สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมนักข่าวกัมพูชา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบทบาทเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในกรอบภูมิภาค

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวกัมพูชา โครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนของสื่อมวลชนสองประเทศ

คณะผู้แทนสมาคมฯยังได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมนักข่าวกัมพูชานำโดยนายปุย เกีย ประธานสมาคม และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู)ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบทบาทเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันในกรอบภูมิภาค

เนื้อหาของเอ็มอยู่ยังระบุถึงการ์ประสานความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสื่อมวลชนสองประเทศ การจะเดินหน้าสานต่อช่องทางการสื่อสารสายด่วนที่ได้จัดตั้งไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอ หรือเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจะแลกเปลี่ยนคณะเยี่ยมเยือนระหว่างกันเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ มุ่มมองความคิด และสร้างความแน่นแฟ้น  การจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชนของสองประเทศ และ การจะร่วมมือกันเพื่อการมีส่วนร่วมต่างๆ ในกรอบของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน