TJA – LJA ลงนามเอ็มโอยู สานต่อความสัมพันธ์ 2องค์กรสื่อ ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) ได้เป็นตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงทําความเข้าใจ หรือ MOU ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (LJA) โดยมี ท่านสะหวันคอน ราซมนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว เป็นผู้ลงนาม

ซึ่ง MOU ดังกล่าว เพื่อกระชับ ส่งเสริม และขยายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อยืนยันว่าทั้งสองสมาคมจะร่วมมือกันในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ข้อที่ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุด ของทั้งสองสมาคมและติดตามความคืบหน้า ของกิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมลงนามในการบันทึกความเข้าใจ ในการพบปะกันครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวยังคงยืนยันที่จะพัฒนา ความร่วมมือ ประสานความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมและการสัมมนาถอดบทเรียนร่วมกันเกี่ยวกับสื่อใหม่ (NEW MEDIA) รวมถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน

ข้อที่ 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน โดย จะได้มีการจัดฝึกอบรมด้านงานข่าวให้แก่นักข่าวลาวที่ทํางานอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศลาวอีกด้วย

นอกจากนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวยินดีให้คำแนะนำ สนับสนุนการหาข้อมูล  กรณีสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศเข้าไปหรือมาทำข่าวในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว  ตามที่มีการประสานระหว่างสมาคมนักข่าวไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว

ข้อที่ 4 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว เห็นพ้องต้องกันในการ เร่งสานต่อการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือสื่อมวลชนลาว-ไทยและไทย-ลาว โดยผลิตในรูปแบบ e-book เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือ Facebook ของแต่ละสมาคม  และให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะตามความเหมาะสม

ข้อที่ 5 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว มีความเห็นพ้องต้องกัน ให้มีการประสานความสัมพันธ์กันในภารกิจสื่อในระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนในฐานะสมาชิก สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

ข้อที่ 6 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ยืนยันการแลกเปลี่ยน คณะผู้แทนระหว่างสองสมาคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการปรึกษาหารือ ในรายละเอียดต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ รายละเอียดการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้ และในปี 2565 คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว จะเดินทางไปประเทศไทย และในปี 2566 คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะเดินทางเยือน สปป.ลาว

ทั้งนี้หากมีอุปสรรคที่ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถทำได้  ทั้งสองฝ่ายยินดีให้สนับสนุนการประชุม เสวนา หรือ อบรมในรูปแบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดการในสถานที่และ รูปแบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายโอกาสของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน

ข้อที่ 7 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ยืนยันร่วมมือในการ ส่งเสริมการยกระดับความด้านวิชาชีพแก่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของทั้งสองประเทศ โดยผ่านหลักสูตรการอบรม วิชาชีพ และการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน

ข้อที่ 8 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ตกลงว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ทั้งนี้ ข้อตกลงข้างต้นอาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกได้ หากมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการตีความตามข้อตกลง หรือในการดําเนินการอื่นใด ให้ผู้แทนทั้งสองสมาคม ปรึกษาหารือ ตกลงร่วมกันแล้วแก้ไข 

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาลาว ภาษาละ 1 ฉบับด้วยข้อความที่มีความถูกต้องตรงกัน โดยมีการลงลายมือชื่อ จากผู้แทนทั้งสองสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทําความเข้าใจ ระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านระบบสื่อสารอิเลคโทรนิกส์  วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี          ที่ปรึกษา สมาคมฯ และประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา                นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายธีรนัย จารุวัสตร์                 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง       เลขาธิการ สมาคมฯ นางธนิดา ตัณศุภผล              อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

ລາຍຊື່ຄະນະສຂລ ທີ່ເຂົ້າຣ່ວມພິທີເຊັນສັນຍາ MoU ສຂລ-ສຂທ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022:
1/. ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕຣີ ປະທານ ສຂລ
2/. ທ່ານ ສູນທອນ ຄັນທະວົງ ຣອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ສຂລ
3/. ທ່ານ ທອງຫຼໍ່ ດວງສະຫວັນ ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມ ແລະ ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານ ສຂລ
4/. ທ່ານ ວໍລະສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຣັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານ ສຂລ
5/. ທ່ານ ທອງວັນ ບຸນບົວທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຂລ
6/. ທ່ານ ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ ເລຂາທິການ ສຂລ