
สามัญสมาชิก ประเภท หนังสือพิมพ์และออนไลน์
1นายอนุรักษ์ พุ่มพวง AEC10NEWS
2นายกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนครThai News Pix
3นายปฏิภัทร จันทร์ทองThai News Pix
4นายภัทรชัย ปรีชาพานิชThai News Pix
5นายภานุมาศ สงวนวงศ์Thai News Pix
6นายณัฐพงษ์ บุณยพรหมข่าวสด
7นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์ข่าวสด
8นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐข่าวสด
9นายสมนึก จันทร์เฉิดซิงเสียนเยอะเป้า
10นางสาวธมลวรรณ วีรโชคสถิตเดลินิวส์
11นายวสวัตติ์ โอดทวีเดลินิวส์
12นายศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์เดลินิวส์
13นายปรัชวิน บุญชุบเดลินิวส์
14นายจิระประภา กุลโชติไทยพับลิก้า
15นางสาวณัฐวดี   สุทธิสารไทยพับลิก้า
16นายวรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์ไทยรัฐ
17นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์แนวหน้า
18นายชิงชัย รุ่งละโภบ้านเมืองออนไลน์
19นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองศรีพงษ์ผู้จัดการ
20นางสาวจิราพร จันทร์เรืองมติชน
21นางสาวชมพูนุท นำภามติชน
    
22นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตรมติชน
23นางสาวสุวนันท์ คีรีวรรณมติชน
24นางสาวศุภกาญจน์ เรืองเดชมติชน
25นางสาวเบญจมาศ เกกินะมติชน
26นางสาวบุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์สยามธุรกิจ
27นายสิริวิทย์ บ่อจันทึกสยามธุรกิจ
วิสามัญสมาชิก ประเภท วิทยุโทรทัศน์
1นางสาวจิตมณี มณีคำGMM25
2นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศลGMM25
3นางสาวนันทพร ทาวาระMono29
4นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิชNews1
5นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์News1
6นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิชNews1
7นางสาวนงวดี ถนิมมาลย์   News1
8นางสาวสุภาพ โพยนอกNews1
9นางสาวมณีนาถ อ่อนพรรณาThaiPBS
10นายชยางกูร นักร้องThaiPBS
11นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่เวิร์คพอยท์
วิสามัญสมาชิก (ให้ปรับเป็นสามัญสมาชิกเมื่ออายุงานครบ 2 ปี)
1นางสาวณัฐวดี สุทธิสาร  ไทยพับลิก้า

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่เชิญให้มารายงานตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย