คู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง

คู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง (ถอดเทปสัมมนาต่างๆ)

///////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการสื่อสันติภาพ

คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

องค์กรสนับสนุน :

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองทัพบก

 

สารบัญ 

หน้า

สาส์น

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(คุณผุสดี คีตะวรนารถ)

          ประธานโครงการสื่อเพื่อสันติภาพ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

          (พระไพศาล วิสาโล)

คำนำ (คุณภัทระ  คำพิทักษ์) สารบัญ

บทนำ  (ผศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ)

-                   ที่มาของการจัดทำคู่มือ

-                   ความสำคัญ

-                   นิยามศัพท์

 • ความมั่นคง
 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
 • การปฏิบัติทางจิตวิทยา
 • ผู้ก่อการร้าย
 • อาชญากร
 • สงครามจิตวิทยา
 • การโฆษณาชวนเชื่อ
 • จิตวิทยามวลชน
 • ข่าวลือ
 • ความปลอดภัย
 • ภาพเหมารวม
 • แหล่งข่าว
 • ฝ่ายตรงข้าม
 • ผู้ก่อความไม่สงบ
 • ขบวนการ
 • แนวร่วม
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร / ตำรวจ / ฝ่ายปกครอง)
 • ผู้สื่อข่าว (ท้องถิ่น / ส่วนกลาง)
 •  ฝ่ายความมั่นคง (ตำรวจ / ทหาร)

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง (ผศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ)

-                   ลักษณะของความมั่นคง

-                   องค์ประกอบของความมั่นคง

บทที่ 2   หลักการและกระบวนการจัดการข่าวสารในสถานการณ์  (ผศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ)

-                   ประเภทของสถานการณ์การณ์ ยกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ครอบคลุมภาวะวิกฤติอื่นๆ เช่น น้ำท่วม, ซึนามิ

-                   ลักษณะทั่วไปของสถานการณ์ความวิกฤติ

-                   ความหมายและเป้าหมายของการจัดการสถานการณ์วิกฤติ

-                   แนวคิดหลักการบริหารการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤติ

-                   หลักการของการให้ข่าวเพื่อความน่าเชื่อถือจากสาธารณชน

-                   ประเภท ระดับ เนื้อหา และขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ให้ข่าว

-                   ระดับการเปิดเผยของข้อมูลข่าวสารของผู้ให้ข่าว

-                   คุณลักษณะที่ดีของผู้ให้ข่าวความมั่นคง

-                   คุณลักษณะที่ดีของนักข่าวความมั่นคง

-                   การสื่อสารที่มีส่วนร่วม ( Two – way Communication )

-                   ลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ควรเผยแพร่แกสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการเชิงบทบาทของแหล่งข่าว (อ.วิไลวรรณ  จงสุขเกษม)

-                   นิยามความหมายแหล่งข่าวในแง่ความมั่นคง

-                   แสดงลำดับขั้นตอน อธิบายประกอบด้วยแผนภาพ

-                   ครอบคลุมถึง เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นแก่นักข่าว กำหนดการแถลงข่าว ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

-                   แนวปฏิบัติ หรือสิ่งที่ผู้ให้ข่าวควรระมัดระวังในการให้ข่าวในระหว่างเหตุการณ์วิกฤติเป็นข้อๆ

-                   รายชื่อทีม และผู้ให้ข่าว ประเภทและระดับเนื้อหา ( ข้อมูล ) ที่รับผิดชอบ พร้อมการติดต่อสื่อสาร

-                   มีแผนผัง (Diagram) โครงสร้างและบทบาทของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ ประกอบ เช่น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

 

บทที่ 4 แผนการปฏิบัติการเชิงบทบาทของสื่อและนักข่าว (อ.วิไลวรรณ  จงสุขเกษม)

-                   แสดงลำดับขั้นตอน อธิบายประกอบด้วยแผนภาพ

-                   ครอบคลุมถึง เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลาที่เหมาะสม การนำเสนอข่าวสาร

-                   แนวปฏิบัติ หรือสิ่งที่ผู้ให้ข่าวควรระมัดระวังในการให้ข่าวในระหว่างเหตุการณ์วิกฤติเป็นข้อๆ เช่น พื้นที่ที่เข้าได้  ความปลอดภัย

-                   ประมวลแนวปฏิบัติ และแถลงการณ์ขององค์กรวิชาชีพสื่อที่มนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวกับความมั่นคง เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

-                   แนวปฏิบัติของ BBC

-                   ข้อกำหนดบทบาทของนักข่าวในสถานการณ์จากฝ่ายทหาร

 

บทที่ 5 สาระสำคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและจรรยาบรรณ (ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ)

-                   พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

-                   กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้อมูลจากสภาทนายความ

-                   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 187 / 2546 เรื่อง นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

-                   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2546 - 2549) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ทำเนียบองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง (คุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์)

     ทั้งระดับประเทศ ระดับพื้นที่ เช่น

 • ชื่อองค์กร
 • บุคคลที่ติดต่อได้
 • หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
 • เวบไซต์

ภาคผนวก 2  ศำศัพท์เชิงวัฒนธรรม (คุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์)

  (ร่างคู่มือข่าวความมั่นคง)


บทนำ

คู่มือการรายงานข่าวความมั่นคง

ที่มาของการจัดทำคู่มือ

              จากเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกจับตัวประกันในสถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ   นักรบชายแดนก็อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี สื่อมวลชนไทยทุกแขนงถูกตั้งคำถามและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงทั้งในระดับชาติและสากล  และล่าสุดสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกภาคส่วนถูกท้าทาย และถูกตั้งคำถามจาก “ความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น” ในสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว แน่นอนวงการสื่อมวลชนต้องตกเป็น “จำเลย” สำคัญอีกครั้ง ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอุณหภูมิของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย  ทั้งเหตุและผลจาก “ความไม่รู้” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการทบทวน วิพากษ์บทบาท หน้าที่ และการทำข่าวของสื่อมวลชน  โดยมีความมุ่งหวังเพื่อถอดประสบการณ์ออกมาสร้างองค์ความรู้ใหม่  อันนำไปสู่พลังขับเคลื่อน และการแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างเข้มข้น ที่ไม่เพิกเฉยต่อความมั่นคงแห่งชาติ และให้ความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งมนุษย์เป็นที่ตั้ง

                        สมาคนนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ และโครงการสื่อเพื่อสันติภาพ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)  จึงร่วมกันจัดให้มีโครงการจัดทำ “คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง” ขึ้น และเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น จักต้องใช้การผสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย โครงการสื่อสันติภาพ : คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง จึงได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อระดมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน มาให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ในการศึกษาและสร้างคู่มือรายงานข่าวความมั่นคงขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. สร้างคู่มือข่าวความมั่นคง เพื่อให้สื่อระมัดระวังกับสถานการณ์อ่อนไหว ที่ทับซ้อนระหว่างความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงแห่งมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 2. สร้างคนทำงานด้านสื่อเพื่อสันติภาพและความมั่นคง ที่มีศักยภาพในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ
 3. เปิดมุมมองใหม่ให้กับคนทำงานสื่อมวลชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย
 4. สร้างเครือข่าย รวบรวมและประสานจัดการมุมอง คนและระบบอื่นๆ ให้กับคนและระบบสื่อ เพื่อก้าวข้ามทัศนะ มุมมองในการสื่อสารแบบเดิม
 5. สร้างกระบวนการในการทบทวนสถานการณ์ องค์ความรู้เดิม และสร้างความรู้ชุดใหม่ๆ อันเกิดจากการให้ความสำคัญกับเสียง ประสบการณ์ การเคลื่อนไหว วิถีชีวิตและการแสดงออกของคนทำงานสื่อ คนในพื้นที่ และคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งนี้

กระบวนการจัดทำคู่มือ

มีการจัดระดมความเห็นและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างๆ ทั้งจากกองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ภาควิชาการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อย  2 ครั้ง   “ผล” ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง ที่ผสานกับองค์ความรู้จากทุกส่วน หลังจากได้ร่างคู่มือดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรให้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม อันนำไปสู่ “หลักสูตรนักข่าวเพื่อความมั่นคง” รวมทั้งเปิดห้องเรียนอบรมผู้สื่อข่าวที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  นักวิชาการด้านการสื่อสาร  ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์รักษาความปลอดภัย สันติบาล หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ  ภาคประชาชน  เป็นต้น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. 1.     ได้คู่มือและหลักสูตรรายงานข่าวความมั่นคง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สื่อระมัดระวังกับสถานการณ์อ่อนไหว ที่ทับซ้อนระหว่างความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงแห่งมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ
 2. ได้สร้างคนทำงานด้านสื่อเพื่อสันติภาพและความมั่นคง ที่มีศักยภาพในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ
 3. สามารถเปิดมุมมองใหม่ให้กับคนทำงานสื่อมวลชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย
 4. สร้างเครือข่าย รวบรวมและประสานจัดการมุมอง คนและระบบอื่นๆให้กับคนและระบบสื่อ เพื่อก้าวข้ามทัศนะ มุมมองในการสื่อสารแบบเดิม
 5. สร้างกระบวนการในการทบทวนสถานการณ์ องค์ความรู้เดิม และสร้างความรู้ชุดใหม่ๆ อันเกิดจากการให้ความสำคัญกับเสียง ประสบการณ์ การเคลื่อนไหว วิถีชีวิตและการแสดงออกของคนทำงานสื่อ คนในพื้นที่ และคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งนี้

ผู้รับผิดชอบและองค์กรสนับสนุน

          สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ

          มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

          คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

          สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

          กองทัพบก

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับการรายงานข่าวความมั่นคง

 • ความมั่นคง
 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
 • การปฏิบัติทางจิตวิทยา
 • ผู้ก่อการร้าย
 • อาชญากร
 • สงครามจิตวิทยา
 • การโฆษณาชวนเชื่อ
 • จิตวิทยามวลชน
 • ข่าวลือ
 • ความปลอดภัย
 • ภาพเหมารวม
 • แหล่งข่าว
 • ฝ่ายตรงข้าม
 • ผู้ก่อความไม่สงบ
 • ขบวนการ
 • แนวร่วม
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร / ตำรวจ / ฝ่ายปกครอง)
 • ผู้สื่อข่าว (ท้องถิ่น / ส่วนกลาง)
 •  ฝ่ายความมั่นคง (ตำรวจ / ทหาร)

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////