รายชื่อสมาชิกที่ชำระค่าบำรุง ประจำปี๒๕๖๔

 วันที่เลขที่ใบเสร็จคำนำหน้านามชื่อ-สกุลสังกัด
18/1/21RE21010001นางสาวสุนันทา อินทรดนตรี'วิสามัญสมาชิก
28/1/21RE21010002นางสาวพัชร์สิตา พงษ์โกศล'GMM25
315/1/21RE21010003นางสาวศิริทรัพย์ พีชโพธิ์งาม'นสพ.พิทักษ์ไทย
418/1/21RE21010004นายธนัชพงศ์ คงสาย'เนชั่น
520/1/21RE21010005นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์'นสพ.เดลินิวส์
620/1/21RE21010006นางสาวมาริสา ช่อกระถิน'นสพ.เดลินิวส์
720/1/21RE21010007นางสาวลำยอง ปกป้อง'นสพ.เดลินิวส์
820/1/21RE21010008นายวิญญู ศรีนาง'นสพ.เดลินิวส์
920/1/21RE21010009นางสาวจิตวดี เพ็งมาก'นสพ.เดลินิวส์
1019/1/21RE21010010นายมงคล บางประภา'นสพ.บางกอกโพสต์
1119/1/21RE21010011จ.ส.ต.หญิง กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์'ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
1218/1/21RE21010012นางสาวรัชนี วงศ์ลาโพธิ์'นสพ.เดลินิวส์
1319/1/21RE21010013นายชาย ปถะคามินทร์'นสพ.เดลินิวส์
1420/1/21RE21010014นางสาวกรกมล เรืองเวทย์สกุล'นสพ.เดลินิวส์
1518/1/21RE21010015นางยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์'นสพ.เดลินิวส์
1619/1/21RE21010016นางจันทวรรณ แก้วสุวรรณ'นสพ.เดลินิวส์
1719/1/21RE21010017นางสาวศะศิมา ใจชุ่ม'นสพ.เดลินิวส์
1818/1/21RE21010018นางสาวมณีรัตน์ สว่างคำ'นสพ.เดลินิวส์
1918/1/21RE21010019ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
2012/1/21RE21010020นายพีรวัส อนุอัน'นสพ.ไทยรัฐ
2114/1/21RE21010021นายวราวุธ คูณสมบัติ'นสพ.เดลินิวส์
2212/1/21RE21010022นายธนพล ปิยสิรานนท์'คนข่าวนิวส์ดอทคอม
2311/1/21RE21010023นายโกวิท คงหาสุข'นสพ.เดลินิวส์
249/1/21RE21010024นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
2520/1/21RE21010028นายชิษณุชา เรืองศิริ'วิสามัญสมาชิก
2621/1/21RE21010029นางสาวภูษา นิลภู'นสพ.เดลินิวส์
2719/1/21RE21010030นางสาวอมรรัตน์ ทำเนาว์'เดลินิวส์
2821/1/21RE21010031นายพิบูลย์ ลี้สุขสม'ทีวี.ช่อง 3
2921/1/21RE21010032นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์'นสพ.เดลินิวส์
3022/1/21RE21010033นางสาวอรวรรณ เหม่นแหลม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3122/1/21RE21010034นางสาวมณีรัตน์ มีนา'สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน
3223/1/21RE21010035นายสมชาติ นาคหล่อ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3323/1/21RE21010036นางสาวสุจิตรา ขวัญกระจ่าง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3424/1/21RE21010037นางสาวจารุวรรณ อนทรายุธ'นสพ.เดลินิวส์
3524/1/21RE21010038นายณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์'นสพ.เดลินิวส์
3624/1/21RE21010039นายเดชาธร แสงศัพท์'นสพ.เดลินิวส์
3724/1/21RE21010040นายผาณิต นิลนคร'นสพ.เดลินิวส์
3824/1/21RE21010041นายพานิช บัณฑราภิวัฒน์'นสพ.เดลินิวส์
3924/1/21RE21010042นายไพศาล ชัยเพชร'นสพ.เดลินิวส์
4024/1/21RE21010043นายวรทัศน์ กองทรัพย์โต'นสพ. เดลินิวส์
4124/1/21RE21010044นายสมชาติ แซ่เอียะ'นสพ. เดลินิวส์
4224/1/21RE21010045นางอุษา มีชารี'นสพ.เดลินิวส์
4324/1/21RE21010046นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ'นสพ.เดลินิวส์
4424/1/21RE21010047นางสาวดวงฤทัย ผ่องใส'นสพ.เดลินิวส์
4524/1/21RE21010048นางสาวธนพร วัฒนสุวกุล'นสพ.เดลินิวส์
4624/1/21RE21010049นางสาวพรรณรวี พิศาภาคย์'นสพ. เดลินิวส์
4724/1/21RE21010050นายไพรัช มิ่งขวัญ'นสพ. เดลินิวส์
4824/1/21RE21010051นายรุ่งชัย คงสุข'นสพ.เดลินิวส์
4924/1/21RE21010052นายศุภพล กมลาภิรมย์'นสพ.เดลินิวส์
5024/1/21RE21010053นางสาวสุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล'นสพ.เดลินิวส์
5125/1/21RE21010054นางสาวกอบแก้ว แผนสท้าน'ลานนาโพสต์
5226/1/21RE21010055นายชาลี นวธราดล'นสพ.มติชน
5324/1/21RE21010056นางสาวรัตนา ฤทธิ์งาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5426/1/21RE21010057นายประสัยห์ จารุรัตน์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
5521/1/21RE21010059นางสาวสุภาพร มีลาภา'นสพ.เดลินิวส์
5628/1/21RE21010060นางมณสิการ รามจันทร์'นสพ.พิมพ์ไทย
5728/1/21RE21010061นายธีระชัย ทองเสน'นสพ.เดลินิวส์
5828/1/21RE21010062นายโยธิน พรหมชัย'นสพ.เดลินิวส์
5928/1/21RE21010063นายมณเฑียร อินทะเกตุ'ข่าวออนไลน์ 7 HD
6027/1/21RE21010064นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย'นสพ.แนวหน้า
6129/1/21RE21010065นางสาวปุณญาดา มะจิ๊'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6229/1/21RE21010066นางสาววัลลภา เสนาะจิตต์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6329/1/21RE21010068นายกัมพล เสนสอน'นสพ. ผู้จัดการ 360
6419/1/21RE21010069นางวรรณภา งามสมวงษ์'วิสามัญสมาชิก
6519/1/21RE21010070นางสุดใจ บูรณะกิจ'วิสามัญสมาชิก
6619/1/21RE21010071นางบังอร ราชสิงโห'วิสามัญ-ว่างสังกัด
6728/1/21RE21010072นายวัฒนะชัย ยะนินทร'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
6828/1/21RE21010073นายกมล ชวาลวิทย์'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
6928/1/21RE21010074นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ'สำนักข่าวไทยพับลิก้า
7028/1/21RE21010075นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ'บ้านเมืองออนไลน์
711/2/21RE21020001นายวรพล เพชรสุทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
721/2/21RE21020002นายวีระศักดิ์ แป้นสุวรรณ'นสพ.เดลินิวส์
731/2/21RE21020003นางสาวรัตนาภรณ์ มีสิงขร'นสพ.ไทยรัฐ
742/2/21RE21020005นายประชิต ควรพูนผล'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
753/2/21RE21020006นางสาวพรพรรณ พูลเกษม'นสพ.ไทยรัฐ
763/2/21RE21020007นายอภิชิต จินากุล'นสพ.บางกอกโพสต์
774/2/21RE21020008นางสาวนิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน'นสพ.ไทยรัฐ
783/2/21RE21020009นางสาวกฤษณา ไพฑูรย์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
793/2/21RE21020010นายฉลวย เหรียญทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
803/2/21RE21020011นายชานัญ ถือนิล'วิสามัญสมาชิก
813/2/21RE21020012นายณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
823/2/21RE21020013นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
833/2/21RE21020014นายธีรเดช เอี่ยมสำราญ'มติชนทีวี
843/2/21RE21020015นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
853/2/21RE21020016นายพิเชษฐ์ ณ นคร'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
863/2/21RE21020017นางสาวภัทรดา มณี'ประชาชาติธุรกิจ
873/2/21RE21020018นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
883/2/21RE21020019นางวรรณศิริ วงศ์วานิช'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
893/2/21RE21020020นางสาววุฒิณี ทับทอง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
903/2/21RE21020021นายสมปอง แจ่มเกาะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
913/2/21RE21020022นางสารภี นำธรรมวงศ์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
923/2/21RE21020023นายสาโรจน์ มณีรัตน์'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
933/2/21RE21020024นางสุรียพัชร์ แก้วไพรสี'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
943/2/21RE21020025นางสุวรรณรักษ์ สุขมะ'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
953/2/21RE21020026นายอำนาจ ดิสขำ'ประชาชาติธุรกิจ
963/2/21RE21020027นางสาวอิศรินทร์ หนูเมือง'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
973/2/21RE21020028นางสาวกุลนธี นวลย้อย'นสพ.แนวหน้า
983/2/21RE21020029นายจักรฤทธิ์ นาคเสวี'นสพ.แนวหน้า
993/2/21RE21020030นางสาวจันดารา อุดมสิน'นสพ.แนวหน้า
1003/2/21RE21020031นางจันทิมา สุขสมพืช'นสพ.แนวหน้า
1013/2/21RE21020032นายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยม'นสพ.แนวหน้า
1023/2/21RE21020033นายชัยสิทธิ์ รอดทอง'นสพ.แนวหน้า
1033/2/21RE21020034นางสาวทิพวิมล จันทาทับ'นสพ.แนวหน้า
1043/2/21RE21020035นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์'นสพ.แนวหน้า
1053/2/21RE21020036นางนภาพร แจ่มจันทร์'นสพ.แนวหน้า
1063/2/21RE21020037นางสาวนันทภรณ์ แพพ่วง'นสพ.แนวหน้า
1073/2/21RE21020038นางสาวน้ำฝน บำรุงศิลป์'นสพ.แนวหน้า
1083/2/21RE21020039นายนิติ โมราวรรณ'นสพ.แนวหน้า
1093/2/21RE21020040นายปรวิทย์ เจนสมุทร'นสพ.แนวหน้า
1103/2/21RE21020041นายประพันธ์ สุขทะใจ'นสพ.แนวหน้า
1113/2/21RE21020042นายประเสริฐ คำพลงาม'นสพ.แนวหน้า
1123/2/21RE21020043นายปริญญา ช้างเสวก'นสพ.แนวหน้า
1133/2/21RE21020044นายปรีชา ชัยยาโลม'นสพ.แนวหน้า
1143/2/21RE21020045นางปรียา ชื่นทรวง'นสพ.แนวหน้า
1153/2/21RE21020046นายเปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ'นสพ.แนวหน้า
1163/2/21RE21020047นางสาวพัชรี ผจงกิจพิพัฒน์'นสพ.แนวหน้า
1173/2/21RE21020048นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์'นสพ.แนวหน้า
1183/2/21RE21020049นายมณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์'นสพ.แนวหน้า
1193/2/21RE21020050นางสาวมณฑา ศรีสุข'นสพ.แนวหน้า
1203/2/21RE21020051นางสาวมธุริดา รัตนอุบล'นสพ.แนวหน้า
1213/2/21RE21020052นายมนเทียร พานทอง'นสพ.แนวหน้า
1223/2/21RE21020053นางมยุรี โสตถิชัยอาภรณ์'นสพ.แนวหน้า
1233/2/21RE21020054นายรัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์'นสพ.แนวหน้า
1243/2/21RE21020055นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์'นสพ.แนวหน้า
1253/2/21RE21020056นางสาวลักขณา ธรรมรักษา'นสพ.แนวหน้า
1263/2/21RE21020057นายวรพจน์ แสนประเสริฐ'นสพ.แนวหน้า
1273/2/21RE21020058นางวาสนา นิภากรพันธ์'นสพ.แนวหน้า
1283/2/21RE21020059นายวิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่น'นสพ.แนวหน้า
1293/2/21RE21020060นางสาวสิริพร พานทองถาวร'นสพ.แนวหน้า
1303/2/21RE21020061นายสุนนต์ คชพันธุ์'นสพ.แนวหน้า
1313/2/21RE21020062นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์'นสพ.แนวหน้า
1323/2/21RE21020063นางอรพิน อุตตมางคพงศ์'นสพ.แนวหน้า
1333/2/21RE21020064นางอรสา ผาวันดี'นสพ.แนวหน้า
1343/2/21RE21020065นางสาวอรุณี ทรงพรวานิชย์'นสพ.แนวหน้า
1353/2/21RE21020066นางสาวอารีย์ เหมเปา'นสพ.แนวหน้า
1363/2/21RE21020067นายอุทัย เดชแพง'นสพ.แนวหน้า
1374/2/21RE21020068นางสุชาดา ปาทาน'วิสามัญสมาชิก(อดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
1385/2/21RE21020069นายณัฏฐ์ แก้วปัด'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
1395/2/21RE21020070นายบัญชา นันทวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
1406/2/21RE21020071นางสาวนริศรา สุทธิคำ'นสพ.ไทยรัฐ
1415/2/21RE21020072นายภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์'นสพ.เดลินิวส์
1429/2/21RE21020073นายจีระ กลิ่นหอม'นสพ.แนวหน้า
14311/2/21RE21020074นายอภินันท์ บัวหภักดี'อ.ส.ท.
14410/2/21RE21020075นายไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา'นสพ.เดลินิวส์
14510/2/21RE21020076นางสาวจุฑานันทน์ บุญทราหาญ'นสพ.เดลินิวส์
14610/2/21RE21020077นางสาวช้องมาศ พุ่มสวัสดิ์'นสพ. เดลินิวส์
14710/2/21RE21020078นางสาวเชาวลี ชุมขำ'นสพ.เดลินิวส์
14810/2/21RE21020079นางสาวนภาพร พานิชชาติ'นสพ.เดลินิวส์
14910/2/21RE21020080นายบดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์'นสพ.เดลินิวส์
15010/2/21RE21020081นางพงษ์พรรณ อ่องสะอาด'นสพ.เดลินิวส์
15110/2/21RE21020082นายศิริโรจน์ ศิริแพทย์'นสพ.เดลินิวส์
15210/2/21RE21020083นางสาวอ้อมจันทร์ พรายพรรณ'นสพ.เดลินิวส์
15310/2/21RE21020084นางสาวอธิชา ชื่นใจ'นสพ.เดลินิวส์
15410/2/21RE21020085นางศศิมา ดำรงสุกิจ'นสพ.เดลินิวส์
15511/2/21RE21020086นายพลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม'วิสามัญสมาชิก (อดีตนสพ.เดลินิวส์)
15611/2/21RE21020087นายรังสรรค์ สว่างศรี'นสพ.สยามรัฐ
15710/2/21RE21020088นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์'นสพ.ไทยรัฐ
15810/2/21RE21020089นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.สยามรัฐ
15917/2/21RE21020090นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์'สำนักข่าวเนชั่น
16017/2/21RE21020091นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์'เนชั่นทีวี22
16117/2/21RE21020092นางสาววีณา โดมพนานดร'สำนักข่าวอิศรา
16212/2/21RE21020093นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว'สำนักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
16315/2/21RE21020094นายสุรัตน์ อัตตะ'วสามัญสมาชิก อดีตคมชัดลึก
16412/2/21RE21020095นางสาวสุวภัทร รัตนะพันธ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
16514/2/21RE21020096นางสาวณัฐชา เผือกพงษ์'News1
16615/2/21RE21020097นายสุริยะ คชินทร'วารสารพลังงานทางเลือก
16716/2/21RE21020098นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน'นสพ.มติชน
16816/2/21RE21020099นางสาวนลินี กุลประสิทธิ์'นสพ.สยามรัฐ
16916/2/21RE21020100นายกิตตินันท์ นาคทอง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17017/2/21RE21020101นายเจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์'นสพ.สยามรัฐ
17115/2/21RE21020102นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์'สมาชิกวิสามัญ อดีตสำนักข่าวเนชั่น
17217/2/21RE21020103นางนภา คงวัฒน์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
17316/2/21RE21020104นายนายกิตติพงษ์ ตรีเมฆ'นสพ.สยามรัฐ
17416/2/21RE21020105นายนายพนอ หลิมไทยงาม'นสพ.สยามรัฐ
17516/2/21RE21020106นายนายวิชัย สอนเรือง'นสพ.สยามรัฐ
17616/2/21RE21020107นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์'นสพ.สยามรัฐ
17717/2/21RE21020108นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนม'นสพ.สยามรัฐ
17818/2/21RE21020109นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
17918/2/21RE21020110นายนายพีรยุ ดีประเสริฐ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
18017/2/21RE21020111นายนายณัฐพล ศรีภิรมย์'นสพ.สยามรัฐ
18118/2/21RE21020112นางสาววาทินี ห้วยแสน'นสพ.สยามรัฐ
18218/2/21RE21020113นางนางนาตยา คชินทร'www.innolifethailand.com
18318/2/21RE21020114นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์'วิสามัญสมาชิก อดีตนสพ.บางกอกโพสต์
18419/2/21RE21020115นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม'นสพ. บางกอกโพสต์
18519/2/21RE21020116นายเกริกชัย ซุ่นพงศ์'นสพ.มติชน
18619/2/21RE21020117นางเกษมณี นันทรัตนพงศ์'นสพ.มติชน
18719/2/21RE21020118นายจำรัตน์ พูลทรัพย์'นสพ.มติชน
18819/2/21RE21020119นางสาวชุติมา นุ่นมัน'นสพ.มติชน
18919/2/21RE21020120นายนพพร ชวนภิรมย์'นสพ.มติชน
19019/2/21RE21020121นายพงษ์เทพ ทับบุรี'นสพ.มติชน
19119/2/21RE21020122นายพงษธร พุกรัดกรุด'นสพ.มติชน
19219/2/21RE21020123นางเพ็ญทิพย์ อักษรเนียม'นสพ.มติชน
19319/2/21RE21020124นายวิชัย เสาร์หิรัญเมธี'นสพ.มติชน
19419/2/21RE21020125นายวิบูลย์ อัศวชนานนท์'นสพ.มติชน
19519/2/21RE21020126นางสาวศุภรดา ญาณพระรักษา'นสพ.มติชน
19619/2/21RE21020127นายสมศักดิ์ นิ่มอนงค์'นสพ.มติชน
19719/2/21RE21020128นายสุพัด ทีปะลา'นสพ.มติชน
19819/2/21RE21020129นายสุเมธ จันทะวงษ์'นสพ.มติชน
19919/2/21RE21020130นางสุชาดา รุจิโชค'นสพ.มติชน
20019/2/21RE21020131นายอภิชาติ จันทร์บรรจบ'นสพ.มติชน
20119/2/21RE21020132นางฐาปนีย์ อมาตยกุล'นสพ.มติชน
20211/2/21RE21020133นายชาญวิทย์ ทานกระโทก'นสพ. มติชน
20319/2/21RE21020134นางสาวพนิตนันท์ วงศ์คำ'วิสามัญสมาชิก อดีตบ้านเมืองออนไลน์
20420/2/21RE21020135นายชุมพล แก้วแจ่ม'นสพ.สยามรัฐ
20520/2/21RE21020136นายภักดี วีระรัตน์'นสพ.สยามรัฐ
20622/2/21RE21020137นายเสด็จ บุนนาค'วิสามัญสมาชิก
20723/2/21RE21020139นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
20823/2/21RE21020140นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
20923/2/21RE21020141นางสาวกัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21023/2/21RE21020142นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21123/2/21RE21020143นายเกษตร ชนะเสรีชัย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21223/2/21RE21020144นางสาวฆฏนาวดี เมนะคงคา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21323/2/21RE21020145นางสาวจรินทร์ นุชนิศากร'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21423/2/21RE21020146นางสาวจันทิมา ตันตราภรณ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21523/2/21RE21020147นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21623/2/21RE21020148นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21723/2/21RE21020149นายชนะ ผาสุกสกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21823/2/21RE21020150นางสาวช่อทิพย์ คลี่แก้ว'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
21923/2/21RE21020151นายชัยยศ สำราญพันธ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22023/2/21RE21020152นางสาวฐิติรัตน์ สังข์เมือง'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
22123/2/21RE21020153นางสาวณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22223/2/21RE21020154นางสาวดวงพร ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22323/2/21RE21020155นางธิดารัตน์ ลอย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22423/2/21RE21020156นางสาวนวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22523/2/21RE21020157นางสาวนันทนีย์ นราภินนท์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22623/2/21RE21020158นางนุสรา พินิจพงศ์'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
22723/2/21RE21020159นางสาวประคองจิต ไชยชนะ'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
22823/2/21RE21020160นายประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
22923/2/21RE21020161นายปัญจภัทร อังคสุวรรณ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
23023/2/21RE21020162นายปิยะนันท์ ขุนทอง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23123/2/21RE21020163นายพงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23223/2/21RE21020164นายพชร สมุทวณิช'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23323/2/21RE21020165นายภิญโญ อัศวสันติชัย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23423/2/21RE21020166นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
23523/2/21RE21020167นายรณชาติ บุตรแสนคม'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
23623/2/21RE21020168นางสาวรัตนกมล วงศ์เครือศร'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
23723/2/21RE21020169นางรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
23823/2/21RE21020170นางสาวฤดี พิริยะพงษ์พันธ์'นสพ.ผู้จัดการรายวัน
23923/2/21RE21020171นางสาววรสิร์ศรี รัตนสาขา'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
24023/2/21RE21020172นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24123/2/21RE21020173นางสาวศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24223/2/21RE21020174นางสาวสุภางค์ ศิริเดช'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24323/2/21RE21020175นายสุวิชชา เพียราษฎร์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24423/2/21RE21020176นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยประเสริฐ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24523/2/21RE21020177นายอำนาจ เกิดเทพ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
24623/2/21RE21020178นางสาวอุษณีย์ เอกอุษณีย์'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
24723/2/21RE21020179นายสมจิตร ปริปุนะ'NEWS1
24823/2/21RE21020180นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล'นสพ.เดลินิวส์
24915/2/21RE21020181นายสมาน พิมพ์โคตร'สมาชิกสามัญ
25022/2/21RE21020182นางชาลินี แก้วคงคา'นสพ.มติชน
25122/2/21RE21020183นางสาวสุภัทรา บุณยพรหม'นสพ.มติชน
25223/2/21RE21020184นายโชคชัย บุณยะกลัมพ'นสพ.มติชน
25323/2/21RE21020185นางสาวสุจิต เมืองสุข'นสพ.มติชน
25423/2/21RE21020186นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน'นสพ.มติชน
25523/2/21RE21020187นายวัชรินทร์ อิ่มอารมย์'นสพ.มติชน
25623/2/21RE21020188นางสาวทิพย์จิรวรรณ โรจนพร'นสพ.มติชน
25723/2/21RE21020189นางสาวพุทธชาติ แซ่เฮ้ง'นสพ.สยามรัฐ
25822/2/21RE21020190นางสาวจันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง'สมาชิกวิสามัญ (โลกวันนี้)
25924/2/21RE21020192นายนพปฎล รัตนพันธ์'นสพ.เดสินิวส์
26024/2/21RE21020193นายวินัย งอกอ่อน'ผู้จัดการ 360
26125/2/21RE21020194นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์'นสพ.สยามรัฐ
26225/2/21RE21020195นางสาวเบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตรwww.balancemag.net
26325/2/21RE21020196นางสาว น.รินี เรืองหนู 'นสพ.มติชน
26425/2/21RE21020197นางสาวสุวนันท์ คีรีวรรณ'นสพ.มติชน
26524/2/21RE21020198นายกรรชัย เห็นนนท์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
26625/2/21RE21020200นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
26728/2/21RE21020204นางสาวบรรญาณี สุวรรณผ่อง'นสพ.อีคอนนิวส์
26828/2/21RE21020205นายสุพจน์ ศิลปงาม'นสพ.ไทยรัฐ
26928/2/21RE21020206นายชัย งามเมืองแมน'นสพ.ไทยรัฐ
27028/2/21RE21020207นางสาวจิระประภา กุลโชติ'ไทยพับลิก้า
27128/2/21RE21020208นายสิรวิทย์ บ่อจันทึก'นสพ.สยามธุรกิจ
27228/2/21RE21020209นางสาวบุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์'นสพ.สยามธุรกิจ
27328/2/21RE21020210นายภานุมาศ สงวนวงษ์'Thai News Pix
27428/2/21RE21020211นายปฏิภัทร จันทร์ทอง'Thai News Pix
27528/2/21RE21020212นายภัทรชัย ปรีชาพานิช'Thai News Pix
27628/2/21RE21020213นายปรัชวิน บุญชุบ'นสพ.เดลินิวส์
27728/2/21RE21020214นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์'สำนักข่าวอิศรา
27828/2/21RE21020215ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ'สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
27928/2/21RE21020216นางสาวณัฐวดี สุทธิสาร'ไทยพับลิก้า
28028/2/21RE21020217นางสาวจิรพรรณ บุญหนุน'ThailandToday.co
28128/2/21RE21020218นายเสริมศิลป์ พงษ์พานิช'News1
28228/2/21RE21020219นายกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร'Thai News Pix
28328/2/21RE21020220นายฉันทพัฒน์ สิงห์ประเสริฐ'นสพ.ข่าวสด
28428/2/21RE21020221นายณัฐพงษ์ บุณยพรหม'นสพ.ข่าวสด
28528/2/21RE21020222นางสาววิจิตรา โรจนประดิษฐ์'นสพ.ข่าวสด
28628/2/21RE21020223นางสาวพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร'นสพ.มติชน
28728/2/21RE21020224นายสุทธิพงษ์ พงษ์พานิช'NEWS1
28827/2/21RE21020225นายชวรงค์ ลิมน์ปัทมปาณี'นสพ.ไทยรัฐ
28927/2/21RE21020226นางวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
29027/2/21RE21020227นางสมจิตต์ อิสระพินิจ'นสพ.ไทยรัฐ
29127/2/21RE21020228นางยุพิน แสงฉาย'นสพ.ไทยรัฐ
29227/2/21RE21020229นางสาวศรินทร์ลักษณ์ วองเทียม'นสพ.ไทยรัฐ
29327/2/21RE21020230นางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์'นสพ.ไทยรัฐ
29427/2/21RE21020231นางสาวนพภาภรณ์ เกตุพิจิตร'นสพ.ไทยรัฐ
29527/2/21RE21020232นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง'นสพ.ไทยรัฐ
29627/2/21RE21020233นางสาวธิดารัตน์ เย็นสงค์'นสพ.ไทยรัฐ
29727/2/21RE21020234นางสาววิภาวรรณ หาญชนะ'นสพ.ไทยรัฐ
29827/2/21RE21020235นายอมรศักดิ์ ไม้งาม'นสพ.ไทยรัฐ
29928/2/21RE21020236นายสมนึก จันทร์เฉิด'นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า
30028/2/21RE21020237นายชัยวัฒน์ พรหมมา'สยามท้องถิ่น
30128/2/21RE21020238นางมยุรี วนะสุขสถิตย์'ช่องวัน
30228/2/21RE21020239นางสาววริษฐา ภักดี'นสพ.ลานนาโพสต์
30328/2/21RE21020240นางสาวภูษณิศา สัญญารักษกุล'นสพ.ลานนาโพสต์
30428/2/21RE21020241นางสาวศชากานท์ แก้วแพร่'นสพ.ลานนาโพสต์
30528/2/21RE21020242นางสาววรลักษณ์ อโนทัยสินทวี'นสพ.เดลินิวส์
3061/3/21RE21030002นายพิพัฒน์ ถนอมวงศ์'แนวหน้า
3072/3/21RE21030003นายสุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า'นสพ.ไทยรัฐ
3082/3/21RE21030004นายอโณทัย ถือวรรณ'นสพ.ไทยรัฐ
3092/3/21RE21030005นางสาวมยุรี พัวศิริมิตร'นสพ.ไทยรัฐ
3101/3/21RE21030006นางสาวสมหมาย สาตะโยธิน'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3111/3/21RE21030007นางสาวกัญณัฎฐ์ บุตรดี'www.innolifethailand.com
3122/3/21RE21030008นายศุภพจน์ สุภาคง'นสพ.แนวหน้า
3132/3/21RE21030009นางศิริพร วาสะศิริ'GMM CHANNEL
3142/3/21RE21030010นางสาวปาริชาติ เฉลิมศรี'นสพ.สยามรัฐ
3151/3/21RE21030011นายจิรภัทร เจริญพูล'บ้านเมืองออนไลน์
3161/3/21RE21030012นายประเสริฐ ปรีกลาง'บ้านเมืองออนไลน์
3171/3/21RE21030013นางณัฐพร รุจิวรรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
3181/3/21RE21030014นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์'บ้านเมืองออนไลน์
3191/3/21RE21030015นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด'บ้านเมือง ออนไลน์
3201/3/21RE21030016นางสาวเสาวพร ชื่นประภานุสรณ์'บ้านเมืองออนไลน์
3212/3/21RE21030018นายพิเชษฐ์ รื่นกลิ่น'นสพ.เดลินิวส์
3222/3/21RE21030019นายณรงค์ จรุงธรรมโชติ'นสพ.เดลินิวส์
3232/3/21RE21030020นายเกรียงไกร บัวศรี'นสพ.เดลินิวส์
3243/3/21RE21030021นางสาวอรนุช วานิชทวีวัฒน์'นสพ.เดลินิวส์
3253/3/21RE21030022นางณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์'นสพ.เดลินิวส์
3263/3/21RE21030023นางสาวพูนทรัพย์ ทองทาบ'นสพ.เดลินิวส์
3273/3/21RE21030024นางสาววารินทร์ พรหมคุณ'นสพ.เดลินิวส์
3283/3/21RE21030025นายชูชัย สระแก้ว'นสพ.สยามรัฐ
3293/3/21RE21030026นางสาวปาริชาติ ป่าเขตต์'โรงพิมพ์ตำรวจ
3304/3/21RE21030027นางสาวนุสรา อินทร์น้อย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3314/3/21RE21030028นางสาวศุภภร รักษาทรัพย์'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
3324/3/21RE21030029นางสาวกรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
3334/3/21RE21030030นายจิตปภาส ปริญญากุล'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3344/3/21RE21030031นายนิรันดร์ เยาวภา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3355/3/21RE21030032นายนิพนธ์ วิรยศิริ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3365/3/21RE21030033นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3375/3/21RE21030034นายชัชพัชร ทองกรณ์'นสพ. ไทยโพสต์
3385/3/21RE21030035นางสาวนารีนาฏ ภัยวิมุติ'นสพ.สยามรัฐ
3394/3/21RE21030036นางสาวณิฌา ฐิติชีวิน'วิสามัญ
3403/3/21RE21030037นางสาวชนิดา สระแก้ว'นสพ.สยามรัฐ
3413/3/21RE21030038นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์'นสพ.แนวหน้า
3427/3/21RE21030040นางสาวอัญชลี คงกรุต'นสพ.บางกอกโพสต์
3437/3/21RE21030041นายภมร มานะพรชัย'นสพ.เดลินิวส์
3448/3/21RE21030042นางสาวจรรยารักษ์ วิโรจน์สกุล'สมาชิกวิสามัญ
3458/3/21RE21030043นายธีระพงษ์ เหลืองทองกุล'นสพ.เดลินิวส์
3468/3/21RE21030044นายสันติ เต๊ะเปีย'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
3475/3/21RE21030045นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล'ช่อง 8
3487/3/21RE21030046นางสาวอุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา'นสพ.สยามรัฐ
3499/3/21RE21030047นางสาวมะลิวัลย์ ยงยุทธ'เนชั่นทีวี
3509/3/21RE21030048นายพงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์'ผู้จัดการออนไลน์
35110/3/21RE21030049นายจารึก เรืองเกษม'นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
35210/3/21RE21030050นางวรรณี ห่อวโนทยาน'นสพ.ไทยรัฐ
35310/3/21RE21030051นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปี'นสพ.ไทยรัฐ
35410/3/21RE21030052นางสาวสุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์'นสพ.ไทยรัฐ
35510/3/21RE21030053นายฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย'นสพ.ไทยรัฐ
35610/3/21RE21030054นายเกรียงไกร ภู่ระย้า'นสพ.ไทยรัฐ
35710/3/21RE21030055นางสาวนุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ'นสพ.ไทยรัฐ
35810/3/21RE21030056นางสาวรัตนา เตชะเสาวภาคย์'นสพ.ไทยรัฐ
35910/3/21RE21030057นายจิรวัชร สิทธิโชติพงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
36010/3/21RE21030058นายอลันณ์ พิชิตวงศ์'นสพ.ไทยรัฐ
36110/3/21RE21030059นายวิษณุ นกนาค'นสพ. ไทยรัฐ
36210/3/21RE21030060นางสาวบังอร ธงทอง'นสพ.ไทยรัฐ
36310/3/21RE21030061นางสาววรันธร รุ่งเลิศ'นสพ.ไทยรัฐ
36410/3/21RE21030062นายพิชญะ วงษ์ฟัก'นสพ.ไทยรัฐ
36510/3/21RE21030063นางสาวจุไรวรรณ วงศาสนธิ์'นสพ. ไทยรัฐ
36610/3/21RE21030064นางสาววรางคณา สุขม่วง'นสพ.ไทยรัฐ
36710/3/21RE21030065นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียว'นสพ.ไทยรัฐ
36810/3/21RE21030066นายศมทัตต์ ไรแสง'สยามสปอร์ต ซินดิเคท
36910/3/21RE21030067นางสาวศศิธร แย้มศิลา'นสพ.ไทยรัฐ
37010/3/21RE21030068นางสาวพรพรรณ พจนพริ้ง'นสพ.ไทยรัฐ
37110/3/21RE21030069นางกรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจ'นสพ.ไทยรัฐ
37210/3/21RE21030070นางสาวสุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย'นสพ.ไทยรัฐ
37310/3/21RE21030071นายสรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์'นสพ.ไทยรัฐ
37410/3/21RE21030072นายชายชาติ ศิริพัฒน์'นสพ.ไทยรัฐ
37510/3/21RE21030073นางทองนากศิริ เหล่าวงษ์โคตร'วิสามัญสมาชิก
37612/3/21RE21030074นายสุเมธ สมคะเน'นสพ.ไทยรัฐ
37712/3/21RE21030075นายวชิร สายจำปา'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
37815/3/21RE21030076นายอาวุธ มะณีแสงนสพ.ไทยโพสต์
37916/3/21RE21030081นางสาวชุลีพร แฟ้มคลองขอมคมชัดลึกออนไลน์ 
38011/3/21RE21030082นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณ'นสพ.ไทยรัฐ
38111/3/21RE21030083นางสาวเขมมิกา พลายงาม'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
38217/3/21RE21030084นายไชยรัตน์ ส้มฉุน'นสพ.ไทยรัฐ
38318/3/21RE21030085นายมนตรี ไม้จีน'สมาชิกวิสามัญ
38418/3/21RE21030086นายวัสยศ งามขำ'นสพ.บางกอกโพสต์
38518/3/21RE21030087นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์'สมาชิกวิสามัญ (สื่อมวลชน)
38618/3/21RE21030088นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
38718/3/21RE21030089นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย์'นสพ.แนวหน้า
38818/3/21RE21030090นายกฤษดากร รณยุทธเสนีย์'บ้านเมืองออนไลน์
38918/3/21RE21030091นายสำราญ สมพงษ์'บ้านเมืองออนไลน์
39018/3/21RE21030087นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์'สมาชิกวิสามัญ (สื่อมวลชน)
39118/3/21RE21030088นายนริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์'นสพ.เดลินิวส์
39218/3/21RE21030089นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย์'นสพ.แนวหน้า
39318/3/21RE21030090นายกฤษดากร รณยุทธเสนีย์'บ้านเมืองออนไลน์
39418/3/21RE21030091นายสำราญ สมพงษ์'บ้านเมืองออนไลน์
39510/3/21RE21030092นางสาวพรประไพ เสือเขียว'นสพ.เดลินิวส์
39623/3/21RE21030093นางสาวกรชนก รักษาเสรี'นสพ.บางกอกโพสต์
39731/3/21RE21030096นายวิมล ทัศนบริบูรณ์'นสพ.มติชน
39828/3/21RE21030099นางศรีสุดา จันทรสีมา'นสพ.มติชน
39929/3/21RE21030101นายเธียรทรรศน์ ไวทยานนท์' นสพ.ไทยรัฐ
40011/3/21RE21030104นายสมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ'นสพ.มติชน
40130/3/21RE21030105นางแสงระวี สุมณฑา'นสพ.แนวหน้า
40231/3/21RE21030106นายปรีชา หยั่งทะเล'นสพ.สยามรัฐ
40330/3/21RE21030107นายเอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์'นสพ.ไทยรัฐ
40427/3/21RE21030108นายสุภพงษ์ เทียนสี'นสพ.บ้านเมือง
40531/3/21RE21030109นายสุรกิจ แก้วมรกต'นสพ.ไทยรัฐ
4065/3/21RE21030111นางสาวจุฑารัตน์ เหลือศรีพงศ์'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
40722/3/21RE21030112นางสาวสลักจิตร ผิวพรรณ์'นสพ.บ้านเมือง
4081/4/21RE21040001นางสาวสมแข ปัญจวงค์'นิตยสารคอหุ้น
4091/4/21RE21040002นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์'นิตยสารคอหุ้น
4101/4/21RE21040005นายประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี'เวิร์คพอยท์ทูเดย์
4111/4/21RE21040006นายสุริยา ปะตะทะโย'เนชั่นฯ
4124/4/21RE21040007นางสาวกาญจนา กาญจนทวี'นสพ.บางกอกโพสต์
4135/4/21RE21040008นางสาวสรัญญา จันทร์สว่าง'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
4145/4/21RE21040009นางยุพิน พงษ์ทอง'กรุงเทพธุรกิจ
4157/4/21RE21040010นายสุรเชษฐ์ ศิลานนท์'นสพ.พิมพ์ไทย
4167/4/21RE21040011นายจิรากร พุ่มพวง'นสพ.ไทยรัฐ
4177/4/21RE21040012นายอนุชา เจริญโพธิ์'นสพ.บางกอกโพสต์
4187/4/21RE21040013นายสกนธ์ จินดาวรรณ'อสมท.
4197/4/21RE21040014นายมานพ ชูแสง'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
4206/4/21RE21040016นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา'PPTV
4219/4/21RE21040017นายชำนาญ ไชยศร'นสพ.ไทยรัฐ
42220/4/21RE21040018นายนพดล ศรีทวีกาศ'SMM TV
42320/4/21RE21040019นายวิเชียร เส็นหละ'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
4248/4/21RE21040020นายอรุณ ลอตระกูล'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
4258/4/21RE21040021นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวร'นสพ.ไทยรัฐ
42612/5/21RE21050004นายเสนาะ สุขเจริญ'สำนักข่าวอิศรา
42713/5/21RE21050005นายนวพรรษ บุญชาญ'
42814/5/21RE21050006นางสาวชุลีพร อร่ามเนตร'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
42914/5/21RE21050007นางสาวปาริชาติ บุญเอก'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43014/5/21RE21050008นางสาวดารากร วงศ์ประไพ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43114/5/21RE21050009นางสาวดาริน โชสูงเนิน'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43214/5/21RE21050010นางสาวบุษกร ภู่แส'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43314/5/21RE21050011นางสาวปานใจ ปิ่นจินดา'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43414/5/21RE21050012นางสาวพิมพ์พัดชา กาคำ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43514/5/21RE21050013นางสาวเพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43614/5/21RE21050014นางสาวลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์'นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
43714/5/21RE21050015นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
43825/5/21RE21050019นางสาวแสงจันทร์ กาญจนขุนดี'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
43928/5/21RE21050023นางสาวพิริยาพร ปักชาวดี 'นสพ.ข่าวสด
4402/6/21RE21060001นางสาวลลิดา พิงคะสัน 'นสพ.มติชน
4412/6/21RE21060002นายศิริชัย ธนเบญจพล 'นสพ.มติชน
4422/6/21RE21060003นางสาวเบญจมาศ เกกินะ 'นสพ.มติชน